Sözcü Plus Giriş

 

Hande Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, yerel seçim sonrası geçen 1 yılda ne yaptığını anlattı, “Çalıştım, kitap okudum. Ortada görünmedim ama bu zaman içinde sürekli yurttaşlarımla birlikte oldum” dedi.

Hande ZEYREK

CHP'li Sarıgül, milletvekili olmak için ön seçime hazırlanıyor. “Hiçbir yere paraşütle gelmedim” diyen Sarıgül, 7 Haziran seçimlerini ise kurtuluş mücadelesine benzetiyor ve ekliyor: Bu gidiş kötü. AKP, ülkenin üzerine adeta kara bulut gibi çöktü… Türkiye'yi şahlandırmamız gerekiyor…

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, 7 Ha­zi­ra­n'­da­ki se­çim­ler için mil­let­ve­kil­le­ri­nin bü­yük bö­lü­mü­nü ön se­çim­le be­lir­le­ye­cek. Mus­ta­fa Sa­rı­gül de aday­la­rı An­ka­ra ku­lis­le­ri ye­ri­ne ör­gü­tün ka­le­mi­ne bı­ra­ka­cak mü­ca­de­le­de bü­yük çe­kiş­me­nin ya­şa­na­ca­ğı İs­tan­bul 2. Böl­ge'den ön se­çi­me gi­re­cek. Bu, ye­rel se­çim­le­rin ar­dın­dan yol ha­ri­ta­sı me­rak edi­len Sa­rı­gü­l'­ün gi­re­ce­ği ilk ön se­çim de­ğil… He­nüz 18 ya­şın­da CHP genç­lik ör­gü­tün­de si­ya­se­te atı­lan ve par­ti­nin bir­çok ka­de­me­sin­de gö­rev alan Mus­ta­fa Sa­rı­gül, 1987 se­çim­le­rin­de de ön se­çi­me gir­di. Lis­te ba­şı ola­rak da SHP'­den Tür­ki­ye'nin en genç mil­let­ve­ki­li se­çil­di. 15 yıl İs­tan­bu­l'­un Şiş­li İl­çe­si'ni yö­ne­ten CHP'li Mustafa Sa­rı­gül, ön se­çim ka­ra­rı­nın perde arkasını SÖZ­CÜ'ye an­lat­tı:

‘BU­ İK­Tİ­DA­RI­N ­Şİ­FRE­Sİ, KO­DU­ ŞE­Rİ­AT'

– Ye­rel se­çimler son­ra­sı si­ya­set­te­ki ye­ri­niz me­rak ko­nu­suy­du. Ve­kil aday­lı­ğı si­ya­set­te var ol­ma mü­ca­de­le­si mi?
Ben si­ya­set­te var ol­mak için mü­ca­de­le ver­mem. Ül­ke­min so­run­la­rı sı­kın­tı­la­rı var. Uzun yıl­lar­dan be­ri ül­ke­mi­zin üze­rin­de ka­ra bu­lut­lar gi­bi çö­ken AKP ik­ti­da­rı var. Bu ik­ti­dar ül­ke­yi sı­kın­tı­ya so­ku­yor. Bu ik­ti­dar yurt­taş­lar ara­sın­da ‘sen-be­n' ay­rı­mı ya­pı­yor. ‘Ben­den olan­lar ve ol­ma­yan­la­r' ola­rak ayı­rı­yor. Bu ik­ti­da­rın per­de ar­ka­sı, şif­re­le­ri ve kod­la­rı ne ya­zık ki ül­ke­yi şe­ri­at dü­ze­ni­ne gö­tür­me­ye yö­ne­lik. Ben la­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. La­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin tek­rar şah­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Ben de si­ya­si so­rum­lu­lu­ğum ve bi­ri­kim­le­rim ge­re­ği bu de­ne­yi­mi­mi­zi, ener­ji­mi­zi ül­ke si­ya­se­tin­de sos­yal de­mok­ra­si an­la­yı­şı­mı­zın ik­ti­dar ol­ma­sı için se­fer­ber et­me­miz ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın da ben­den böy­le bir ar­zu­su ol­du. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın al­mış ol­du­ğu ön se­çim ka­ra­rın­dan bü­yük mem­nu­ni­yet duy­dum.

