Kefenlerini giymişlerdi!..

An­ka­ra'da­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin sa­yı­sı dün 102'ye yük­sel­di…
Dün ay­rı­ca, Şır­na­k'­ta bir po­li­si­mi­zin da­ha PKK'­nın kah­pe sal­dı­rı­sı so­nu­cu şe­hit ol­du­ğu ha­be­ri­ni al­dık…
As­ker­le­ri­miz, po­lis­le­ri­miz şe­hit dü­şü­yor…
Ana­lar kan ağ­lı­yor, şe­hit ce­na­ze­le­ri fer­yat­lar­la kal­dı­rı­lı­yor…
Ama on­lar or­ta­da yok!..
Çar­şa­fa sa­rı­lıp “Ke­fe­ni­miz­le gel­di­k” di­ye AKP mi­ting­le­ri­ne en ön saf­ta ka­tı­lan­lar toz oldu!..
On­lar ya­tak çar­şaf­la­rı­na sa­rı­lıp mi­ting­ler­de slo­gan at­tı­lar…
Şe­hit­le­ri­miz ve gü­nah­sız in­san­lar ger­çek ke­fen­ler için­de son­suz­lu­ğa uğur­lan­dı­lar!..

* * *

An­ka­ra'da­ki kat­li­am­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler­den bir gen­cin ab­la­sı so­ru­yor­du:
“Ke­fen­le­ri­miz­le gel­dik, di­yen­ler ne­re­de?.. Hep as­ker­le­ri­miz, genç­le­ri­miz ölü­yor, on­lar or­ta­da yo­k”
On­la­rın ne­re­de ol­duk­la­rı bel­li…
Ha­zır kı­ta ha­lin­de, ta­şı­ma­lı sis­tem­le AKP mi­ting­le­ri­ne gö­tü­rül­me­yi bek­li­yor­lar…
Ev­de­ki ya­tak çar­şa­fı­nı ke­fen (!) ya­pan yi­ğit­ler (!) trol ol­muş­lar ken­di­le­rin­den ol­ma­yan­la­ra kü­für­ler edi­yor­lar, en ağır, en al­çak­ça ha­ka­ret­ler yağ­dı­rı­yor­lar…

* * *

Siz hiç İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Ca­me­ro­n'­ın…
Al­man­ya Baş­ba­ka­nı Mer­ke­l'­in…
Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Hol­lan­d'­ın…
Ve­ya on­la­rı bı­ra­kın…
Ra­di­kal İs­lam­cı Mur­si'nin…
Dar­be­ci Si­si'nin…
“Biz ke­fe­ni­miz­le yo­la çık­tı­k” de­di­ği­ni duy­du­nuz mu?..
Dün­ya­da han­gi li­der mey­dan­la­ra çı­kıp “Biz bu yo­la ke­fe­ni­miz­le çık­tı­k” de­miş­tir?..

* * *

İyi, gü­zel…
Ke­fe­ni­niz­le yo­la çık­tı­nız da…
Bir eli­niz yağ­da, bir eli­niz bal­da…
Ma­dem ke­fe­ni­niz­le yo­la çık­tı­nız, bun­ca ko­ru­ma, bun­ca zırh­lı araç, bun­ca kes­kin ni­şan­cı ne­den?..
Baş­ba­kan öy­le, ba­kan­lar öy­le, par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri öy­le, hat­ta il­çe, bel­de be­le­di­ye başkanları bi­le öy­le…

* * *

Bir yan­da ke­fen ede­bi­yat ya­pan­lar…
Di­ğer yan­da bu ül­ke­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü uğ­ru­na ha­ya­tı­nı fe­da eden­ler;
De­mok­ra­si ta­le­biy­le yo­la çı­kıp An­kara'da par­ça­la­na­rak can ve­ren ve ger­çek ke­fen için­de top­ra­ğa ve­ri­len­ler…
Oy­sa öte­ki­le­rin ke­fen­le­ri sırt­la­rın­da ha­zır­dı…
An­ka­ra'da ha­ya­tı­nı kay­be­den gen­cin ab­la­sı so­ru­yor:
“O ke­fen­li­ler ne­re­de?”
Ger­çek­ten… Ne­re­de­ler?..

Tek başına zafer

Devletin yapamadığını yaptı…
7 düvele karşı zafer kazandı…
Siyasi görüşlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz, ama Doğu Perinçek'in Türkiye sevdasını inkar edemezsiniz…
Eğer o bir Türkiye sevdalısı olmasaydı, inancını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) kabul ettirip İsviçre gibi bir ülkenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğinin teyidini sağlayamazdı…

* * *

Doğu Perinçek, 2005 yılında İsviçre'nin bazı kentlerinde 1915 Ermeni tehcirinin “Ermeni soykırımı” olduğu iddialarına karşılık “Bu, emperyalist bir yalandır” demişti…
Bunun üzerine, “Ermeni soykırımı inkarının” suç olduğu İsviçre'de yargı harekete geçmiş, dava açılmış ve Doğu Perinçek mahkum edilmişti…
Perinçek bu kararı AİHM'e taşımış ve mahkeme Perinçek'in mahkumiyetinin “ifade özgürlüğünü ihlal” olduğuna karar vermişti…
Ancak, bu karar temyiz edilerek, AİHM Büyük Dairesi'ne gitmiş, davaya Ermenistan adına ünlü ABD'li aktör George Clooney'nin eşi avukat Amel Clooney katılınca olay medyatik hale gelmişti…
Ama hiçbiri tutmadı ve AİHM Büyük Dairesi, İsviçre'nin “Doğu Perinçek'in ifade özgürlüğünü ihlal ettiği “ kararına vardı…
Böylece “Ermeni soykırımı inkarını” suç sayan diğer ülkelerin de önü kesilmiş oldu…
Ergenekon kumpasından tam 6 yıl cezaevinde yatan Doğu Perinçek'in inancı, onu zafere ulaştırdı ve bu kararı Mehmetçiğe armağan etti…
Kutluyoruz…

Loading...