Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Ortam

6 Şubat 2014

Se­çim­ler yak­laş­tık­ça si­nir­le­rin ger­gin­li­ği ar­tı­yor. Uy­gar ül­ke­ler­de çağ­daş top­lum­la­rın yö­ne­tim ya­rı­şı bi­çi­min­de al­gı­la­dı­ğı se­çim­ler do­ğu top­lum­la­rın­da çe­kiş­me­ler­le geç­mek­te­dir. De­mok­ra­si­nin er­de­mi, kar­şı gö­rüş­le­re kat­lan­mak, on­la­rı ya­nıt­la­ya­rak so­nu­ca var­mak, an­laş­ma ve uz­laş­ma ol­ma­sa bi­le bir­bir­le­ri­nin hak ve öz­gür­lük­le­ri­ni say­gıy­la kar­şı­la­mak­ta­dır. Ka­ba güç, hu­kuk dı­şı yol­lar, se­çi­mi ka­zan­mak için her yol ve yön­te­me baş­vur­mak, özel­lik­le inanç ve soy sö­mü­rü­süy­le oy is­te­mek, çı­kar gü­dü­le­riy­le seç­me­ne yak­laş­mak, si­ya­sal ah­lak­la bağ­daş­ma­yan tu­tum­lar ve du­rum­lar­dır.
Na­sıl se­çim­ler de­mok­ra­si­nin na­mu­su ise oy­lar da se­çim­le­rin na­mu­su­dur. Alı­nıp sa­tı­lan oy, ala­nı da ve­re­ni de ka­rar­tır. Top­lum­ca çe­ki­len güç­lük­le­rin, sı­kın­tı­la­rın so­rum­lu­lu­ğu oyu­nu bi­linç­siz kul­la­nan­la­rın­dır. Ki­şi­sel ve par­ti­sel ge­ti­ri­ler­den çok ül­ke­nin ya­ra­rı gö­ze­ti­le­rek kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken oy duy­gu­sal ne­den­ler­le ve­ri­lir­se so­nu­cu­nun ge­tir­di­ği olum­suz­luk­la­rın al­tın­da oyu­nu ve­ren­ler de ka­lır.

