Sözcü Plus Giriş
GALERİ Suriye-Esad politikası AKP’nin oylarını eritti! 31 Mart 2015 09:23
1 30 Mart 2014’te­ki ye­rel se­çim ve
10 Ağusto­s’­ta­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim so­nuç­la­rı­nı en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti, son an­ke­ti­ni açık­la­dı. 6 bü­yük­şe­hir­de 14-15 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da 24 bin 868 ki­şiy­le yüz yü­ze ya­pı­lan araş­tır­ma AKP oy­la­rın­da­ki dü­şü­şün sür­dü­ğü­nü bir kez da­ha göz­ler önü­ne ser­di.
2 Gezici, Suriyeli göçmenlerin en fazla yaşadığı 6 ilde anket yaptı. Buna göre; AKP’nin Akdeniz’de seçmenden aldığı destek CHP ve MHP’ye kayarken; Doğu’da oylar HDP’ye geçti. İşte o sonuçlar:
3
4
5
6
7
8
9 Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, An­tal­ya, Mer­sin, Ha­tay, Ada­na, Ga­zi­an­tep ve Şan­lı­ur­fa­’da ya­pı­lan an­ket­le il­gi­li şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du: “AK­P’­nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı, Ak­de­niz ve Tür­ki­ye­’nin do­ğu­sun­da oy kay­bı­na ne­den ol­du. Böl­ge­ler­de cid­di sa­yı­la­ra ula­şan Su­ri­ye­li göç­men­ler, bü­yük­şe­hir­le­rin en önem­li so­ru­nu ola­rak ilk sı­ra­la­ra yer­leş­miş­tir.
10 AKP po­li­ti­ka­la­rı­nın bu böl­ge­ler­de sı­nıf­ta kal­ma­sı­nın ne­den­le­ri­nin ba­şın­da Su­ri­ye­li göç­men­le­rin böl­ge hal­kıy­la iş­siz­lik ko­nu­sun­da ya­rış ha­lin­de ol­ma­sı, ucuz iş­çi ola­rak Su­ri­ye­li göç­men­le­rin ça­lış­tı­rı­lı­yor ol­ma­sı ge­li­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, Ko­ba­ni olay­la­rı sı­ra­sın­da “Ko­ba­ni düş­tü dü­şü­yo­r” de­me­si­ni Kürt­ler ve Za­za­lar iha­net ola­rak al­gı­la­dı.
11 Su­ri­ye sı­nı­rın­da yer alan il­ler, Su­ri­ye ile ti­ca­ret iliş­ki­le­ri­nin or­ta­dan kalk­ma­sıy­la eko­no­mik sı­kın­tı­ya düş­tü. AK­P’­de­ki bu dü­şüş Do­ğu’­da HDP’­ye, Ak­de­ni­z’­de ise CHP ve MHP’­ye ya­ra­ya­cak.”
12
13