Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Kavga

13 Şubat 2014

De­mok­ra­si­nin de­ği­şik ta­nım­la­rı için­de yer alan kav­ram­lar­dan en önem­li­si “he­sap ver­me-de­ne­ti­m”­dir. Gü­nü­müz ik­ti­da­rı, or­ta­ya çı­kan, ive­di­lik ve ön­ce­lik­le ele alı­nıp so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­ken yol­suz­luk ve rüş­vet olay­la­rıy­la ger­çek ada­le­ti be­lir­le­ye­cek yar­gı­la­ma­lar­da­ki sah­te­ci­lik­ler ko­nu­sun­da ipe un se­rer­ce­si­ne gev­şek dav­ran­mak­ta, hat­ta yar­gıç ve sav­cı de­ği­şik­lik­le­ri, fez­le­ke tra­fi­ğiy­le dos­ya­la­rı ka­pat­ma, so­run­la­rın üs­tü­nü ört­me ça­ba­la­rı­na gi­riş­miş gö­rül­mek­te­dir.
De­mok­rat­lı­ğı ve yan­sız­lı­ğıy­la, yol­suz­luk­lar­la sa­va­şı­mı ken­di an­la­tı­mıy­la sı­nır­lı gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı he­sap ve­re­rek de­ne­ti­me açık ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­cek yer­de “İf­ti­ra, yar­gı dar­be­si, çir­kin se­nar­yo, mil­li ira­de hır­sız­lı­ğı, şan­taj, mu­ha­le­fet­le ce­ma­at iş­bir­li­ği..” di­ye­rek sa­vun­ma­ya geç­mek­te, ken­di­le­ri­nin ne­den ol­du­ğu du­rum­la­rı kar­şıt­la­rı­na yük­le­ye­rek so­rum­lu­luk­tan kaç­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır.
An­ket de­ği­şik­lik­le­ri, med­ya­ya açık bas­kı­lar, san­sür sa­yı­la­cak ya­sak­lar or­ta­da iken “çe­te­ler­le mü­ca­de­le et­tik, mu­ha­le­fe­te iliş­kin ka­set­le­ri ah­la­ka ay­kı­rı bu­la­rak biz ön­le­di­k” övün­me­le­riy­le nu­tuk­la­rı­nı şi­şir­mek­te­dir. So­run­la­rın bi­lin­cin­de ol­ma­yan­lar­la, bin­di­ril­miş kı­t'­alar gö­rü­nüm­lü yan­daş­la­rın al­kış­la­rıy­la co­şan Baş­ba­kan yar­gı­ya el at­mak­tan, gö­rev­li­le­rin, em­ni­yet­çi­le­rin de­ği­şik­li­ğin­den, su­bay­la­rın is­ti­fa­la­rın­dan söz et­me­di­ği gi­bi dar­be yap­mak­la suç­la­nan yar­gı ke­si­min­den de hiç­bir ses çık­ma­mak­ta­dır. 7 Ara­lı­k'­la il­gi­li çe­liş­ki­li ka­rar­lar dü­şün­dü­rü­cü­dür.

Kar­deş kav­ga­sı

Üs­te­lik yar­dım­cı­sı Bay Arın­ç‘­ın çi­çek da­lı uzat­tı­ğı ce­ma­at li­de­ri­ne “Gü­cün ye­ti­yor­sa ge­lir­sin, Tür­ki­ye'de si­ya­set ya­par­sı­n” de­mek­le bir­lik­te “Ta­ki­ye, ya­lan, her yol var bun­lar­da­” suç­la­ma­sı­nı da ya­pı­yor. Ders­ha­ne­ler so­ru­nu or­ta­ya çı­kın­ca­ya ka­dar sür­dür­dük­le­ri an­la­şı­lan sı­kı iş bir­li­ği, da­ya­nış­ma ve si­ya­sal des­tek ke­si­lin­ce ça­tış­ma ve kar­şı­lık­lı suç­la­ma baş­la­mış, bir tür kar­deş kav­ga­sı gün­de­me gel­miş­tir. Arın­ç‘­ın söz­le­riy­le yu­mu­şa­tıl­ma gi­ri­şim­le­ri­nin so­nuç ve­re­ce­ği kuş­ku­lu­dur ama ola­sı­lı­ğı da göz ar­dı edil­me­me­li­dir. Bir­bi­ri­ne muh­taç ve mec­bur olan­la­rın iliş­ki­le­ri ko­lay ko­lay so­na er­mez.
Sık sık, an­la­mı bo­zuk “Mil­li ira­de hır­sız­lı­ğı­”n­dan söz edi­li­yor da ger­çek­le­ri sak­la­ma­nın, ya­la­na baş­vur­ma­nın, oy­lar­la oy­na­ma­nın, and­la­ra ay­kı­rı­lık­la­rın, ku­ral­la­rı çiğ­ne­me­nin hır­sız­lık sa­yı­la­bi­le­ce­ği dü­şü­nül­mü­yor. Yal­nız baş­ka­sı­nın olan bir­şe­yi on­dan ha­ber­siz al­mak de­ğil, ona kar­şı, onun is­te­ği dı­şın­da bir edi­ni­mi­ni, de­ğe­ri­ni, ya­pı­tı­nı, ma­lı­nız al­mak ya da yok et­mek de hır­sız­lık­tır.
“Pa­ra­lel dev­le­t” par­ça­la­rı­nı oluş­tu­ran ik­ti­dar ve ce­ma­at, bir­bi­ri­ni ka­ra­la­mak ve suç­la­mak­la ken­di­ni arın­dır­ma­ya ça­lı­şı­yor. “A­lim müs­ved­de­si, sah­te pey­gam­be­r” ni­te­le­me­le­ri ya­nın­da yar­gı ve em­ni­yet de suç­la­nı­yor. Si­te ka­pat­ma ve eri­şi­mi en­gel­le­mey­le in­ter­ne­te uza­nan san­sür­de ol­du­ğu gi­bi kar­şı­lık­lı suç­la­ma­lar­da da il­gi­li­ler sus­kun­lu­ğu yeğ­li­yor. Ala­nı boş bu­lan Baş­ba­kan da sal­dı­rı­la­rı­nı ar­tı­rı­yor. Se­çi­me denk ge­ti­ri­len açı­lış­lar­la yan­daş­la­rı­nı coş­tu­ra­cak olay­la­rın üs­tü­nü ört­me­ye ça­lı­şı­yor.

