Saray’ın Amerika’dan getirilen camlarına 701 milyon ödenmiş

Saltanat abidesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kurşun, ses ve ısı geçirmez camları için servet harcandı.

Saray’ın Amerika’dan getirilen camlarına 701 milyon ödenmiş

 

Mimarlar Odası, özel üretim camların metrekaresinin 9 bin Euro olduğunu açıkladı
Bar­da­ğın­dan, ta­şı­na, klo­ze­tin­den, kol­tu­ğu­na kadar Tür­ki­ye'ye ağır bir fa­tu­ra çı­ka­ran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı'nın ye­ni bir mas­raf ka­le­mi or­ta­ya çık­tı. Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı Tez­can Ka­ra­kuş Can­dan, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı'nın cam­la­rı­nın met­re­ka­re bi­rim fi­ya­tı­nın 9 bin Eu­ro ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Can­dan, sa­ray­da­ki pencerelere ta­kı­lan cam­la­rın özel üre­tim, bun­la­rın top­lam ma­li­ye­ti­nin de 701 mil­yon TL ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

22 BİN METREKARELİK CAM

Cumhurbaşkanlığı Sa­ray­ı'nda kul­la­nı­lan cam­la­rın kay­na­ğı­nı öğ­ren­mek için kap­sam­lı bir ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Can­dan, bu ko­nu­da ABD, Hol­lan­da, İs­pan­ya ve son ola­rak da Tür­ki­ye'de bir üre­ti­ci­yi ara­dık­la­rı­nı an­cak ken­di­le­ri­ne res­mi bil­gi ve­ril­me­di­ği­ni an­lat­tı. Can­dan, Kent İz­le­me Mer­ke­zi'n­de­ki uz­man­lar­ca ya­pı­lan araş­tır­ma so­nu­cun­da 5 bin met­re­ka­re­si sa­ra­yın ana bi­na­sın­da ol­mak üze­re top­lam 22 bin met­re­ka­re cam kul­la­nıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 4.5 san­ti­met­re ka­lın­lı­ğın­da olan üç kat­lı cam ara­sın­da “Ar­go­n” ga­zı bu­lu­nu­yor. Cam kur­şun, ses ve ısı ge­çir­mi­yor. Bu da bi­na­nın ısı­tıl­ma­sın­da, so­ğu­tul­ma­sın­da ma­li­yet­le­ri iki­ye kat­lı­yor. Kur­şun ge­çir­mez cam­lar Tür­ki­ye'de de üre­ti­le­bi­li­yor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...