Erdoğan önerdi Davutoğlu istemedi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasındaki ‘Hakan Fidan’ krizi AKP’nin İstanbul İl Başkanlığı yarışıyla kızıştı.

Erdoğan önerdi Davutoğlu istemedi

Veli TOPRAK- Erdoğan'ın başkanlık için önerdiği ismi çizen Davutoğlu, dünürünün şirketinde genel müdür olan ismi tercih etti…

AKP, son haf­ta­lar­da Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan ile Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu ara­sın­da­ki ge­ri­li­mi ko­nu­şu­yor. Er­do­ğa­n baş­kan­lı­ğın­daki Ba­kan­lar Ku­ru­lu'n­da ve­ri­len ‘ger­gin fo­toğ­raf­ta­n' son­ra ya­şa­nan ge­liş­me­ler kri­zi gün yü­zü­ne çı­kar­dı. MİT Müs­te­şar­lı­ğı'n­dan is­ti­fa eden Ha­kan Fi­da­n'­ın mil­let­ve­ki­li aday aday­lı­ğı kri­zi de­rin­leş­tir­di. Er­do­ğan, Fi­da­n'­ın is­ti­fa et­me­si­ne kar­şı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Kulislerde, Da­vu­toğ­lu'nun Fi­da­n'­ı ya­nı­na al­mak için ada­y yap­mak is­te­di­ği ko­nu­şu­lu­yor.

ÖZEL GÖ­RÜŞ­ME YAP­TI


Bir baş­ka kriz ise İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı için ya­şan­dı. 8 Şu­bat Pa­zar gü­nü ya­pı­lan kongre öncesi na­bız yok­la­ma­sı ya­pıl­dı. Da­vu­toğ­lu, Er­do­ğa­n'­dan ‘ö­ne­ri­si­ni' sor­du. Cum­hur­baş­ka­nı da Aziz Ba­buş­cu'nun Yar­dım­cı­sı olan Hay­dar Ali Yıl­dı­z'­ı başkanlık için ‘tav­si­ye' et­ti. Da­vu­toğ­lu, Yıl­dız ve ken­di des­tek­le­di­ği Se­lim Te­mur­ci ile özel gö­rüş­me yap­tı. Top­lan­tı­dan Te­mur­ci ka­ra­rı çık­tı. An­cak bu ter­ci­hin özel bir ge­rek­çe­si ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Da­vu­t-
oğ­lu'nun kı­zı Mey­mu­ne, 2010 yı­lın­da Re­is Ma­ki­na'nın sa­hi­bi Dur­sun Top­çu'nun oğ­lu Ta­lha ile ev­len­di. İş­te Se­lim Te­mur­ci, Baş­ba­ka­n'­ın dü­nü­rü olan Top­çu Ai­le­si'nin sa­hi­bi ol­du­ğu Re­is Ma­ki­na'da Ge­nel Mü­dür… Kon­gre­de ise tam bir dev­rim ya­şan­dı. Ba­buş­cu'nun eki­bi ve es­ki­ler tır­pan ye­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP
Loading...