Sözcü Plus Giriş

Yandaş medyaya ne kadar para akıttınız?.. Açıklayın!

İktidar yanlısı yayın yapanları ihya ettiler.

Güncellenme: 23:04, 15/03/2015
Yandaş medyaya ne kadar para akıttınız?.. Açıklayın!

Kamu kurumları ve AKP'nin yönetici atadığı şirketler milletin parasını yandaşa peşkeş çekti. Halka açık bu kurumlar, tirajlarının toplamı bir SÖZCÜ bile etmeyen iktidarın gazetelerine ilan yağdırdı… Bu suç değil mi?

BAŞTA Ziraat, Halk ve Vakıfbank olmak üzere pek çok kamu kurumunun, yandaş gazete ve televizyonları paraya boğduğu ortaya çıktı. Satmayan gazetelere, izlenmeyen kanallara milyonlarca liralık ilan ve reklam dağıtıldı…

İKTİDARI öven medyaya 300 ila 500 milyon lira arasında para aktarıldığı iddia ediliyor. Bu şirketlerin çoğu halka açık. Reklam harcamalarının açıklanması gerekiyor. Ancak rakamlar gizli tutuluyor. Bu suçtur… Halk kandırılıyor…

Yandaş medyanın parası halkın cebinden çıkıyor

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Emlak Konut ve THY gibi kamu kurumlarıyla AKP'nin yönetici atadığı şirketler, yandaş medyaya ilan yağdırdı. Tamamı SÖZCÜ kadar satmayan gazetelere, iktidar goygoyu yapmaları için halka açık şirketlerden milyonlar aktarıldı…

Aralarında Türk Hava Yolları (THY), Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Konut, Çaykur, Avea gibi kamu payı bulunan kurumlar, iktidar yanlısı medyayı ihya etti. Bu kuruluşların reklam bütçeleri, hiçbir ölçü tanımaksızın, hükümet yanlısı medyaya kaynak transferi amacıyla kullanılıyor.

Reklam sektörünün araştırmalarını referans aldığı The Nielsen Company'nin AdEx raporlarına göre, 2014'te Avea, Halkbank, Türk Telekom, Emlak Konut ve halka açık daha birçok kamu şirketi, iktidarın baskısı ile kaynaklarını yandaş medyaya aktardı. Rakamlar dudak uçuklatan cinsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTADA ASLAN PAYINI SABAH VE STAR KAPTI

Gazetelerin sütun/santim hesabına göre yapılan fiyatlandırmalara göre kamu kurumları yandaş medyaya 2014 yılında yaklaşık 60 milyon lira aktardı. Kamu kurum ve kurumları, yandaş medyanın ağabeyi konumundaki Sabah Gazetesi'ne en az 25 milyon liraya yakın ücret ödediler. İkinci sırada ise 8 milyon lira gelirle Star Gazetesi geliyor. Bu iki gazeteyi Yeni Şafak, Akşam, Güneş, Takvim, Milliyet, Yeni Akit ve Türkiye izledi.
Satış ve izlenilirlik açısından Sabah'ı geride bırakan SÖZCÜ ise 1 yıl içerisinde kamudan sadece 1300 sütun/santimlik ilan aldı. Kurumlar, Cumhuriyet, Birgün ve SÖZCÜ dışında, Cemaate yakın duran Zaman, Bugün, Yeni Asya ve Milli Gazete'ye de reklam vermedi.

REYTİNGDE YERLERDE REKLAMDA ZİRVEDE

Reklam bütçesini tiraj ve izlenirlik ölçülerine göre eşit dağıtması beklenen kamu kurumları, televizyonlarda da yandaş medyayı kolladı. Adını kimsenin bilmediği, reyting ölçüm listelerine bile giremeyen birçok televizyon, AKP iktidarı eliyle beslendi. 2014 yılında yandaş televizyonlara 200 milyon liranın üzerinde para aktarıldığı belirtiliyor.
Televizyon reklamlarında aslan payını ise “Ahaber” ve “24 haber televizyonu kaptı.

HALKIN PARASINI PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

AKP iktidarını desteklemek için reklam ve ilan tercihlerini; “tiraj, reyting, erişim ve etkinlik kriterleri” yerine “siyasi talimatla”, belli medya gruplarına aktaran şirketlerine çağrıda bulunuyoruz: Yandaş medyanın 500 milyon liralık ilan ve reklamla beslendiği doğru mudur? Yandaş medyaya hangi kriterler üzerinden reklam /ilan verdiğinizi açıklayın. Halkın parası ile özgür ve tarafsız medyayı dize getirmeye çalışmak suç değil midir?

