Sözcü Plus Giriş

Saray’ın Amerika’dan getirilen camlarına 701 milyon ödenmiş

Saltanat abidesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kurşun, ses ve ısı geçirmez camları için servet harcandı.

Güncellenme: 06:53, 20/02/2015
Saray’ın Amerika’dan getirilen camlarına 701 milyon ödenmiş

 

Mimarlar Odası, özel üretim camların metrekaresinin 9 bin Euro olduğunu açıkladı
Bar­da­ğın­dan, ta­şı­na, klo­ze­tin­den, kol­tu­ğu­na kadar Tür­ki­ye'ye ağır bir fa­tu­ra çı­ka­ran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı'nın ye­ni bir mas­raf ka­le­mi or­ta­ya çık­tı. Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı Tez­can Ka­ra­kuş Can­dan, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı'nın cam­la­rı­nın met­re­ka­re bi­rim fi­ya­tı­nın 9 bin Eu­ro ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Can­dan, sa­ray­da­ki pencerelere ta­kı­lan cam­la­rın özel üre­tim, bun­la­rın top­lam ma­li­ye­ti­nin de 701 mil­yon TL ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

22 BİN METREKARELİK CAM

Cumhurbaşkanlığı Sa­ray­ı'nda kul­la­nı­lan cam­la­rın kay­na­ğı­nı öğ­ren­mek için kap­sam­lı bir ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Can­dan, bu ko­nu­da ABD, Hol­lan­da, İs­pan­ya ve son ola­rak da Tür­ki­ye'de bir üre­ti­ci­yi ara­dık­la­rı­nı an­cak ken­di­le­ri­ne res­mi bil­gi ve­ril­me­di­ği­ni an­lat­tı. Can­dan, Kent İz­le­me Mer­ke­zi'n­de­ki uz­man­lar­ca ya­pı­lan araş­tır­ma so­nu­cun­da 5 bin met­re­ka­re­si sa­ra­yın ana bi­na­sın­da ol­mak üze­re top­lam 22 bin met­re­ka­re cam kul­la­nıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 4.5 san­ti­met­re ka­lın­lı­ğın­da olan üç kat­lı cam ara­sın­da “Ar­go­n” ga­zı bu­lu­nu­yor. Cam kur­şun, ses ve ısı ge­çir­mi­yor. Bu da bi­na­nın ısı­tıl­ma­sın­da, so­ğu­tul­ma­sın­da ma­li­yet­le­ri iki­ye kat­lı­yor. Kur­şun ge­çir­mez cam­lar Tür­ki­ye'de de üre­ti­le­bi­li­yor.