Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Yazık!

24 Şubat 2014

Du­yar­lı yurt­taş­la­rı­mı­zı de­rin­den et­ki­le­ye­rek üzen, umut­suz­lu­ğa ve ka­ram­sar­lı­ğa sü­rük­le­yen çir­kin­lik­ler, hu­kuk­suz­luk­lar, sö­mü­rü­ler gi­de­rek ağır­laş­mak­ta, ge­le­ce­ğe iliş­kin en­di­şe­le­ri ar­tır­mak­ta­dır. Si­lâh­lı Kuv­vet­le­ri yıp­ra­tan yar­gı­la­ma­lar, yak­la­şım­lar, uy­gu­la­ma­lar ya­nın­da dev­let ku­rum­la­rın­da iz­le­nen kad­ro­laş­ma ve par­ti­zan­lık­lar, yak­la­şan se­çim­ler ne­de­niy­le teh­li­ke­li bo­yut­la­ra var­mış­tır.
“Pa­ra­lel dev­le­t” sa­vı ve sa­vun­ma­sıy­la Fet­hul­lah Gü­le­n'­ci­le­re su­çu ata­rak kur­tul­ma­ya ça­lı­şan gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın so­rum­lu­luk­tan kaç­ma­sı ola­nak­sız­dır. Ne ya­pıl­dıy­sa bir­lik­te ko­tar­dık­la­rı­nı “Ne is­te­diy­se­ler ver­di­k” sö­züy­le gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı açık­la­mış­tır. Pa­ra­lel­le­riy­le bir­lik­te tüm yet­ki ve güç ik­ti­dar­da­dır. Ya­sa­ma, yü­rüt­me erk­le­ri ik­ti­dar­da ol­du­ğu gi­bi yar­gı­da da ik­ti­dar is­te­di­ği ya­pı­lan­ma­yı sağ­la­mış, is­te­di­ği so­nuç­la­rı al­mış­tır. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin ka­ra­rı­nın kes­ti­ri­le­me­ye­ce­ği­ni ön­ce­den söy­le­miş­tik gö­rü­şü­müz doğ­ru­lan­dı.
Ko­şut­lu­ğun es­ki adı olan pa­ra­lel­lik, ay­nı doğ­rul­tu­da­ki bir­lik­te­li­ği an­la­tır. Dev­le­tin tüm or­gan­la­rı­na ege­men olan ik­ti­da­rın, bir za­man­lar iş­bir­li­ği yap­tı­ğı ke­si­mi “dev­let için­de dev­le­t” ola­rak ya da dev­le­tin bir par­ça­sı ola­rak gös­ter­mek hem ger­çek­le­re, hem de dev­le­tin ta­nı­mı­na ay­kı­rı bir çı­kış­tır. Her güç ik­ti­da­rın elin­de­dir. Bu­gü­ne ka­dar olan­lar bu ger­çe­ği gös­ter­di­ği gi­bi bun­dan son­ra ola­cak­lar da bu­nu doğ­ru­la­ya­cak iz­le­ni­mi­ni ver­mek­te­dir.

