Sözcü Plus Giriş

Mal beyanında Tayyip züğürt çıkacak! ÇÜNKÜ…

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilirse hatırı sayılır bir servetle Köşk’e oturacak. Ancak mal beyanı tam tersini söylüyor. Çünkü villalar ve gemicikler çocuklarının üstüne...

Güncellenme: 20:43, 11/05/2015
Mal beyanında Tayyip züğürt çıkacak! ÇÜNKÜ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğı, gö­re­vin­den is­ti­fa edip et­me­ye­ce­ği tar­tış­ma­sı­nın ya­nı sı­ra mal var­lı­ğı­nı da gün­de­me ge­tir­di. Er­do­ğan, Çan­ka­ya Köş­kü'ne çı­kar­sa mal var­lı­ğı­nı her­kes öğ­re­ne­cek. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Se­çim Ka­nu­nu'na gö­re; Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu'na (YSK) da­ha ön­ce ve­ri­len mal beyanı, se­çim­den son­ra Res­mi Ga­ze­te'de ilan edi­le­cek.

“Tüm ser­ve­tim bu yü­zü­k”

Er­do­ğan, 1994'te İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'na baş­lar­ken sol elin­de­ki al­yan­sı gös­ter­miş ve “İş­te bü­tün ser­ve­tim bu yü­zü­k” de­miş­ti. 20 yıl­da Er­do­ğa­n'­ın ser­ve­ti kat be kat art­tı. Dün­ya­nın en zen­gin li­der­le­ri ara­sı­na gir­di. Er­do­ğa­n'­ın en son açık­la­nan mal be­ya­nı ise tar­tış­ma yaratmıştı. Çün­kü Er­do­ğan mal beyanında çocuklarının üstündeki villa ve gemicikleri göstermemişti. Pe­ki Er­do­ğan Ailesi'nin mal varlığı ne ka­dar?

Nereden nereye…

Er­do­ğa­n'ın, İstanbul Kısıklı'da ailesiyle oturduğu 3 villası var. Tapu değeri 1 mil­yon li­ra olan evlerin piyasa değeri 15 milyon lira… 2 oğlu ve eniştesi üzerine kayıtlı… Kı­zı Sü­mey­ye ile oğlu Bi­la­l'­in Do­ruk Iz­ga­ra ad­lı şir­ke­te yüz­de 70 or­tak ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Er­do­ğan ai­le­si­nin Ça­tal­ca ve Ur­la'da da vil­la­la­rı çık­tı. Çatalca'daki villalar kayınpederi Osman Ketenci'ye, Urla'dakiler ise iş ada­mı arkadaşı La­tif Top­ba­ş'­ın üstüne… 500 bin do­la­ra “ge­mi­ci­k” sa­hi­bi olan Bu­ra­k'­ın de­niz fi­lo­su­nun de­ğe­ri 80 mil­yon do­la­rı geç­miş du­rum­da. Yan­daş iş adam­la­rının oluş­tu­rduğu “ha­vu­z”­ Er­do­ğa­n'­ı destekleyen gazete ve televizyonlar için para akıtıyor. Baş­ba­ka­n'­ın oğ­lu­na “Pa­ra­la­rı sı­fır­la­” de­di­ği öne sü­rü­len tapeler de ha­fı­za­la­ra ka­zın­mış­tı. Milyon dolarların eşe dosta aktarıldığı öne sürülüyor.

İşte son mal beyanı

Başbakan'ın en son 9 Ocak 2014'te açıklanan mal beyanı şöyle:
– Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin Türk Lirası)
– Banka hesaplarında toplam 3 milyon 390 bin 384 Türk Lirası, 25 bin Euro ve 199 bin 867 dolar
– 500 bin Türk Lirası alacak.

Yayınlanma Tarihi:07:04,