Sözcü Plus Giriş

24 yaşındaki Elif 160 öğrenciyi okuttu

Üniversite öğrencisiyken bursiyeri olduğu sosyal yardımlaşma derneğine daha sonra başkan olan Elif Söylemez, aynı bursla 160 öğrenciye eğitim imkanı sundu.

06:15 -
24 yaşındaki Elif 160 öğrenciyi okuttu

Üniversite son sınıf öğrencisiyken bursiyeri olduğu Ördekhacı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'ne başkan olan Elif Söylemez, yine aynı bursla 160 öğrenciye eğitim imkanı sundu… Söylemez, bu çabasıyla hem Türkiye'de bir ilke imza
attı, hem de işadamlarına örnek oldu…

RÖPORTAJ: Nil SOYSAL 
nilsoysal@sozcum.com

İs­tan­bu­l'­da Ha­liç Üni­ver­si­te­si Psi­ko­lo­ji Bö­lü­mü'n­den bu yıl me­zun olan 24 ya­şın­da­ki Elif Söy­le­mez, son sı­nıf öğ­ren­ci­siy­ken baş­ka­nı ol­du­ğu Er­zin­ca­n'­ın Ot­luk­be­li İl­çe­si'ne bağ­lı Ör­dek­ha­cı Kö­yü Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği'n­ce üni­ver­si­te­li­le­re burs sağ­la­ya­rak Tür­ki­ye'de bir il­ke im­za at­tı. Ken­di­si de ay­nı der­ne­ğin bur­su ile eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan Söy­le­mez, bu ça­ba­sıy­la hem işa­dam­la­rı­na ör­nek ol­du, hem de kı­sıt­lı büt­çe­si­ne rağ­men bir köy der­ne­ği­nin ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni ka­nıt­la­dı.

KAY­NAK­LA­RI YAR­DIM GE­CE­LE­Rİ

160 üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­ne burs sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Söy­le­mez, “Tür­ki­ye' de ya­şam şart­la­rı ve stan­dart­la­rı bel­li. Mad­di im­kan­la­rı­nız ye­ter­li de­ğil­se üni­ver­si­te eği­ti­mi al­ma­nız zor­la­şı­yor. Ben de bu zor­luk­lar­la eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan bir öğ­ren­ci­yim. Bu der­nek ba­na burs ver­di, ben de der­ne­ği­miz için ne ya­pa­bi­li­rim di­ye­rek bu yo­la çık­tım. İlk ön­ce gö­nül­lü ola­rak kat­kı­da bu­lun­mak is­te­dim. Da­ha son­ra da der­nek baş­ka­nı ol­dum. Biz­ler, im­ka­nı ol­ma­yan tüm köy ço­cuk­la­rı­na ulaş­ma­yı he­def­le­dik. Oku­ya­ma­yan tek bir köy ço­cu­ğu kal­ma­sın is­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