1974 RU­HU­NU­ A­TEŞ­LE­ME­Mİ­Z ­LA­ZIM

– CHP ba­şa­rı­yı na­sıl ya­ka­lar?
Mut­la­ka ve mut­la­ka 1974 ru­hu­nu ateş­le­me­miz la­zım. Par­ti içi sev­gi önem­li. Çok iyi bir ta­kım kur­ma­mız la­zım. Bu ta­kı­mın mut­la­ka şam­pi­yon ol­ma­sı ge­re­ki­yor. İk­ti­dar umu­du­nu bü­yüt­me­miz ge­re­ki­yor. Ye­te­rin­ce so­ru­nu­muz var. Bu­gün Mİ­T'­te ya­şa­nan­lar skan­dal­dır. Dü­şen uçak­lar, eko­no­mi­de ya­şa­nan­lar bü­yük skan­dal­dır. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li evin­de ve par­ti­sin­de mut­luy­sa Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği mut­lu­dur. Çün­kü CHP'­li­ler bi­rey­sel de­ğil top­lum­sal çı­kar pe­şin­de ko­şar. 90 yıl­lık bir mar­ka­mız var eli­miz­de ama bu mar­ka­yı şah­lan­dır­mak, bü­yüt­mek ge­rek. Bö­lü­nür­sek kü­çü­lü­rüz, bir­le­şir­sek bü­yü­rüz. Bü­tün ar­zum kav­ga­yı bir ta­ra­fa bı­ra­kıp ‘bi­z' de­mek.

CHP İKTİDARA ÖN SEÇİMLE GELECEK

– 2. Böl­ge CHP için zor bir böl­ge. Bay­ram­pa­şa, Sul­tan­ga­zi ve Esen­ler gi­bi ba­şa­rı­lı olu­na­ma­yan il­çe­ler var. İs­tan­bu­l'­da ba­şa­rı­lı ola­bi­lir mi­si­niz?
Al­tı­nı çi­ze­rek söy­lü­yo­rum. CHP ik­ti­da­rı ön se­çim­le ge­le­cek­tir. Ön se­çim par­ti­mi­zin önün­de­ki tü­ne­lin ucun­da­ki ışık­tır. Ön se­çim me­şa­le­si­ni Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu yak­tı. Tür­ki­ye'de hiç­bir si­ya­si par­ti CHP dı­şın­da ön se­çim de­me­miş­tir. Hep­si mer­kez ata­ma­sıy­la be­lir­le­ni­yor. İlk de­fa so­kak­la­rın se­si­ni CHP par­la­men­to­ya ta­şı­yor. Ön se­çi­min bir de­mok­ra­si bay­ra­mı ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Şöy­le bak­mak la­zım; es­ki­den Zey­tin­bur­nu, Ga­zi­os­man­pa­şa CHP'­nin ka­le­siy­di. Biz o es­ki ka­le­le­ri tek­rar şah­lan­dı­ra­ca­ğız.
– 7 Ha­zi­ran için kur­tu­luş mü­ca­de­le­si söy­le­mi­ne ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?
Ke­sin­lik­le. Kur­tu­luş mü­ca­de­le­si­nin de öte­sin­de ol­ma­sı la­zım. Çün­kü Tür­ki­ye ta­ri­hin­de hiç böy­le­si­ne bir ik­ti­dar­la kar­şı kar­şı­ya ka­lın­ma­mış­tır. Bu ik­ti­dar yurt­taş­lar ara­sın­da ay­rım­cı­lık ya­pı­yor. Dı­şa­rı­da ül­ke­mi­zi ala­bil­di­ği­ne yal­nız­laş­tı­rı­yor. Dış po­li­ti­ka­da cid­di sı­kın­tı­lar var. Bu gi­diş kö­tü. İn­san­la­rı­mız fa­kir­le­şi­yor. Çok ça­lı­şıp, to­par­lan­ma­mız ge­rek.
– Eko­no­mi­de­ki du­rum or­ta­da. AKP git­se bi­le san­cı­la­rı sü­re­cek…
AKP şu an­da yor­gun. He­ye­ca­nı bit­ti. Ku­rum­lar ara­sın­da­ki sev­gi bit­ti. Cum­hur­baş­ka­nı baş­ka bir şey, Mer­kez Ban­ka­sı baş­ka bir şey söy­lü­yor. Olan va­tan­da­şı­mı­za olu­yor. As­ga­ri üc­ret yük­sel­mi­yor ama ek­me­ğin fi­ya­tı yük­se­li­yor. Bu­gün bak­tı­ğı­nız­da ül­ke­miz­de TO­Kİ­”nin yap­tı­ğı bi­na­lar dı­şın­da açı­lan hiç­bir şey yok. 10 yıl­dır AKP ik­ti­da­rı alış­ve­riş mer­ke­zi açı­yor. Bir tek fab­ri­ka, sa­na­yi te­si­si açıl­mı­yor. Üni­ver­si­te me­zun­la­rı iş­siz. Do­laş­tı­ğım­da gö­rü­yo­rum ki en bü­yük so­run iş­siz­lik. Eko­no­mik dar­bo­ğaz ala­bil­di­ği­ne art­tı. İki Tür­ki­ye var. Bir AK­P'­nin te­le­viz­yon­lar­da sun­du­ğu gül­lük gü­lis­tan­lık Tür­ki­ye. Bir de ger­çek, mut­suz Tür­ki­ye…

