Sözcü Plus Giriş

Sesi çok konuşmaktan kısılsa bile meydanı boş bırakmadı.

İşte Erdoğan'ın seçim mitingleri:

2 Ma­yıs Di­yar­ba­kır: Top­lu açı­lış ve mi­ting.
4 Ma­yıs Mar­din: Mi­ting dü­zen­le­di ve 244 pro­je­nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di. Kı­zıl­te­pe'de­ki bir genç­lik mer­ke­zi ve Mid­ya­t'­ta­ki bir li­se­nin ya­nı sı­ra yıl­lar­dır fa­ali­yet­te bu­lu­nan ha­va­ala­nı da aç­tı.
5 Ma­yıs Te­kir­dağ: Çor­lu ve Mal­ka­ra'da sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı bi­na­sı, Er­ge­ne neh­ri arıt­ma te­si­si ile 800 ya­tak­lı şe­hir has­ta­ne­si aç­tı.
9 Ma­yıs İz­mir: Top­lu açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Bun­lar ara­sın­da in­şa­atı de­vam eden İz­mir ve Ma­ni­sa'da­ki şe­hir has­ta­ne­le­ri de var­dı.
11 Ma­yıs Ri­ze: Top­lu açı­lış ve mi­ting yap­tı. Okul, met­ro, has­ta­ne, köp­rü, ha­va­ala­nı ve kav­şak açı­lış­la­rı ger­çek­leş­tir­di.
11 Ma­yıs Trab­zon: Top­lu açı­lı­ş ve mi­ting yap­tı.
14 Ma­yıs Van: Mi­ting dü­zen­le­di. Er­ciş Spor Sa­lo­nu, Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı Fu­ar Mer­ke­zi, Urar­tu Mü­ze­si İn­şa­atı bi­rin­ci etap açı­lı­şı­nı yap­tı.
15 Ma­yıs Kı­rık­ka­le: 2011'de te­ra­vih na­ma­zı kı­lı­nıp açı­lan Nur Ca­mi­i kül­li­ye­si ve 71 te­si­si aç­tı.
15 Ma­yıs Er­zin­can: Kı­zı­lay ta­ra­fın­dan 2013'te ya­pı­mı­na baş­la­nan ve 40 mil­yon li­ra­ya mal olan mi­ne­ral­li su iş­let­me­si ve 83 te­si­sin açı­lı­şı­nı yap­tı.
16 Ma­yıs İs­tan­bul Sul­tan­ga­zi: Hü­kü­met ko­na­ğı, il­çe sağ­lık mer­ke­zi, hu­zu­re­vi, en­gel­li­ler kül­tür mer­ke­zi, tu­rizm mes­lek li­se­si, uy­gu­la­ma oku­lu, Re­cep Tay­yip Er­do­ğan İmam Ha­tip Li­se­si, Sab­ri Ül­ker İmam Ha­tip Li­se­si'ni aç­tı.
17 Ma­yıs Kay­se­ri: Ka­tı atık de­po­la­ma te­si­si ile ge­le­nek­sel Kay­se­ri Ma­hal­le­si'ni hiz­me­te aç­tı. 30 ye­ni be­le­di­ye oto­bü­sü­nün dev­re­ye gi­riş tö­re­nin­de ha­zır bu­lun­du. Hal­ka hi­tap et­ti.
18 Ma­yıs Sam­sun: Be­le­di­ye İle­ri Bi­yo­lo­jik Atık­su Arıt­ma Te­si­si, Mer­kez Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ait atık su te­si­si, yol, iç­me su­yu, ka­na­li­zas­yon ya­tı­rım­la­rı, Çar­şam­ba il­çe­si Ağ­ca­gü­ney Afet Ko­nut­la­rı, Baf­ra Stad­yu­mu,19 Ma­yıs-Ne­bi­yan Genç­lik ve İz­ci­lik Eği­tim Te­sis­le­ri­ni aç­tı mi­ting yap­tı.
19 Ma­yıs An­ka­ra: Sa­ra­y'­da genç­lik he­ye­ti­ni ka­bul et­ti. Ke­çi­ören Eser­te­pe rek­re­as­yon alı­nı aç­tı ve hal­ka hi­tap et­ti.
20 Ma­yıs Bos­na: Te­mas­lar­da bu­lun­du.
21 Ma­yıs Adı­ya­man: Sa­bah TU­SAŞ tö­re­ni­ne ka­tıl­dı öğ­le­den son­ra Adı­ya­ma­n'­da top­lu açı­lış yap­tı ve mi­ting dü­zen­le­di.
22 Ma­yıs Or­du: Or­du Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı'nı aç­tı hal­ka hi­tap et­ti. Ma­ra­ş'­ta mi­ting yap­tı.
23 Ma­yıs An­tal­ya: Sa­bah De­niz Kur­du Tat­bi­ka­tı'na ka­tıl­dı, öğ­le­den son­ra An­tal­ya'da top­lu açı­lış ya­pıp mi­ting dü­zen­le­di.
24 Ma­yıs Ur­fa: Şe­hir Has­ta­ne­si'ni aç­tı, hal­ka hi­tap et­ti, top­lu açı­lış yap­tı.
25 Ma­yıs İs­tan­bul: Dün­ya Ener­ji Dü­zen­le­me Fo­ru­mu'na, Tür­ki­ye Bü­yük Es­naf Bu­luş­ma­sı'na, “Baş­kan­lık Sis­te­mi İçin Ül­ke Ör­nek­le­ri ve Tür­ki­ye İçin Baş­kan­lık Sis­te­mi­nin Te­mel Di­na­mik­le­ri­” Pa­ne­li'ne ve Sul­tan­bey­li ta­pu de­vir tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.
26 Ma­yıs: Bu­gün Baş­ba­kan ile bir­lik­te, Hak­ka­ri Yük­se­ko­va Ha­va­li­ma­nı'nın açı­lı­şı­nı ya­pa­cak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more