Dedikodu yap mutlu ol

Oxford Üniversitesi’nin araştırmasından çıkan sonuç:

Dedikodu yap mutlu ol

İŞ­BİR­Lİ­Ğİ­NE DA­HA YAT­KIN HA­LE GE­Tİ­Rİ­YOR
Araş­tır­ma­ya göre de­di­ko­du­ seven insanlar iş­bir­li­ği­ne daha yat­kın ha­le geliyor. İş hayatında ve özel yaşamında da­ha faz­la iş­bö­lü­mü ya­pı­yor.

Ayıp olarak kabul edilse de dedikodunun insan sağlığına faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Araştırmaya göre, dedikodu insanı rahatlatıyor, stresi azaltıyor, mutlu ediyor
BİR dos­tu­nuz ya da iş ar­ka­da­şı­nı­zı çe­kiş­tir­di­ği­niz za­man suç­lu­luk his­se­di­yor ola­bi­lir­si­niz. Her ne ka­dar “de­di­ko­du yap­ma­nın” doğ­ru ol­ma­dı­ğı söy­len­se de, bi­lim­sel araş­tır­ma­lar bu­nun sağ­lık için fay­da­lı ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. Dün­ya­nın en say­gın okul­la­rın­dan bi­ri olan Ox­ford Üni­ver­si­te­si'nin araş­tır­ma­sı­na gö­re, de­di­ko­du yap­mak in­sa­nı ra­hat­la­ta­rak, stre­sin vü­cut­ta ne­den ol­du­ğu olum­suz et­ki­le­ri or­ta­dan kal­dı­rı­yor. Bu sa­ye­de in­sa­nın da­ha sağ­lık­lı ol­ma­sı­nı sağ­lı­yor.

ARAŞ­TIR­MA­YI yü­rü­ten uz­man­lar­dan Prof. Ro­bin Dun­bar, de­di­ko­du yap­ma­nın in­sa­nın çev­re­si­ni ta­nı­ma­sı ve doğ­ru ile­ti­şim kur­ma­sı açı­sın­dan da çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bu­na gö­re, in­san de­di­ko­du sa­ye­sin­de et­ra­fın­da­ki ki­şi­le­ri da­ha iyi ta­nı­ma im­ka­nı bu­lu­yor. Ki­min na­sıl dav­ran­dı­ğı­, ki­min ya­lan söy­le­di­ği, in­san­la­rın ne­ler­den ra­hat­sız ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­rek, ki­me gü­ve­nip ki­me gü­ven­me­ye­ce­ği­ni an­lı­yor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...