PKK’ya külliyeyi tahsis ettiler

Şırnak’ın en büyük dini terisi olan Külliye Camii, ölen PKK’lıların ailerine, taziyeleri almaları için tahsis edildi.

PKK’ya külliyeyi tahsis ettiler

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Girişine Apo ve teröristlerin posterleriyle PKK bezi asıldı.

AKP ik­ti­da­rı­nın des­te­ği­ni ar­ka­sı­na alan PKK böl­ge­de iyi­ce at koş­tur­ma­ya baş­la­dı. Ken­di mah­ke­me­si­ni ku­rup ver­gi­si­ni top­la­yan, asa­yiş bi­rim­le­ri oluş­tu­ran ha­in­le­re, Şır­na­k'­ın en bü­yük ca­mi­si tah­sis edil­di.

TAZİYE ÇADIRI NİYETİNE…

Te­rör ör­gü­tü üye­si ol­sun ya da ol­ma­sın, böl­ge­de he­men her ce­na­ze­yi pro­pa­gan­da amaç­lı kul­la­nan PKK, ta­zi­ye ça­dı­rı ku­ru­yor. Ge­çen gün­ler­de Ciz­re-Nu­say­bin ka­ra­yo­lun­da kar­şı­dan kar­şı­ya ge­çer­ken tra­fik ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Ba­rış Atak için pro­tes­to gös­te­ri­le­ri dü­zen­len­di. Şır­nak ge­ne­lin­de dü­zen­le­nen pro­tes­to­lar­da ka­za­dan do­la­yı dev­let suç­lan­dı. Ba­rış Ata­k için oluş­tu­ru­lan ta­zi­ye ça­dı­rın­da bir ilk ger­çek­leş­ti. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ile Va­li­lik iş­bir­li­ğiy­le yap­tı­rı­lan Şır­na­k'­ın en bü­yük ca­mi­si Kül­li­ye Ca­mi­i Ba­rış Ata­k için ku­ru­lan ta­zi­ye ça­dı­rı­na tah­sis edil­di. Ça­dı­rın gi­ri­şi­ne debö­lü­cü te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı­nın pos­ter­le­ri asıl­dı, PKK'­nın renk­le­ri­ni ta­şı­yan san­dal­ye­ler di­zil­di.

GÜ­VEN­LİK GÜÇ­LE­Rİ KA­RIŞ­MI­YOR

Şe­hir mer­ke­zi­nin en bü­yük ca­mi­sin­de bun­lar ya­şa­nır­ken, gü­ven­lik güç­le­ri ise du­ru­ma mü­da­ha­le et­mi­yor. Bu du­rum­dan ra­hat­sız olan bir ka­mu gö­rev­li­si SÖZ­CÜ'ye şun­la­rı söy­le­di:
“Ar­tık bölücü terör örgütü üyelerine kar­şı gü­ven­lik güç­le­ri­nin ken­di­li­ğin­den ha­re­ke­te geç­me gibi bir durumları yok. PKK'lılarla mücadele dev­ri ka­pan­dı. Gü­ven­lik güç­le­ri pa­çav­ra­ya dö­nüş­tü­rül­dü. Her yer bö­lü­cü ör­gü­tün li­de­ri­nin pos­ter­le­riy­le do­lu. Müf­tü­lük en azın­dan pos­ter için şi­ka­yet­çi ol­sa, gü­ven­lik güç­le­ri ha­re­ke­te ge­çe­bi­lir. Bun­la­rın da şi­ka­ye­ti yok. Al­tın­da bir mil­yon­ li­ra­lık ma­kam ara­cıy­la AK­P'­nin se­si olan Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, bel­ki ca­mi­nin ne du­rum­da ol­du­ğu­nu gazeteden okur, öğrenir.”

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...