Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Pes!

29 Eylül 2014

Gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın hu­kuk­suz­luk­la­rı bir­bi­ri­ne ek­le­ne­rek sür­mek­te­dir. Or­tak­lık­la­rı dö­ne­min­de bir­lik­te yap­tık­la­rı­nı ve yap­tır­dık­la­rı­nı unu­tup “Haş­ha­şi­ler, pa­ra­lel, Pen­sil­van­ya­cı, dar­be­ci­” di­ye Gü­len Ce­ma­ati'­ne suç­la­rı yük­le­ye­rek ken­di­le­ri­ni kur­tar­ma ça­ba­la­rı, Ana­ya­sa'yı çiğ­ne­me sa­kın­maz­lı­ğıy­la (per­va­sız­lı­ğıy­la) bü­yü­mek­te­dir. Arap­ça “cü­re­t” söz­cü­ğü­nün di­li­miz­de­ki kar­şı­lı­ğı “dü­şün­ce­siz, say­gı­sız dav­ra­nı­ş”­la an­la­tı­la­cak bu tu­tum ola­ğan sa­nıl­mak­ta­dır.
Ana­ya­sa'nın 2. mad­de­sin­de “hu­kuk dev­le­ti­”, 9. mad­de­sin­de “ba­ğım­sız mah­ke­me­ler..”, 11. mad­de­sin­de “a­na­ya­sa­nın bağ­la­yı­cı­lı­ğı­”, 138-159. mad­de­le­rin­de tüm yar­gı için ba­ğım­sız­lık ve yan­sız­lık­la ya­sa­ma ve yü­rüt­me or­gan­la­rı­nın de­ne­ti­miy­le so­nuç­la­rı ön­gö­rü­len bir ül­ke­de yü­rüt­me adı­na yar­gı­ya göz­da­ğı ve­ril­mek­te, il­gi­li ku­rum­la­rın ve ku­rul­la­rın ik­ti­dar yan­daş­la­rın­dan oluş­ma­sı için ça­ba­lar­dan ka­çı­nıl­ma­mak­ta­dır. Ad­la­rı­nı an­ma­yı sev­me­di­ği­miz ki­mi ik­ti­dar söz­cü­le­ri, Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu üye se­çim­le­rin­de ken­di­le­rin­den ya­na ol­ma­yan­la­rın ka­zan­ma­sı du­ru­mun­da se­çim­le­ri ta­nı­ma­ya­cak­la­rı­nı, ge­re­kir­se is­te­dik­le­ri so­nu­cu al­mak için Ana­ya­sa ve ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri­ne gi­de­cek­le­ri­ni açık­la­mış­tır.

Sık­ma­baş­la (tür­ban) il­gi­li Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin 1989/1 sa­yı­lı ka­ra­rı yü­rür­lük­tey­ken yük­se­köğ­re­tim­de si­ya­sal ay­kı­rı­lık­lar­la ser­best bı­rak­ma­la­rı yet­mi­yor­muş gi­bi il­ko­kul­la­ra in­dir­ge­ye­rek sık­ma­baş­lı­lar­la açık­baş­lı öğ­ren­ci­ler ve öğ­ret­men­le­rin ara­sın­da ve kar­şı­lık­lı çı­ka­cak olay­lar­la ya­ban­cı­lar gö­zar­dı edil­di­ği gi­bi ulu­sal eği­tim­den din­sel eği­ti­me ge­çi­şin sa­kın­ca­lı ka­pı­sı açıl­mış­tır. İk­ti­dar, ko­ru­mak­la gö­rev­li ol­du­ğu Ana­ya­sa'yı çiğ­ne­mek­te, dev­le­te dar­be­le­ri­ne ulu­sal ya­pı­ya, ge­le­ce­ğe yö­ne­lik bağ­naz­lık ve yo­baz­lık dar­be­le­ri­ne ne­den ol­mak­ta­dır.

Okul­la­rın, Ata­türk anıt­la­rı­nın ya­kı­lıp yı­kıl­ma­sı­na sus­kun ka­lan, as­ker ve po­li­sin taş­la­nıp ka­ra­lan­ma­sı­nı, Apo'lu pos­ter­ler­le yü­rü­yüş­le­ri sey­re­den ik­ti­dar hal­kı­mı­zı din­le uyu­tup al­dat­ma oyun­la­rı­na ön­cü­lük edi­yor. AİHM ka­ra­rı­na kar­şın okul­lar­da zor­la­ma sa­yı­la­cak din der­si, mes­cit ve sık­ma­baş, kar­ma eği­ti­me son, bu­nun ka­nı­tı… Or­ta­okul­da sık­ma­ba­şın dü­şün­ce öz­gür­lü­ğüy­le hiç­bir il­gi­si yok­tur.

