Sözcü Plus Giriş

Basın İlan, Korkusuz’un hakkını vermekten korktu

Kor­ku­suz Ga­ze­te­si, SÖZ­CÜ Gru­bu bün­ye­sin­de 29 Ka­sım 2014’te ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­dı.

Güncellenme: 11:35, 23/10/2015
Basın İlan, Korkusuz’un hakkını vermekten korktu

Basın İlan Kurumu, SÖZCÜ Grubu bünyesinde çıkarılan Korkusuz Gazetesi'nin yasal hakkı olan kamu ilanlarını, “Aynı isimler çalışıyor” bahanesiyle vermiyor. Oysa iktidar yanlısı gazeteler bu uygulamayı yıllardır yapıyor. Basın İlan, yandaşları görmezden geliyor. Hatta haksız kazanç için tirajlarını şişirmesine göz yumup ilan yağdırıyor

Kor­ku­suz Ga­ze­te­si, SÖZ­CÜ Gru­bu bün­ye­sin­de 29 Ka­sım 2014'te ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­dı. Ger­çek­le­re sü­tun­la­rı­nı ka­pat­ma­yan ce­sur du­ru­şu ve mu­ha­lif ya­yın po­li­ti­ka­sıy­la ken­di okur kit­le­si­ni ya­ra­tıp, kı­sa sü­re­de gün­lük 50 bi­nin üze­rin­de ti­ra­ja ulaş­tı. Ha­zi­ran 2015'te de, ya­sal yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ta­mam­la­ya­rak ka­mu ila­nı ya­yın­la­ma hak­kı­nı el­de et­ti. An­cak bu ya­sal hak­ka ka­vuş­tu­ğu ta­rih­ten bu ya­na dev­let nez­din­de, cid­di bir ay­rım­cı­lı­ğa ta­bi tu­tu­lu­yor.

ŞİŞİRME TİRAJA YÜKLÜ İLAN…

Bu ay­rım­cı­lık­ta baş ro­lü Ba­sın İlan Ku­ru­mu oy­nu­yor. Ku­rum, hak et­ti­ği dev­let ilan­la­rı­nı Kor­ku­su­z'­a ver­mi­yor. Ay­rım­cı­lı­ğı­na da SÖZ­CÜ Gru­bu bün­ye­sin­de­ çıkan ve basın ilan almaya hakkı olmayan günlük spor gazetesi AMK ça­lı­şan­la­rının im­za­la­rı­nın Kor­ku­su­z'­da da çık­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­ri­yor. Oy­sa ay­nı uy­gu­la­ma, bün­ye­sin­de bir­den faz­la ya­yın bu­lu­nan grup­lar ta­ra­fın­dan yıl­lar­dır ya­pı­lı­yor. Ba­sın İlan Ku­ru­mu da hiç bi­ri­ne “i­lan ver­me­me­” gi­bi bir yap­tı­rım uy­gu­la­mı­yor. Ör­ne­ğin, dün­kü Sa­bah Ga­ze­te­si ile ay­nı bün­ye­de çı­ka­rı­lan Tak­vim Ga­ze­te­si'nin man­şe­tin­de ay­nı mu­ha­bi­rin ha­be­ri yer alı­yor. Kor­ku­su­z'­a, “Ay­nı isim­le­rin im­za­sı va­r” di­ye­rek ilan am­bar­go­su uy­gu­la­yan Ba­sın İlan Ku­ru­mu, ay­nı uy­gu­la­ma­yı dün­kü nüs­ha­la­rın­da ya­pan yan­daş ga­ze­te­le­re ise ilan yağ­dı­rı­yor.
Dev­let ilan­la­rıy­la yan­daş med­ya­yı des­tek­le­me stra­te­ji­si bu­nun­la da kal­mı­yor. Ger­çek ba­yi sa­tış­la­rı 10 bin ile 30 bin ara­sın­da de­ği­şen yan­daş ga­ze­te­ler, “A­bo­ne sa­tı­şı­mız va­r” di­ye­rek Ba­sın İlan Ku­ru­mu'na şi­şir­me ti­raj bil­di­ri­yor. Ku­rum da on­la­rın gön­der­di­ği ço­ğu gün­lük 100 bin sa­tı­şın üze­rin­de olan ra­kam­la­ra gö­re ka­mu ila­nı da­ğı­tı­yor. Bu yol­la, yan­daş ga­ze­te­le­re dev­let ka­sa­sın­dan mil­yon­lar­ca li­ra­lık hak­sız ka­zanç ak­ta­rı­lı­yor. Ba­sın İlan Ku­ru­mu'n­dan, dev­let ila­nı alan­lar ara­sın­da sa­de­ce 250 adet bas­ma­sı­na kar­şın, 6 bin adet sat­mış gi­bi gös­te­ren ga­ze­te­ler bi­le yer alı­yor. Ku­rum yö­ne­ti­ci­le­ri de bu du­ru­ma bi­le bi­le göz yu­mup, yan­daş­la­ra şi­şir­me ti­raj üze­rin­den pa­ra ak­ta­rıl­ma­sı­na se­yir­ci ka­lı­yor.

