Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Siyasal deprem

Ül­ke­de­ki tüm so­run­lar her yurt­ta­şın so­ru­nu­dur. Top­lum­sal ba­rış ve ulu­sal da­ya­nış­ma gü­cüy­le üs­te­sin­den ge­li­ne­cek, çö­züm­le­ne­cek so­run­lar si­ya­sal ka­rı­şık­lık­lar yü­zün­den ağır­laş­mak­ta, bü­yü­mek­te ve yay­gın­laş­mak­ta­dır. Hu­kuk­suz­lu­ğun ge­tir­di­ği ya­kın­ma­lar dev­let ya­pı­sı için­de yo­ğun bir gö­rüş­me tra­fi­ği­ne ne­den ol­muş, ya­sa­lar ka­tın­da tar­tı­şı­lıp so­nuç­la­na­cak ko­nu­lar si­ya­sal de­ğer­len­dir­me­ler­le için­den çı­kıl­maz du­ru­ma gel­miş­tir. Si­ya­sal dep­rem, art­çı­la­rıy­la sür­mek­te­dir.
Yıl­lar­dır hu­kuk­çu­la­rın söy­le­dik­le­ri­ne il­gi­siz ka­lan si­ya­set adam­la­rı, eleş­ti­ri­len ay­kı­rı­lık ve bo­zuk­luk­la­ra ye­ni ye­ni yak­la­şı­yor. To­pu bir­bi­ri­ne ata­rak za­ma­nı boş ye­re ge­çir­miş olup ol­ma­dık­la­rı el­bet sap­ta­na­cak­tır. Cum­hur­baş­ka­nı hü­kü­met­le gö­rüş­me­yi öner­di­ği Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı'na açık bir şey söy­le­ye­mi­yor. TBMM Baş­ka­nı yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın kal­ma­dı­ğı­nı şim­di­ler­de söy­lü­yor. Baş­ba­kan Ge­zi olay­la­rı ve 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sıy­la or­ta­ya çı­ka­rı­lan yol­suz­luk olay­la­rın­da ay­nı çı­kış­lar­la di­ren­me­si­ni sür­dü­rü­yor. İs­tan­bu­l'­da Sav­cı'nın mah­ke­me­nin ya­sal is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen kol­luk güç­le­ri gi­bi Ha­ta­y'­da da Su­ri­ye'ye gi­de­cek TI­R'­ı ara­ta­cak Sav­cı'yı en­gel­le­yen va­li or­ta­ya çı­kı­yor. Yü­rüt­me, yar­gı­nın kar­şı­sı­na di­ki­li­yor. Hu­kuk dev­le­tin­de bu olay­lar ağır so­rum­lu­luk ge­rek­ti­ren ay­kı­rı­lık­lar­dır.
Sı­nır­dan çı­kıp çık­ma­dı­ğı hü­kü­met üye­le­ri ara­sın­da da tar­tı­şı­lan TIR için Baş­ba­kan ne söy­le­miş­se Cum­hur­baş­ka­nı da onu söy­le­miş­tir. Bir­bir­le­ri­ne kar­şı ol­duk­la­rı ya da ola­cak­la­rı sa­nı­sı ya­nıl­gı­dır. Bir­lik­te yü­rü­dük­le­ri yol­lar bel­li­dir. Yü­rü­yüş­le­ri sür­mek­te­dir. Bu ne­den­le, ki­mi­le­ri­nin du­yar­lık ve öz­lem­le Cum­hur­baş­ka­nı'na çı­kı­şı, ona öne­ri­si ya da on­dan is­te­ği ka­nı­mız­ca ge­rek­siz­dir. Ata­ma­lar, ka­rar­na­me­ler, ya­sa dü­zen­le­me­le­rin­de­ki ya­kın­ma­la­ra yak­la­şı­mı unu­tul­mak­ta­dır.