Bık­kın­lık

Öte yan­dan bü­yük kent­ler­le gü­ney­do­ğu­da ayak­lan­ma de­ne­me­le­ri sü­rü­yor. Pa­ket­ler de­mok­ra­si­si, ik­ti­da­rın ama­cı­na uy­gun dü­zen­le­me­ler­le TBMM'n­de boy gös­te­ri­yor. Ki­mi ik­ti­dar mil­let­ve­kil­le­ri as­ke­ri, yar­gı­cı ve sav­cı­yı teh­dit edi­yor (Ha­lil Ürün). AKP mı­zı­ka­cı­la­rı, yar­gı­ya sal­dı­ra­rak, yar­gı­la­ma ko­nu­su olay­la­rı leh­le­ri­ne çe­vir­me­ye ça­ba­lı­yor. Ak-ka­ra, er-geç bel­li ola­cak­tır. Ulu­sun ka­nı­sı ve yar­gı­sı as­la suç­lu­lar­dan ve so­rum­lu­lar­dan ya­na ola­maz. Se­çim­de as­la yar­gı­nın ye­ri­ne ge­çe­mez.
Tar­tış­ma­yı ve ya­rış­ma­yı kav­ga bi­çi­mi­ne dö­nüş­tür­me il­kel­li­ği si­ya­se­tin has­ta­lık­la­rın­dan bi­ri­dir. Uy­gar, çağ­daş, ya­pı­cı bir tu­tum, so­run­la­rın çö­zü­mün­de yar­dım­cı ola­ca­ğı gi­bi ba­rı­şa kat­kı­sıy­la top­lu­mu gö­nen­di­rir. Da­ğar­cı­ğın­da bir şey ol­ma­yan, söy­le­ye­cek sö­zü bu­lun­ma­yan, kav­ga ve gü­rül­tüy­le üs­tün çık­ma­ya ça­lı­şır. Bu da boş­lu­ğun so­nu­cu­dur. Par­ti­ler­de aday be­lir­le­me so­nuç­la­rı­na tep­ki­ler sert­le­şip bü­yü­yor. İk­ti­da­rın, Mec­lis TV baş­ta ya­yın­la­ra el at­ma­sıy­la pa­ra ha­vu­zu oluş­tu­rul­ma­sı açık­la­nan ko­nuş­ma­lar­la yan­sı­yan pis­lik ve suç­lar, in­ter­net dü­zen­le­me­si­ni sa­vu­nan bel­li yan­daş­lar, uy­du­lar, uşak­lar, Ge­zi ve OD­TÜ da­va­la­rı­na iliş­kin sav­lar­da­ki ya­kış­tır­ma­lar­la suç­la­ma­lar ya­şa­mı ka­rar­tı­yor. İs­pan­ya yar­gı­sı­nın ib­ret alı­na­cak ya­pı­sı ve tu­tu­mu du­ru­mu­mu­za iliş­kin üzün­tü­mü­zü ar­tı­rı­yor. Bey­ler yi­ne nu­tuk­lar atıp ca­ka sa­ta­rak bil­di­ği­ni oku­yor. Ar­sız­lık, yüz­süz­lük da­ya­nı­lır gi­bi de­ğil.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more