Sözcü Plus Giriş

Taksim’i yarı açık cezaevine çevirdiler

1 Mayıs sıkıyönetimi!

Güncellenme: 15:35, 01/05/2015
Taksim’i yarı açık cezaevine çevirdiler

Bugün dünyanın her yerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla
kutlanacak. Türkiye'de ise işçilerin sembol alanı Taksim'e yine geçit yasak Meydan'da 10 bin polis, 62 TOMA görev alacak… Kuş uçurtulmayacak…

AİHM ve ye­rel mah­ke­me­le­rin ak­si yön­de­ki ka­ra­rı­na rağ­men, İs­tan­bul Va­li­li­ği'nin    1 Ma­yıs kut­la­ma­sı­nı ya­sak­la­dı­ğı Tak­sim Mey­da­nı, po­lis ba­ri­yer­le­riy­le çev­ril­di. Baş­ta İs­tik­lal Cad­de­si ol­mak üze­re mey­da­na çı­kan cad­de ve so­kak­lar­da Top­lum­sal Olay­la­ra Mü­da­ha­le Araç­la­rı (TO­MA) sı­ra­lı hal­de bek­li­yor. Tak­sim ve ci­va­rın­da gö­rev ya­pa­cak 62 TO­MA'dan 2'si, ‘Ej­de­r' adı ve­ri­len ve su to­pu ata­bi­len son mo­del TO­MA'lar…

HA­VA­DAN, KA­RA­DAN ÖN­LEM­LER

29 Ni­sa­n'­dan iti­ba­ren tüm izin­le­ri ip­tal eden İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Tak­sim ve çev­re­sin­de 10 bin po­lis gö­rev­len­dir­di. Olay­la­ra mü­da­ha­le et­mek üze­re po­lis he­li­kop­ter­le­ri de gö­rev ya­pa­cak. Em­ni­yet, ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'n­dan da des­tek ala­cak. Ge­çen yıl İs­tan­bu­l'­da 1 Ma­yıs ne­de­niy­le 40 bin­den faz­la po­lis gö­rev yap­mış, bun­la­rın ya­rı­sı Tak­sim ve çev­re­sin­de ko­nuş­lan­dı­rıl­mış­tı.
VA­Lİ ŞA­HİN YA­SA­ĞI Yİ­NE­LE­Dİ
Öte yan­dan İs­tan­bul Va­li­si Va­sip Şa­hin dün 1 Ma­yıs kut­la­ma­la­rı­na iliş­kin yi­ne açık­la­ma yap­tı. Tak­si­m'­de İş­çi Bay­ra­mı'nın kut­lan­ma­ya­ca­ğı­nı yi­ne­le­yen Şa­hin şöy­le ko­nuş­tu: “Tak­sim her tür­lü gös­te­ri­ye, top­lan­tı­ya ka­pa­lı bir alan ol­du­ğu için 1 Ma­yı­s'­la il­gi­li kut­la­ma­la­ra da ka­pa­lı­dır. Her­han­gi bir fa­ali­yet ol­ma­ya­cak.” Şa­hin alı­nan ön­lem­le­re iliş­kin ise “Ye­te­ri ka­dar ted­bi­ri­mi­zi al­dık, ye­ter­li ka­dar po­li­si­miz ola­cak. Ümit edi­yo­ruz ki, bu ted­bir­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na ih­ti­yaç kal­ma­ya­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.
‘TAK­SİM AÇIK­TI­R' DE­Dİ SON­RA DA…

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu ise 1 Ma­yı­s'­ta Tak­sim Mey­da­nı'nın kut­la­ma­ya de­ğil an­ma­ya açık ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­ba­kan, “Tak­si­m'­e va­tan­daş­la­rı­mı­zı an­mak için sem­bo­lik an­lam­da ge­le­cek olan her­ke­se Tak­sim açık­tır. Gel­sin­ler, ka­ran­fil­le­ri­ni koy­sun­lar, ih­ti­mam ve hür­met­le­ri­ni gös­ter­sin­le­r” de­di.        Son­ra da uyar­dı:  “Sa­kın ola ki mar­ji­nal grup­la­rın, bir ta­kım pro­vo­ka­tör­le­rin oyun­la­rı­na gel­me­yin. Ka­os ya­ra­tıl­ma­sı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz.” Hü­kü­me­te mu­ha­lif si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve ba­zı sen­di­ka­lar ise 1 Ma­yıs Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nü'nü, Tak­sim Mey­da­nı'n­da kut­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

AKP, bu pankartla bu yandaş manşetleri çok çabuk unuttu.

Taksim'de 1 Mayıs'ı iktidarın kutlattığını  3 yıl önce söyleyen Erdoğan, çark etti…

AKP iktidara geldiği günden beri işçilerin bayramı kâbusa döndü… Hükümet, 1977'deki “Kanlı 1 Mayıs” felaketinin ardından tarihi bir anlam kazanan Taksim Meydanı'nda, işçilerin bayram kutlamasını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yasakladı. Oysa AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Taksim'i 1 Mayıs'a açmakla övünüyordu. 3 yıl önce, o zaman Başbakan olan Erdoğan, “Türkiye genelinde  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tam bir bayram havasında kutladık. 32 yıl aradan sonra dün Taksim Meydanı 100 bini aşkın işçiyi, memuru ağırladı. Taksim'de tarihi bir gün yaşandı.  Taksim Meydanı'yla ilgli verilen karar AK Parti iktidarına nasip olmuştur” diye övünüyordu. AKP, 1 Mayıs'ı kutlama afişleri bile hazırlamıştı. Ve 2012'de Taksim'deki kutlamalarda hiçbir tatsızlık yaşanmamıştı. Yandaş medya da 2 Mayıs 2012 günü yine tek manşetle çıkmıştı. 1 Mayıs Taksim yasağını kaldıran AKP'ye övgüler yağdırmıştı.