ER GEÇ HE­SAP SO­RU­LA­CAK…

Bu ger­çek, ti­raj ra­por­la­rıy­la bel­ge­len­miş bu­lu­nu­yor. SÖZ­CÜ Gru­bu ce­sa­ret­li, yü­rek­li sav­cı­la­rı gö­re­ve ça­ğı­rı­yor. Net ti­raj ra­kam­la­rı in­ce­le­ne­rek, Ba­sın İlan Ku­ru­mu'nun han­gi grup­la­ra ne ka­dar ka­mu kay­na­ğı ak­ta­rıl­dı­ğı­nın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nı ta­lep edi­yor. Dev­let ilan­la­rı­nı hak­sız ka­zan­ca çe­vi­ren­ler­le, bu­na göz yu­man­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı, bu yön­te­min de ta­ri­he gö­mül­me­si­ni bek­li­yor. SÖZ­CÜ Gru­bu, bu ger­çek­le­rin bu­gün ol­ma­sa bi­le ge­le­cek­te mut­la­ka or­ta­ya çı­ka­rı­la­ca­ğı­na, yan­daş­la­ra hak­sız ka­zanç sağ­la­yan­lar­dan da ada­let önün­de he­sap so­ru­la­ca­ğı­na ina­nı­yor.

Damadın kardeşi künyede yok BİK yönetiminde var!

TMSF tarafından satışından sonra Sabah Grubu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak tarafından yönetildiği biliniyor. Ancak Albayrak'ın ismi, tepe yöneticisi olduğu grup bünyesindeki gazetelerin künyesinde yer almıyor. Serhat Albayrak, buna karşılık her yıl milyonlarca liralık kamu ilanı dağıtan Basın İlan Kurumu'nun yönetiminde bunuluyor. Künyesindeki isimlere göre Sabah'ın ya da Takvim'in yöneticisi olmayan Serhat Albayrak'ın, Basın İlan Kurumu'ndaki bu göreve hangi statüsünden dolayı seçildiği bilinmiyor. Bunun açıklanması gerekiyor.

Sabah ve Takvim gazeteleri dün, Aydın Doğan'ın Hilton arazisiyle ilgili iddialara ilişkin ortak haberle çıktı. Haberde aynı muhabirin fotoğraflı imzası yer aldı. SÖZCÜ Grubu bünyesindeki Korkusuz'a, “Ortak imza var” diyerek ilan ambargosu uygulayan Basın İlan Kurumu, bu iki yandaş gazeteye ise dün ayrı ayrı binlerce liralık kamu ilanı verdi.

Yayınlanma Tarihi:06:37,