İktidara uyarılar

Di­le­ği­miz, Tür­ki­ye'miz bir “i­ma­mis­ta­n” ol­ma­sın. Dev­let sır­la­rı aya­ğa dü­şü­rül­me­sin. Hu­kuk­suz ka­lın­ma­sın. Dev­let için­de dev­let, pa­ra­lel dev­let, çe­te, komp­lo, lo­bi var­sa, Gü­ney­do­ğu'ya gi­di­le­mi­yor­sa ya da ko­ru­ma or­du­suy­la gi­di­le­bi­li­yor­sa hep­si­nin so­rum­lu­su ik­ti­dar­dır. Za­yıf ol­ma­sa, ba­şa­rı­lı ol­sa bu ay­kı­rı­lık­lar ya­şan­maz. Pro­fe­sör­ler, ko­mu­tan­lar, sa­nat­çı­lar, ya­zar­lar, işa­dam­la­rı ön­le­rin­de eği­lip se­lâm dur­duk­ça, ki­mi ki­şi ve ku­ru­luş­lar “em­re âma­de­”, ha­zı­rol­da bek­le­dik­çe, ki­mi­le­ri ka­pı­la­rı­nı aşın­dır­dık­ça ken­di­le­rin­de bir şey­ler ol­du­ğu ku­run­tu­su­na dü­şen­ler da­ha çok şa­şı­rır ve ya­nı­lır. Hu­kuk­suz yar­gı­la­ma­lar­dan söz edi­le­rek çö­züm yo­lu ara­nır­ken ik­ti­da­rın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da yet­ki­li ku­rul­la­ra ye­ni sı­nır­la­ma­lar ge­tir­mek, ku­su­ru­nu an­la­yıp an­la­yış gös­te­re­rek çö­züm öne­ri­le­ri­ne sı­cak ba­kan ik­ti­da­rın so­nuç­ta ba­şa­rı­lı sa­yıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak yan­lış­lık­la­ra, al­da­nış­la­ra düş­me­mek ge­re­kir. Ke­fe­ne bü­rün­müş yan­daş­la­rın, par­ti­zan­la­rın al­kış­la­rı ve çığ­lık­la­rıy­la güç ve ege­men­lik ku­run­tu­su­na ka­pıl­mak teh­li­ke­li­dir.
Ge­ri kal­mış ül­ke­ler­de­ki iç sa­vaş­lar, din ve mez­hep kav­ga­la­rı­nın da­ha çok Müs­lü­man ço­ğun­luk­lu ül­ke­ler­de ol­ma­sı üzü­cü ve dü­şün­dü­rü­cü­dür. İb­ret alın­ma­sı ge­re­ken du­rum­lar art­mak­ta­dır. Gü­ne­yi­miz­de Su­ri­ye'nin ka­rı­şık olay­la­rı, dı­şar­dan elat­ma­lar, si­lâh kat­kı­la­rı, ik­ti­dar kar­şıt­la­rı­nın bö­lün­me­si, Mı­sı­r'­da Mur­si yan­daş­la­rı­nın di­ren­me­si sa­kın­ca­lı olu­şum­la­rın sür­dü­ğü­nü gös­ter­mek­te­dir. İran, or­ta­da­dır.

Yaşananlara ne de­me­li?

İçer­de hu­kuk­suz­luk­la­ra çö­züm ara­ma ça­ba­la­rı sü­rü­yor ama si­ya­sal ko­da­man­la­rın ya­kın­la­rı hu­kuk­tan, ada­let­ten kaç­ma­yı da sür­dü­rü­yor. Sav­cı­lar, em­ni­yet­çi­ler de­ğiş­ti­ri­li­yor. Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı ye­ri­ne ba­ğım­lı­lı­ğı ar­tı­ra­cak gi­ri­şim­le­re kal­kı­şı­lı­yor. Cum­hur­baş­ka­nı ce­ma­at yan­lı­lı­ğı be­lir­gin bir ga­ze­te­ci­yi ara­cı ola­rak gön­de­ri­yor. İk­ti­dar yan­daş­la­rı bil­dik­le­ri­ni oku­yor. Hu­ku­kun kar­şı­sın­da si­ya­sal zırh var. Güç ne za­man ve ne­re­ye ka­dar ege­men ola­cak gö­re­ce­ğiz. Dev­let ada­mı ol­ma­yıp onun bu­nun ada­mı ol­ma­nın so­nuç­la­rı­nı hep bir­lik­te iz­le­ye­ce­ğiz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more