Kendimi önce partililerime emanet etmek istiyorum!..

– Doğrudan kontenjan adayı da olabilirdiniz. Neden ön seçime girme kararı aldınız?
İlk milletvekili olduğumda da ön seçimle oldum. Hiçbir zaman paraşütle bir yere gelmedim. Politikacılar ulusal siyaset istiyorsa atama ve tayinle bir yere gelmeleri doğru değil. Ben gençlik kolları başkanıydım. İlçe başkanıydım. İl yönetimlerinde çalıştım. CHP'nin her kademesinde görev alan bir arkadaşınızım. Bir siyasi kendisini partililerine emanet edemiyorsa halka nasıl emanet edecek? Ben önce kendimi partililerime emanet etmek istiyorum. Adaylar daha önce Ankara'da karargah kuruyordu. Bugün herkes ilçesinde örgütünde çalışıyor. Bu sandığa da yansıyacaktır.

HERKESİN GÖNLÜNÜ KAZANACAĞIM

– Partililer neden size oy vermeli?
CHP'li arkadaşlarım beni kendi evlatları gibi görüyorlar. CHP mektebinden yetişmiş bir arkadaşlarıyım ben. Bir kere partilim beni tanır. Onlarla 24 saat beraberim. Telefonum hiçbir zaman kapalı olmaz. Ankara'ya gelen bir partili arkadaşımıza ben ‘ön seçimde kime oy verdin?' diye sormam. Nasıl yardımcı olacağımı sorarım. Ben hepsinin gönlünü kazanacağıma inanıyorum. Ben evimi partililere açmışımdır. Ön seçime yıllar önce CHP Gençlik Kolları Başkanı'yken girdiğim heyecanla giriyorum. Ön seçimsiz milletvekili olmayı şahsım adına doğru bulmazdım. Tabandan geldim ve tabanın sesi olmaya özen gösterdim.

MUHALEFETİ TOPLUMA YAYMALIYIZ

– Meclis'te sıkça tekme tokatlı kavgaya şahit oluyoruz. Siz girerseniz ne olur?
Ben parlamento içi muhalefetin toplumsal muhalefetle bütünleşmesini arzu ederim. Oradaki arkadaşlarımızın verdiği mücadele önemlidir. Ama o noktaya neden geliyorlar ve arkadaşlarımızı o noktaya neden getiriyorlar? Bizim parlamentodaki muhalefeti yurttaşlarımızla buluşturmamız gerek.

İktidar, Sarıgül'den korkuyor korkunun ecele faydası yok

– Son günlerde bazı yayınlarda CHP'liler sürekli manşet oluyor…
Yandaş basın CHP'nin aktif kadrolarından korkuyor. Mustafa Sarıgül'ün parlamenter olmasını istemiyor. Çünkü iktidar Sarıgül'den korkuyor. İktidar Sarıgül'ün vatandaşlarla sevgi üzerine dünyalar kurduğunu biliyor. Partiye güç katacağımızı biliyor. Partiyi ve bizi yıpratmaya yönelik haberler yapıyor. Ama korkunun ecele faydası yok.
– Peki her fırsatta ilk göz ağrım dediğiniz Şişli konusu kapandı mı?
Ben 15 sene belediye başkanlığı yaptım. Siyasetçilerin anıldığı yerler vardır. Ecevit Zonguldak'la, Erbakan Konya'yla, Demirel Isparta'yla anılırdı. Ben de Şişli'yle. Ben Şişli'deki Belediye Meclis üyelerinin, Belediye Başkanının artık başarılı olmasını ve Şişli'yi ileri taşımasını arzu ediyorum. Başarıları beni mutlu edecek. Hizmetler konusunda benden bir yardım isterlerse her zaman hazırım.

Yayınlanma Tarihi:06:50,