İktidar yanlısı TV'lere akıtılan reklamlar

Tirajları, bir SÖZCÜ bile etmeyen yandaş gazetelerin

GERÇEK BAYi SATIŞI

Sa­bah: Ti­ra­jı­nı 318 bin gös­te­ri­yor. Ama sa­tı­şı­nın ya­rı­dan faz­la­sı spon­sor­lu ve pro­mos­yon adı al­tın­da be­da­va da­ğı­tı­lı­yor.
Star: 120 bin sat­tı­ğı­nı id­di­a edi­yor. Oy­sa bu ra­ka­mın kü­su­ra­tı ka­dar sa­tı­şı var. Bü­yük bö­lü­mü mar­ket­ler­de be­da­va da­ğı­tı­lı­yor.
Ye­ni Şa­fak: 2014 yı­lı gün­lük sa­tış or­ta­la­ma­sı 116 bin gö­zü­kü­yor. Ya­rı­dan faz­la­sı spon­sor ve­ya pro­mos­yon ola­rak da­ğı­tı­lı­yor.
Ak­şam: 103 bin sa­tı­şı ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor. Ra­ka­mın yüz­de 70'i id­da­a ba­yi­le­ri­ne ve­ri­li­yor.
Hür­ri­yet: Ka­mu, or­ta­la­ma 382 bin sa­tan ga­ze­te­ye, yan­daş ga­ze­te­ler­den da­ha az ilan ve­ri­yor.
Gü­neş: Ak­şam Gru­bu'nun 102 bin sat­tı­ğı­nı id­di­a eden 2. ga­ze­te­si­nin de ço­ğu be­da­va da­ğı­tı­lı­yor.
Tak­vim: Sa­bah Gru­bu'nun 2. ga­ze­te­si, 108 bin sat­tı­ğı­nı id­di­a edi­yor. Oy­sa be­da­va da­ğı­tıl­ma­sı­na rağ­men rağ­bet gör­mü­yor.
Mil­li­yet: Gün­lük 162 bin sat­tı­ğı söy­le­ni­yor. Ga­ze­te­le­rin bü­yük bö­lü­mü ham­bur­ger­ci­ler­de, mar­ket­ler­de; alış­ve­riş ya­pan­la­ra, ye­mek yi­yen­le­re be­da­va da­ğı­tı­lı­yor.
YE­Nİ AKİT: 2014 yı­lı, gün­lük or­ta­la­ma sa­tı­şı 34 bin gö­rü­lü­yor. Bu­nun 3'te 2'si abo­ne­li sa­tış.
Tür­ki­ye: Gün­lük sa­tı­şı 169 bin ola­rak gös­te­ri­li­yor. Yüz­de 90'ı abo­ne­lik sis­te­miy­le da­ğı­tı­lı­yor.
Ha­ber­türk: Ortalama 192 bin sat­tı­ğı­nı söy­lü­yor. Ama ya­rı­ya ya­kı­nı­nın, spon­sor­lu ve pro­mos­yon­lu sa­tış ol­du­ğu bi­li­ni­yor.
Pos­ta: 402 bin gün­lük sa­tış yap­ma­sı­na rağ­men, ka­mu­dan en az ila­nı alan ga­ze­te­ler­den bi­ri­si.
Za­man: Ce­ma­at ga­ze­te­si ba­yi­de 25 bin sa­tı­yor. Abo­ne­li ti­ra­jı ise günlük 1 mil­yo­nun üze­rin­de gös­te­ri­li­yor. Bir dö­nem ilan ya­ğı­yor­du. AK­P'y­le kav­ga­dan son­ra ka­mu ilan­la­rı bı­çak gi­bi ke­sil­di.
BU­GÜN: Ce­ma­atin di­ğer ga­ze­te­si 152 bin sat­tı­ğı­nı söy­lü­yor. Bu­nun ço­ğu abo­ne­li. O da cemaatle kavgalı olan hü­kü­me­tin hış­mı­na uğ­ra­dı. Ka­mu ilan­la­rı ke­sil­di…
cum­hu­ri­yet: Günlük 52 bin net sa­tı­şı bu­lu­nan 90 yıllık ga­ze­te, ka­mudan aldığı ilan­la­r sı­ra­la­ma­sın­da en son­lar­da yer alı­yor.
…VE SÖZ­CÜ: Abo­ne­si yok, spon­sor­lu ve pro­mos­yon sa­tı­şı yok. Her­ gün ortalama 357 bin ki­şi ba­yi­ye gi­dip pa­ra ve­rip alı­yor. Tür­ki­ye'nin en çok sa­tan 3. bü­yük ga­ze­te­si. İk­ti­da­ra bo­yun eğ­mi­yor, yan­daş­lık, ya­la­ka­lık yap­mı­yor. Bağımsız, dü­rüst ve ta­raf­sız ya­yın­cı­lı­ğı yü­zün­den AKP ta­ra­fın­dan se­vil­mi­yor. Bu yüz­den ka­mu ku­rum­la­rı am­bar­go uy­gu­lu­yor. Yok de­ne­cek ka­dar ka­mu ila­nı ve­ri­li­yor. İlan lis­te­si­nin son sı­ra­sın­da yer alı­yor.

Yayınlanma Tarihi:06:54,