Ge­ri­ye dö­nüş
Çi­çe­ği bur­nun­da Cum­hur­baş­ka­nı'nın “Kin­dar ve din­dar ne­sil ye­tiş­tir­me­” sö­zü ya­şa­ma ge­çi­ri­len uy­gu­la­ma­lar­la ger­çek­leş­ti­ril­mek­te, ik­ti­dar­la­rı­nı bil­gi­siz­lik, var­sa­yım ve dog­ma­lar­la sür­dü­re­bil­me or­ta­mı­nı ha­zır­la­mak­ta­dır­lar. Bi­li­min ye­ri­ne inanç ge­ti­ril­mek­te, ül­ke­nin uf­ku ka­rar­tıl­mak­ta­dır. Ka­ram­sar ol­ma­yan­lar bi­le umut­suz­luk­tan söz et­mek­te­dir­ler.
Ba­ğım­sız ol­ma­yan yar­gı, yar­gı de­ğil­dir. İk­ti­dar, suç­la­dık­la­rı­nı açık­la­yıp iş­lem baş­lat­ma­lı, yok­sa yar­gı­yı suç­la­yıp ka­ra­la­mak­tan, yan­daş ku­rul­lar-ku­rum­lar oluş­tur­mak­tan vaz­geç­me­li­dir. İk­ti­da­rın söz­le­ri­ne yar­gı­dan, üni­ver­si­te­den, mu­ha­le­fet­ten, ba­ğım­sız med­ya­dan ye­te­rin­ce kar­şı çı­kıl­ma­ma­sı­nın üzün­tü­sü­nü, yar­gıç ve sav­cı­lar­dan bir ki­şi­nin bi­le bu ne­den­le emek­li­li­ği­ni is­te­me­me­si ağır­laş­tır­mak­ta­dır. Ye­ni Baş­ba­ka­n'­ın “Tür­ki­ye'nin bü­tün renk­le­ri yar­gı­da
va­r” sö­zü yan­lış ve sa­kın­ca­lı­dır.

İk­ti­dar bas­kı­sı ve zor­la­ma­la­rıy­la dav­ra­nan gö­rev­li­ler, iler­ide, en çok piş­man ola­cak­la­rın ba­şın­da ken­di­le­ri­nin ge­le­ce­ği­ni bil­me­li­dir. Gi­di­şin sap­kın­lı­ğıy­la (iha­ne­te) dö­nüş­me­me­si için he­pi­mi­ze bü­yük gö­rev­ler ve so­rum­lu­luk­lar düş­mek­te­dir. 12 Ey­lül hal­koy­la­ma­sı ile Ana­ya­sa'y­la oy­na­yan ik­ti­da­rın şim­di ter­si­ne bir tu­tum­la du­ru­mu da­ha kö­tü­ye gö­tür­me ça­ba­la­rı il­gi­li­le­ri uyar­ma­lı­dır. İk­ti­dar, iş­le­ri­ne gel­me­yen bir ka­rar ne­de­niy­le tüm yar­gı­yı suç­la­mak­ta, ken­di­ne bağ­lı yar­gı­yı ulu­sal is­tenç (mil­lî ira­de) sö­mü­rü­süy­le oluş­tur­ma­yı ge­çer­li say­mak­ta­dır. Ada­let­li ol­ma­yan dev­le­tin dev­let ol­ma­dı­ğı as­la unu­tul­ma­ma­lı, sal­ta­nat ve hi­la­fet öz­lem­ci­le­ri­ne ola­nak ta­nın­ma­ma­lı­dır. Yar­gı ku­rul­la­rı­nı yar­gıç ve sav­cı­lar seç­me­li, si­ya­set­çi­le­re bu alan­da yet­ki ta­nın­ma­sı­na son ve­ril­me­li­dir. Asıl çö­züm bu­dur.
İk­ti­dar­cı­la­rın (par­ti­li, işa­da­mı, ga­ze­te­ci-ya­zar, ör­güt üye­le­ri, bi­lim­sel san­lı­lar ve öbür­le­ri) “De­ği­şim, çö­züm sü­re­ci, ye­ni Tür­ki­ye, de­mok­ra­si, öz­gür­lük..” ya­lan­la­rı­na kar­şın ah­lâk ve ada­let çağ­rı­la­rıy­la kar­şı çı­kıl­ma­lı­dır. Yar­gı­ya gü­ve­ni sars­mak en bü­yük kö­tü­lük­ler­den bi­ri­dir. Söy­le­nip ya­pı­lan­la­ra ve in­kâr­la­ra ba­kı­lın­ca (se­çim­le­ri ta­nı­ma­mak ve RTÜK ör­ne­ği­ni öner­mek) “PES!..” de­mek­ten baş­ka şey söy­le­me­yi ken­di­mi­ze ya­kış­tı­ra­mı­yo­ruz.
A­yı­p” de­mek­ten za­ten usan­dık.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more