Yoksula yardımın parası milletin cebinden çıkıyor!

Çalışanların maaşının yüzde 2.8’i, şans oyunları hasılatının yüzde 5’i, reklam gelirlerinin yüzde 15’i, trafik cezalarının da yüzde 50’si kesiliyor.

Yoksula yardımın parası milletin cebinden çıkıyor!

 

Biriken para yoksullara aktarılıyor. AKP de bu yolla kendisine, “kadrolu oy deposu” yaratıyor

Hü­kü­met, se­çi­me 4 ay ka­la ‘sos­yal yar­dım­la­r'­ını hız­lan­dır­dı. Ra­di­ka­l'­den Ba­ha­dır Öz­gü­r'­ün ha­be­ri­ne gö­re; yar­dım mik­tar­la­rın­da ise ol­duk­ça ar­tış var. 2013'te 21 mil­yar 37 mil­yon li­ra­yı bu­lan yar­dım­lar, 2014'te 26 mil­yar 561 mil­yon li­ra­ya çık­tı. 2015 için tah­min ise 30 mil­yar li­ra. Tüm yar­dım­la­rın mer­ke­zi Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı…
Ba­kan­lı­ğa 2015'te 18 mil­yar 249 mil­yon 634 bin li­ra­lık büt­çe ay­rıl­dı. Son iki yıl­da 10 mil­yar li­ra­nın bi­raz üze­rin­de­ki bir bölümü doğ­ru­dan sos­yal yar­dım­la­ra har­ca­nı­yor. 30 mil­yar li­ra­ya yük­sel­me­si bek­le­nen bir sos­yal yar­dım mik­ta­rı ile büt­çe ara­sın­da iki ka­tı­nı aşan bir fark var. Bu farkı va­tan­da­ş karşılıyor.

BAŞBAKANLIK TANITMA FONU…

3294 sa­yı­lı Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma­yı Teş­vik Fo­nu Ka­nu­nu'nun 4'ün­cü mad­de­si­ne ve il­gi­li yö­net­me­li­ğin 5'in­ci mad­de­si­ne gö­re, ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si­nin yüz­de 2,8'i fo­na ak­ta­rıl­mak zo­run­da. 2013'te bu yol­la yar­dım­la­ra 2 mil­yar 569 mil­yon 71 bin 338 li­ra ak­ta­rıl­dı. Tür­ki­ye'de­ki tüm ku­rum­lar ve ça­lı­şan va­tan­daş­lar ge­li­ri ora­nın­da sos­yal yar­dım­la­ra kat­kı sağ­lı­yor. Al­kol­lü halde araç kul­la­nan sü­rü­cü­den alınan ce­za­nın %50'si fo­na ak­ta­rıl­mak zo­run­da. Tra­fik ce­za­la-­rı­nda da ay­nı yön­tem uy­gu­la­nı­yor.
RTÜK rek­lam ge­lir­le­ri tah­si­la­tı­nın % 15'i fo­na ve­ri­li­yor. Bu yol­dan sos­yal yar­dım fo­nu­na 2013'te 13 mil­yon 769 bin li­ra­lık bir kay­nak sağ­lan­dı. Şu an­da sos­yal yar­dım­la­ra en faz­la kay­nak ak­ta­ran fon yüz­de 5 ile Baş­ba­kan­lık Ta­nıt­ma Fo­nu… Mil­li Pi­yan­go'nun gay­ri­sa­fi ha­sı­la­tı­nın yüz­de 5'i de sos­yal yar­dım­la­ra gi­di­yor… Sa­de­ce 2013'te sos­yal yar­dım­la­ra va­tan­da­şın doğrudan kat­kı­sı 3.6 mil­yar li­ra­… O yı­lın ba­kan­lık büt­çe­si ise 14 mil­yar li­ra. Bu­nun 10 mil­yar li­ra­sı yar­dı­ma har­can­dı. Üç­te bi­rini ise vatandaş karşıladı.

Kime ne kadar yardım yapılıyor?

– 427 bin engelliye 3.4 milyar lira dağıtıldı. – 659 haneye 181 milyon liralık gıda yardımı yapıldı. – 19 bin 722 haneye barınma yardımı olarak 62.6 milyon lira verildi. – 2 milyon 106 bin haneye 2 milyon 142 bin 316 ton kömür dağıtıldı. – Eşleri vefat eden 281 bin 141 kadına 752.8 milyon lira aktarıldı. – Çocuğu askerde olan 50 bin 583 aileye 77.5 milyon lira verildi. – 809 bin ilkokul, 810 bin ortaokul, 334 bin lise öğrencisine 512 milyon lira eğitim yardımı yapıldı. – 778 bin 238 haneye 229 milyon liralık şartlı sağlık yardımı yapıldı. – Gebelik için 71 bin 807 haneye, lohusalık için 13 bin 770 haneye, doğum için de 16 bin 175 haneye 14.1 milyon lira yardım yapıldı. – 632 bin yaşlıya 1 milyar lira aylık dağıtıldı.

AYLIK MAAŞ DA BAĞLANIYOR

75 yaşında babası, 70 yaşında annesi, hamile eşi, ilkokula giden bir kızıyla birlikte yaşayan, yoksul bir semtte kirada oturan bir vatandaş; – Anne ve babası 65 yaşın üzerinde olduğundan her biri için 130'dan aylık 260 lira yaşlılık aylığı alıyor. l Yeni doğacak çocuğu için aylık 30, ilkokuldaki kızı için aylık 30 olmak üzere 60 lira sağlık yardımı yapılıyor. – Bu kişiye ilkokula giden çocuğu için aylık 35 lira eğitim parası ödeniyor. Ders kitapları ücretsiz veriliyor. Çocuk ortokula giderse eğitim yardımı 55, liseye giderse 65 liraya yükseliyor. – Öğrenci üniversiteye giderse aylık 200 lira yardım alıyor. – Bu vatandaş, kirada oturduğu için aylık 317 lira yardım alabiliyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...