Der­nek büt­çe­si­nin yüz­de 50'si­nin köy ço­cuk­la­rı­nın eği­ti­mi­ne kat­kı için kul­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Elif Söy­le­mez, mad­di kay­nak­la­rı­nın ise her yıl dü­zen­le­dik­le­ri eği­ti­me kat­kı ge­ce­le­ri ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ha­zi­ran ayın­da dü­zen­le­dik­le­ri Eği­ti­me Kat­kı Ge­ce­si ile bur­si­yer sa­yı­la­rı­nı 140'tan, 160'a çı­kardık­la­rı­nı an­la­tan Söy­le­mez şöy­le de­vam et­ti:
“Biz Tür­ki­ye'de­ki yüz­ler­ce köy der­ne­ğin­den bi­ri­yiz. Di­ğer der­nek­ler gi­bi bi­zim de tek ge­lir kay­na­ğı­mız dü­zen­le­di­ği­miz ge­ce­ler. An­cak, biz bu ge­ce­ler­den el­de et­ti­ği­miz tüm ge­li­ri­mi­zi, köy ço­cuk­la­rı­nın eği­ti­mi için kul­la­nı­yo­ruz. O ne­den­le de, bu tür ge­ce­le­ri­mi­zi yıl­da bir kez de­ğil, ola­nak­la­rı­mız el­ver­di­ği öl­çü­de da­ha sık tek­rar­la­ya­rak, da­ha çok sa­yı­da ço­cu­ğu­mu­za ulaş­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Eğer 19 Ara­lı­k'­ta­ki Eği­ti­me Kat­kı Ge­ce­miz için 1000 adet bi­let sa­ta­bi­lir­sek, 40 köy ço­cu­ğu­na da­ha burs sağ­la­ya­bi­le­ce­ğiz. Des­tek bek­li­yo­ruz.”
Elif Söy­le­me­z'­in baş­kan­lı­ğın­da­ki Ör­dek­ha­cı Kö­yü Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği'nin yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri de genç­ler­den olu­şu­yor. Der­ne­ğin tek mis­yo­nu­nun eği­ti­me kat­kı ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si 28 ya­şın­da­ki Tol­ga­han Er­do­ğan ise geç­ti­ği­miz yıl baş­lat­tık­la­rı mad­de ba­ğım­lı­lı­ğı ile mü­ca­de­le pro­je­si ile AB fo­nun­dan des­tek al­ma ça­ba­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.

“İ­ŞA­DAM­LA­RI­MIZ SE­Sİ­Mİ­Zİ DUY­SU­N”

Genç­le­ri mad­de ba­ğım­lı­lı­ğın­dan ko­ru­ma­yı amaç­la­yan bu pro­je­de en bü­yük des­tek­çi­le­ri­nin ay­nı za­man­da der­ne­ğin Onur­sal Baş­ka­nı da olan Sa­rı­yer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şük­rü Genç ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Er­zin­can­lı işa­dam­la­rı­mız baş­ta ol­mak üze­re, ha­yır işi yap­mak is­te­yen işa­dam­la­rı­mı­za ulaş­mak is­ti­yo­ruz. On­la­rın da des­te­ği­ni ala­bi­lir­sek, genç­le­re yö­ne­lik pro­je­le­ri­mi­zi ar­tı­ra­rak, da­ha çok sa­yı­da gen­ci­mi­ze ula­şa­bi­le­ce­ği­z” de­di. Ör­dek­ha­cı Kö­yü Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği yö­ne­tim ku­ru­lun­da “im­kan­sız­lık­lar­dan oku­ya­ma­ya­n”­la­rın tem­sil­ci­si olan 38 ya­şın­da­ki Ozan Çe­le­bi ise yi­ne Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si'nin kat­kı­la­rı ile ger­çek­leş­tir­dik­le­ri Ka­ri­yer Gün­le­ri' ne de­ği­ne­rek şun­la­rı söy­le­di:

GENÇ İŞ­SİZ­LE­RE İŞ İM­KA­NI

“Ben oku­ya­ma­yan bir genç ola­rak bu­nun sı­kın­tı­la­rı­nı çok ya­şa­dım. Şim­di ay­nı sı­kın­tı­la­rı genç ar­ka­daş­la­rı­mız da ya­şa­ma­sın di­ye çe­şit­li se­mi­ner­ler ve eği­tim prog­ram­la­rı dü­zen­li­yo­ruz. Bu prog­ram­lar­da, genç ar­ka­daş­la­rı­mı­za CV oluş­tur­ma­dan, ka­ri­yer ge­liş­tir­me­ye ka­dar iş baş­vu­ru­la­rı için ne­ler yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tı­yo­ruz.”

“HEDEFİMİZ, OKUMAYAN TEK KÖY ÇOCUĞU KALMASIN”

Nil Soysal, Dernek Başkanı Elif Söylemez, derneğin yönetim kurulu üyeleri Tolgahan Erdoğan ve Ozan Çelebi ile buluştu. Söylemez üniversite eğitimi almak isteyen ancak maddi imkanı olmayan köy çocuklarına ulaşmak istediklerini söyledi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more