Sözcü Plus Giriş

Başak KAYA / ANKARA

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın ‘Ka­çak Sa­-ra­y' için al­dı­ğı ve ‘Cum­hur­ba­şa­ka­nı Er­do­ğa­n ze­hir­len­me­sin' di­ye gı­da ana­li­zi ya­pa­cak ci­haz­la­rın fa­tu­ra­sı or­ta­ya çık­tı. Gaz kro­ma­tog­ra­fi­si/küt­le spek­tros­ko­pi­si ci­haz­la­rı, gaz­lar, uçu­cu ve ze­hir­li mad­de­le­rin, uyuş­tu­ru­cu­la­rın, ste­ro­id­le­rin, ilaç­la­rın ve gı­da mad­de­le­ri­nin ay­rıl­ma­sın­da kul­la­nı­lı­yor.

CİHAZ, GIDALARI AYRIŞTIRABİLİYOR

Ci­haz­la­rın top­lam de­ğe­ri­nin 1 mil­yon 488 bin do­lar ol­du­ğu be­lir­len­di. CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın al­dı­ğı kim­ya­sal tet­kik ci­haz­la­rı­nı Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı. Çı­ray, “Bu ci­haz­lar Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Beş­te­pe kam­pü­sün­de mi kul­la­nı­la­cak­tır?” di­ye sor­du.
Çı­ray, ci­haz­la­rın her bir bi­le­şe­nin ya­pı­sal ola­rak ta­nım­lan­ma­sın­da yar­dım­cı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ci­haz­la­rın dü­şük mik­tar­lar­da­ki ör­nek­le­rin ta­nım­lan­ma­sı, güç­lü ya­pı­sal ana­liz, hız­lı ana­liz sü­re­si gi­bi önem­li avan­taj­la­rı bu­lun­mak­ta­dı­r” de­di. Çı­ray, alı­nan ci­haz­la­rın kim­ya ala­nın­ın dışında, pet­rol ürün­le­ri­nin gı­da mad­de­le­ri­nin ana­liz­le­ri ve ay­rıl­ma­sın­da kul­la­nıl­dı­ğı­nı da söy­le­di.

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN Mİ ALINDI?

CHP'­li Ay­tun Çı­ray, Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu'na şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti: “Bu ci­haz­la­rın alı­mın­da ör­tü­lü öde­nek kul­la­nıl­mış mı­dır?AB­D'­de baş­kan­la­rın sağ­lık­la­rı­nı il­gi­len­di­ren bul­gu­lar ka­mu­oyu­na açık­tır. Bu ci­haz­lar­la ya­pı­la­cak olan Cum­hur­baş­ka­nı ile il­gi­li ana­liz­le­rin so­nuç­la­rı ka­mu­oyu­na açık­la­na­cak mı­dır?”