Fuat Avni’nin köstebekleri belirlendi!..

İktidarın her adımını önceden internette deşifre eden Fuat Avni rumuzlu twitter jurnalcisi için operasyon başladı.

Fuat Avni’nin köstebekleri belirlendi!..

Şenol GEZER / SÖZCÜ

Twitter fenomeni Fuat Avni'ye İstanbul Emniyeti'nden bilgi sızdıran isimlerin deşifre olduğu iddia edildi. Emniyet'teki son operasyonu Fuat Avni'nin duyurmaması iddiayı güçlendiriyor

İs­tan­bul po­li­si, he­men her ope­ras­yo­nu ön­ce­den de­şif­re edip gö­zal­tı­na alı­na­cak­la­rın lis­te­si­ni tek tek ya­yın­la­yan twit­ter fe­no­me­ni Fu­at Av­ni ad­lı kul­la­nı­cı­nın Em­ni­yet'­te­ki uzan­tı­la­rını­ be­lir­le­di. Kim­li­ği ge­çen ay be­lir­le­nen po­lis­le­rin kim ol­duk­la­rı önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­la­na­cak.

Fuat Avni'den yeni Bank Asya iddialarıFuat Avni’den yeni Bank Asya iddiaları

Yurt­dı­şın­dan ya­yın ya­pan he­sa­bın bir­den faz­la ki­şi ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dı­ğı­nı tes­pit eden İs­tan­bul po­li­si, Fu­at Av­ni'nin kös­te­bek­le­rini bul­mak için uzun so­luk­lu bir ta­kip baş­lat­tı. Tek­nik ve fi­zi­ki ta­kip, ge­çen haf­ta ilk so­nu­cu­nu ver­di. Şüp­he­le­ni­len gö­rev­li­le­ri izleyen is­tih­ba­rat gö­rev­li­le­ri, Fu­at Av­ni'ye bil­gi sız­dı­ran, ara­la­rın­da üst dü­zey bir ami­rin de bu­lun­du­ğu po­lis­le­rin kim­li­ği­ni be­lir­le­di ve giz­li so­ruş­tur­ma açıl­dı. So­ruş­tur­ma giz­li­lik içe­ri­sin­de sürerken İs­tan­bul Em­ni­ye­ti'ne bağ­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Gü­len Ce­ma­ati'­nin İs­tan­bul Em­ni­ye­ti'n­de­ki uzan­tı­la­rı­na yö­ne­lik bir ope­ras­yo­na da­ha im­za at­tı. İs­tan­bul mer­kez­li 12 il­de yü­rü­tü­len ope­ras­yon­da 16 po­lis, “­ca­sus­lu­k” suç­la­ma­sıy­la gö­zal­tı­na alın­dı. Bu ope­ras­yon, Fu­at Av­ni'ye bil­gi sız­dır­dık­la­rın­dan şüp­he edi­len po­lis­ler­den giz­len­di. Böy­le­ce, fu­at av­ni he­sa­bı­na yö­ne­lik bil­gi akı­şı ke­sil­miş ol­du. Bu id­di­ayı, 12 il­de dü­zen­le­nen ope­ras­yo­nun bil­gi­si­nin Fu­at Av­ni he­sa­bın­dan ön­ce­den du­yu­rul­ma­mış ol­ma­sı güç­len­di­ri­yor. El­de edi­len bil­gi­le­re gö­re, kös­te­bek­lik­le suç­la­nan po­lis­le­re görevden, bir­kaç gün içe­ri­sin­de res­mi ola­rak el çek­ti­ri­le­cek. Ar­dın­dan da so­ruş­tur­ma ve gö­zal­tı sü­re­ci baş­la­ya­cak.

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...