Üzü­cü be­lir­ti­ler

Gü­nü­müz ik­ti­da­rı, edin­di­ği si­ya­sal gü­cü, se­çim­le ka­zan­dı­ğı ve kul­lan­dı­ğı yet­ki­ye da­yan­dı­ğın­dan bı­rak­ma­mak için, ça­ba­la­rı­nı yo­ğun­laş­tır­dı. Ca­mi av­lu­la­rın­da, dev­let me­mur­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­lar­da, açı­lış­lar­da nu­tuk atan gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı'nın sal­dı­rı içe­rik­li söz­le­riy­le her gün bi­raz da­ha sert­li­ğe kay­mak­ta­dır. “Dar­be, komp­lo, iha­ne­t” söz­le­riy­le kar­şıt bil­di­ği her­ke­si, her çev­re­yi suç­la­mak­ta, özel­lik­le 17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­la­rı­nı ka­pat­mak ve de­lil­le­ri ka­rart­mak için uy­gu­la­nan yar­gıç ve sav­cı de­ği­şik­lik­le­riy­le so­ru­nu unut­tur­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. Yar­gı­da ve em­ni­yet­te­ki da­ma ta­şı gi­bi oy­na­ma­lar gü­ven­lik ve gü­ven­ce ko­nu­la­rın­da kuş­ku­lar do­ğur­mak­ta­dır. İk­ti­dar par­ti­si­nin ağı­na düş­me­mek için gö­rev­ler­de du­rak­san­ma ya­şa­na­ca­ğı, ada­let so­ru­nu­nun gi­de­rek bü­yü­ye­ce­ği tar­tı­şıl­mak­ta, ya­zıl­mak­ta­dır.
Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu öne­ri­si­nin gö­rüş­me­le­ri­ni bel­li bir aşa­ma­da don­dur­mak da si­ya­sal oyu­nun bir par­ça­sı­dır. Ye­ni Ada­let Ba­ka­nı'nın ka­tıl­ma­sıy­la ku­ru­lun al­dı­ğı ka­rar­lar, de­ği­şik­li­ğe ge­rek bı­rak­ma­mış­tır. Da­ha iyi bir şey ya­pı­la­ca­ğın­dan de­ğil, her is­te­dik­le­ri­ni yap­tık­la­rın­dan ve ya­pa­bi­le­cek­le­rin­den gö­rüş­me­le­ri don­dur­ma­yı gün­de­me ge­tir­miş­ler­dir.
AKP söz­cü­sü cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı­nın şim­di­ki Baş­ba­kan ola­ca­ğı­nı söy­le­miş­tir. Şim­di­ki cum­hur­baş­ka­nı­nın bu olu­şu­ma kar­şı çık­ma­ya­ca­ğı, Baş­ba­kan­lı­ğa ge­ti­ri­le­ce­ği kes­ti­ril­mek­te­dir. İz­len­di­ği ka­da­rıy­la Bay Gül, bi­ra­de­ri RTE­‘ı üz­mek­ten, kır­mak­tan, küs­tür­mek­ten, kız­dır­mak­tan özen­le ka­çın­mak­ta­dır. Oğul- ye­ğen Bi­lal Er­do­ğa­n‘­ın “i­fa­de­ye ha­zı­r” ol­ma­sı­nı “Ne gü­zel iş­te, ifa­de ver­me­ye gi­de­riz de­mi­ş” sö­züy­le kar­şı­la­ma­sı bu tu­tu­mun il­ginç bir ör­ne­ği­dir. İfa­de ev­re­si­ne ka­dar kim­bi­lir ne ha­zır­lık­lar, ne­ler ya­pıl­dı? Po­lis, sav­cı, yar­gıç ata­ma­la­rı bu gi­di­şe ne öl­çü­de ge­rek­li, uy­gun ve ya­rar­lı ol­du?
TÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Mu­har­rem YIL­MA­Z‘­ın ger­çek­çi eleş­ti­ri­le­ri­ne Baş­ba­ka­n'­ın çı­kış­ma­sı­nın hak­lı ne­de­ni yok­tur. Baş­ka­nın Baş­ka­na ya­nı­tı, çağ­daş ki­şi­li­ğin do­ğal tep­ki­si, ge­le­cek için umut ve­ren bir du­ru­şu­dur. Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz YIL­DI­RI­M‘­ın “A­ta­türk­çü­lü­k” vur­gu­su da Türk­lü­ğün ya­şam­sal il­ke­le­ri için önem­li ve ör­nek bir de­ğin­me­dir. Bay RTE, CHP İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­nı ka­ra­la­ma­ya ça­lı­şır­ken “me­de­ni­yet ve ili­m” söz­le­riy­le ce­ma­ate çat­tı. “Ma­şa, şan­taj, iha­net, dar­be­” suç­la­ma­la­rıy­la sür­dür­dü­ğü yan­daş­lar al­kış­lı top­lan­tı­sı ner­den ne­re­ye gel­di­ği­nin sah­ne­si­dir. Yıl­lar­dır ge­ri­ci­lik ko­nu­sun­da, inanç sö­mü­rü­sü bağ­la­mın­da ya­zıp söy­le­dik­le­ri­miz her gün ye­ni bir be­lir­tiy­le doğ­ru­la­nı­yor.
He­le ki­mi der­gi ve ga­ze­te­le­rin da­ğım ve sa­tı­mı­nı san­sür sa­yı­la­cak uy­gu­la­ma­lar­la en­gel­le­me ça­ba­la­rı, pa­ra­sı alı­nan da­ğı­tı­mı yap­ma­ma ya­kın­ma­la­rıy­la ne­re­ye ge­ti­ril­di­ği­mi­zin-gö­tü­rül­dü­ğü­mü­zün ib­ret­lik gö­rü­nü­mü­dür.

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more