Sözcü Plus Giriş

Doları anket değil, Euro düşürdü

Dolar gerilerken borsanın değer kazanmasının yarattığı iyimser havanın Euro/dolar paritesindeki değişimden kaynaklandığı dile getiriliyor.

Güncellenme: 06:51, 15/05/2015
Doları anket değil, Euro düşürdü

Erdoğan TÜRKER

Yabancıların seçim belirsizliği ile Türkiye'den uzak durduğu belirtiliyor
Son dö­nem­de do­la­rın ge­ri­le­yip bor­sa­nın de­ğer ka­zan­ma­sıy­la olu­şan iyim­ser ha­va­nın se­çim an­ket­le­rin­den de­ğil Eu­ro/do­lar pa­ri­te­sin­den kay­nak­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Be­lir­siz­lik ne­de­niy­le ya­ban­cı fon gi­ri­şi­nin ta­ma­men dur­du­ğu­na dik­kat çe­ken uz­man­lar, “Ya­ban­cı­lar se­çim son­ra­sı olu­şa­cak koa­lis­yon­la, Ana­ya­sa'yı de­ğiş­ti­re­cek ço­ğun­luk­ta bir oy­la dik­ta­tör­lü­ğün önü­nün açıl­ma ih­ti­ma­li­ni ay­nı dü­zey­de risk ola­rak gö­rü­yor­la­r” de­di­ler.
Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) ile ABD mer­kez ban­ka­la­rı ara­sın­da ya­şa­nan kur sa­vaş­la­rı­nın et­ki­si dün­ya­da­ki bir çok ül­key­le bir­lik­te Tür­ki­ye'de de do­la­rın ge­ri­le­me­si­ne, bor­sa­nın yük­sel­me­si­ne yol aç­tı. Do­la­rın dün­ya ge­ne­lin­de aşı­rı yük­sel­me­si so­nu­cun­da Eu­ro/do­lar ku­ru 1.0520 se­vi­ye­si­ne ka­dar ge­ri­le­di. Ya­ni Eu­ro, do­lar kar­şı­sın­da hız­la de­ğer ka­zan­dı, ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da, 1 do­la­rın 1 Eu­ro'ya eşit ola­bi­le­ce­ği dil­len­di­ril­me­ye baş­lan­dı. An­cak AB'­nin kar­şı ata­ğı ve AB­D'­den ge­len ha­ber­ler eu­ro tek­rar de­ğer ka­za­nın­ca pa­ri­te 1.1442'yi gördü.
Do­lar/Eu­ro pa­ri­te­sin­de­ki de­ği­şim dün­ya­nın bir çok ül­ke­sin­de ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye'de de özel­lik­le do­lar ku­ru­nun ge­ri­le­me­si­ne yol aç­tı. Do­lar dü­şün­ce bor­sa­da alım baş­la­dı.

Dolar 2,60'ın altında

Dolar 2,60’ın altında

YABANCI KUŞKUYLA BAKIYOR

Yük­se­len bor­sa ve dü­şen do­lar ku­ru, “AK­P'­nin tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik se­çim an­ket­le­ri sız­dı­rıl­dı­” şek­lin­de su­nul­du. An­cak ay­nı dö­nem­de se­çim at­mos­fe­ri ya­şan­ma­yan Bre­zil­ya, Mek­si­ka, Po­lon­ya, Ro­man­ya, Gü­ney Af­ri­ka ve Gü­nay Ko­re'de de ye­rel pa­ra bi­rim­le­ri­nin de­ğer ka­za­nıp bor­sa­la­rın yük­sel­me­si, du­ru­mun an­ket­ler­den de­ğil pa­ri­te­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. Ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­di­ren bü­yük bir fo­nun yö­ne­ti­ci­si, ya­şa­nan sü­re­cin Tür­ki­ye'ye öz­gü ol­ma­dı­ğı­na işa­ret eder­ken, “Ta­ma­men pa­ri­te et­ki­siy­le ya­şa­nan bir du­rum. Güç­lü bir an­ket ha­re­ke­ti ol­sa ya­ban­cı fon­lar­da gi­riş olur­du. Ora­da bir ha­re­ket yok. Fa­iz­ler es­ki ka­yıp se­vi­ye­si­ne gel­mi­yor, bor­sa kay­bı­nı te­la­fi ede­cek se­vi­ye­ye çı­ka­mı­yo­r” de­di. Fon yö­ne­ti­ci­si, yabancıların koa­lis­yo­nu risk ola­rak gör­dük­le­ri­ni ancak, Ana­ya­sa'yı de­ğiş­ti­re­cek ço­ğun­luk­la dik­ta­tör­lü­ğün önü­nün açıl­ma ih­ti­ma­lini büyük tehdit olarak algıladıklarına dikkat çekti.