Be­lir­ti­ler

Lâ­ik cum­hu­ri­ye­te, ka­za­nım­la­rı­na, ku­ru­cu­la­rı ATA­TÜRK ve İNÖ­NÜ ile ar­ka­daş­la­rı­na yö­ne­lik suç­la­ma­lar, iha­net sa­yı­la­cak tu­tum ve dav­ra­nış­lar­la söy­lem­ler yet­mi­yor­muş gi­bi bir hu­kuk dev­le­ti ni­te­li­ğiy­le as­la bağ­daş­ma­ya­cak ço­ğun­luk dü­zen­le­me­le­ri, ya­kı­şık­sız söz­ler, sert ey­lem­ler­le ya­sa­ma or­ga­nı­na uzan­mış­tır. Göz­ler şi­şi­ril­mek­te, bu­run­lar ka­na­tıl­mak­ta, tek­me­ler uçuş­mak­ta, ki­şi­lik ve onu­ra yö­ne­lik sal­dı­rı söz­le­ri tu­ta­nak­la­ra geç­mek­te­dir. Yö­ne­ti­min yan­lı­lı­ğı, şim­di­ler­de kav­ga­ya tu­tuş­tuk­la­rı yan­daş­la­rı­nı ka­ra­la­yıp suç­la­mak­la büs­bü­tün sı­rıt­mak­ta­dır. Oy­sa, iz­le­nen ay­kı­rı­lık­la­rı bir­lik­te yü­rüt­müş­ler, yurt­taş­la­rı­mı­zın hak­la­rı­nı sı­nır­la­mış­lar, öz­gür­lük­le­rin­den yok­sun bı­rak­mış­lar, so­ruş­tur­ma ko­nu­su olay­la­ra ne­den ol­muş­lar, iş­lem­ler ken­di­le­ri­ne uza­nın­ca yar­gıç ve sav­cı­la­rı iş­ten el­çek­ti­re­rek, baş­ka yer­le­re ata­ya­rak amaç­lı ol­du­ğu be­lir­gin oy­na­ma­lar­la dos­ya­la­rı ka­pat­mak, suç­la­rın üze­ri­ni ört­mek is­te­miş­ler­dir.
Ya­sa­ma or­ga­nın­da gö­rü­şü­len HSYK dü­zen­le­me­si ile yar­gı pa­ket­le­ri, tor­ba ya­sa­lar bun­la­rın ka­nı­tı­dır. Ni­ce suç­lu­su be­lir­le­ne­me­yen kı­yım olay­la­rı or­ta­da iken, da­ya­nık­sız suç­la­ma­lar, mu­ha­le­fe­te yö­ne­lik özel sa­yı­la­cak iş­lem­ler gün­dem­de­dir. Suç­la­nan Ba­kan­la­rın fez­le­ke­le­ri iş­lem tra­fi­ği­ne ter­ke­di­lir­ken mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin do­ku­nul­maz­lık dos­ya­la­rı ive­di­lik­le Mec­li­s'­e gön­de­ril­mek­te­dir.

Yet­me­di

17 Ara­lık 2013 yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nın sav­cı­la­rı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si yet­mi­yor­muş gi­bi Baş­ba­ka­n'­ın oğ­lu, sav­cı de­ği­şik­li­ğin­den son­ra ifa­de ve­re­cek bir sü­reç­te ha­zır­lan­mış ola­cak ki gün­ler son­ra ad­li­ye­ye uğ­ra­mış­tır. Evin­de ku­tu­lar­la do­lar­lar bu­lu­nan es­ki ge­nel mü­dür tah­li­ye edi­lir­ken, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı yap­mış ko­mu­tan, rek­tör­ler, ya­zar­lar, ga­ze­te­ci­ler, öğ­ren­ci­ler, mil­let­ve­ki­li sı­fa­tı ka­zan­mış­lar, ka­ran­lık­ta tu­tul­mak­ta, “yar­gı­la­ma­nın ye­ni­len­me­si­” söz­le­riy­le avu­tu­lup oya­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Se­çim son­ra­sına bı­ra­kır­lar.
Eğer ik­ti­da­rın an­lat­ma­ya ça­lış­tı­ğı gi­bi ye­ri de­ğiş­ti­ri­len­ler­le bir­lik­te ka­lan­la­rın hep­si Fet­hul­lah­çı ol­say­dı uy­gu­la­ma­lar kar­şı­sın­da di­re­nir, ses­le­ri­ni çı­ka­rır­lar­dı. Olay­lar sı­rı­tın­ca ken­di adam­la­rı ne­de­niy­le suç­lan­ma­mak için ik­ti­dar hep­si­ni Fet­hul­lah­çı gös­ter­mek­te­dir. Ni­te­kim ye­ni dü­zen­le­me­ler­le ik­ti­dar HSYK'­yı iyi­den iyi­ye ken­di­ne bağ­la­ya­rak ik­ti­dar HSYK'­sı­nı oluş­tu­ru­yor. Bir gün­de de 17 Ara­lık şüp­he­li­le­rin­den 13 ki­şi sa­lı­ve­ri­li­yor. Ger­çek­le­re kat­la­nıl­mı­yor.
Tep­ki­ler yük­se­li­yor: Na­sıl ina­na­lım, na­sıl gü­ve­ne­lim?

An­ma

Ord. Prof. Dr. Hıf­zı Vel­det VE­Lİ­DE­DE­OĞ­LU'nu 22. ölüm yıl­dö­nü­mün­de say­gıy­la anı­yo­ruz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more