Sözcü Plus Giriş

Asker, PKK’ya karşı bile istihbarat toplayamıyor!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Pekin Paşa, SÖZCÜ’ye konuştu:

Güncellenme: 11:58, 09/05/2015
Asker, PKK’ya karşı bile istihbarat toplayamıyor!

Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay İstihrabat Başkanı iken İnternet Andıcı davasında tutuklandı. Cezaevindeyken emekli oldu. Pekin Paşa, Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk'e, cezaevine düştüğü günler ve iddialar için “Yargısız infaza uğradım” dedi. 7 Haziran seçiminden sonra Türkiye'nin karışacağı tahmininde bulundu.

Saygı ÖZTÜRK

İsmail Hakkı Pekin, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'yle Genelkurmay Başkanlığı'ndan, PKK'yla ilgili istihbarat yetkisinin alındığını söyledi. Pekin, “İç tehdit, bakanlığa bağlandı. Böylesi ilk kez yaşanıyor. Durum vahim” dedi

İs­ma­il Hak­kı Pe­kin, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İs­tih­ba­rat Baş­ka­nı'y­ken “An­dı­ç” so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da 2 yıl ce­za­evin­de kal­dı. Ge­le­ce­ğin ge­nel­kur­may baş­ka­nı ol­ma­sı bek­le­nen Pe­kin, ce­za­evin­den emek­li kor­ge­ne­ral ola­rak çık­tı. Şim­di Va­tan Par­ti­si Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı olan İs­ma­il Hak­kı Pe­kin, Gü­ney­do­ğu'da ya­şa­nan­la­rı, ye­ni Mil­li Gü­ven­lik Si­ya­set Bel­ge­si'nin ge­tir­dik­le­ri­ni SÖZ­CÜ'ye şöy­le an­lat­tı:

‘AÇILIM SÜRECİ DUVARA TOSLADI'

Gü­ney­do­ğu'da çok bü­yük bir ses­siz­lik var. Ses­siz­li­ğin se­be­bi po­lis, jan­dar­ma ve as­ke­rin ope­ras­yon yap­ma­ma­sı, ka­ra­kol­la­rın dı­şı­na çık­ma­ma­sı, te­rö­rist­le­re ka­rış­ma­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor. HDP za­man za­man ka­çak­çı­la­rı yön­len­dir­mek su­re­tiy­le, as­ker­ler­le köy­lü­ler ara­sın­da olay çı­kart­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Açı­lım sü­re­ci du­va­ra tos­la­mış gi­bi gös­te­ri­li­yor. Ama ger­çek du­rum öy­le de­ğil. Ta­ma­men se­çi­me yö­ne­lik bir oyun için­de­ler. HDP'­nin Ba­tı il­le­ri­nin oy­la­rı­na, AK­P'­nin de mil­li­yet­çi oy­la­ra ih­ti­ya­cı var. Cum­hur­baş­ka­nı da mil­li­yet­çi oy­la­ra oy­nu­yor. Açı­lı­mı bu hal­ka an­lat­ma­la­rı çok zor. Çün­kü PKK'­ya özerk­lik va­at edil­di. Asıl so­run 8 Ha­zi­ra­n'­dan son­ra baş­la­ya­cak gi­bi gö­zü­kü­yor. HDP, Meclis'e gir­se de gir­me­se de ça­tış­ma bek­li­yo­rum.

‘TÜRKİYE, SURİYE’YE GİREMEZ'

Türk Or­du­su'nun Su­ri­ye'ye gir­me­si müm­kün de­ğil. Su­ri­ye'de, Esa­d'­ın ar­ka­sın­da bir güç var. Esa­d'­ı sa­vaş­la ye­ne­mez­ler. AB­D'­nin ve Tür­ki­ye'nin Su­ri­ye'ye gir­me­le­ri de müm­kün de­ğil. Sa­vaş­la de­ğil ama Esa­d'­ı 3. Ce­nev­re top­lan­tı­sın­da ma­sa­ya otur­ta­cak­lar.
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin ‘İç siyaset'le ilgili bölümünü İçişleri Bakanlığı hazırlıyor. Buna göre de ‘eylem' planı yapıyor. Siyaset belgesinin gizli olmasına gerek yok. Sadece eylem planları gizli olmalı. Genelkurmay'ın bütün planları Türkiye Milli Askeri Stratejisi'ne (TÜMAS) göre düzenlenir. 2010'dan sonra siviller etkili olmaya başladı. Yeni TÜMAS hazırlandı. Bunda iç tehditle ilgili hiçbir şey yok. İç tehdit, İçişleri Bakanlığı'na bırakıldı. Yeni düzenlemeyle Genelkurmay'ın PKK, irticai örgütlerle ilgili istihbarat yapma yetkisi de kaldırılmış oldu. Genelkurmay istihbarat yapamadığına göre iç güvenlikle ilgili kendini sorumlu görmediği için TÜMAS'ta iç tehdide yer vermedi. Böyle bir olay ilk kez yaşandı.

 

‘İlker Paşa'ya kırgınım'

İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı döneminde karargahındakiler tutuklananınca arkasında durmadı. Emekli olup gitti. Biz tutuklandık, açıklama yapmadı. Tutuklanmadan önce ‘bu evrakın altında benim imzam yok' dedi. Halbuki biz o evrakları onun adına imzaladık.

BAŞBUĞ, TAYYİP’E MESAJ VERDİ

Hasdal Cezaevi'ne ziyarete gelmişti. Sadece Orgeneral Bilgin Balanlı'yı ziyaret etti. Cezaevinden çıkmadan önce ABD ve Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj verdi. Kendisi en Amerikancı orgeneraldir. Bunlar gerçek. 2010 benim terfi yılımdı. Başbuğ beni evine çağırdı ‘İsmail gelecek yıl terfi edersen önün açık olacak. Genelkurmay başkanı olma yolun kapanmasın' dedi. Yani benim kızmamın ikballe bir ilgisi yok. Mahkemede İlker Paşa da, Hasan Iğsız Paşa da hep generallerden bahsettiler. O mahkemede suç hep albayların, düşük rütbedeki insanların üzerine atılmaya çalışıldı. O yüzden İlker Paşa'ya kırgınım.

 

Yayınlanma Tarihi:07:01,