Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Atatürk’ü unutturamazlar!..

19 Mart 2015

Dün­ya unut­ma­mış…
Düş­man­la­rı unut­ma­mış…
Bun­lar unut­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar!..
Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri hut­be­sin­de adı­nı sil­miş…
Ki­min?..
Ça­nak­ka­le'de des­tan ya­zan ve ken­di ku­rum­la­rı­nın ku­ru­cu­su olan Mus­ta­fa Ke­ma­l'­in adı­nı!..
Be hey ga­fil­ler, Ata­tür­k'­ün adı­nı hut­be­den si­ler­si­niz de, Türk Mil­le­ti'nin kal­bin­den na­sıl si­le­cek­si­niz?!.

* * *

Bu ik­ti­dar tam 13 yıl­dır sis­te­ma­tik ola­rak Ata­tür­k'ün adı­nı unut­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor…
Tay­yip mec­bur kal­dık­ça “Mus­ta­fa Ke­ma­l” di­yor, fa­kat as­la “A­ta­tür­k” adı­nı ağ­zı­na al­mı­yor…
Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, Ça­nak­ka­le sa­vaş­la­rı­nın par­la­yan yıl­dı­zı, kor­ku­suz sa­vaş­çı­sıy­dı…
Ça­nak­ka­le baş­lı ba­şı­na bir des­tan…
An­cak…
Bu sa­vaş­ta Türk­le­rin ta­rih yaz­ma­sın­dan son­ra İn­gi­liz­ler ban­do mı­zı­kay­la Ça­nak­ka­le'den ge­çip zırh­lı­la­rı­nı Dol­ma­bah­çe ön­le­rin­de de­mir­le­di­ler, top­la­rı­nı sa­ra­ya çe­vir­di­ler…

* * *

Pa­yi­taht iş­gal edil­miş, pa­di­şah sa­ra­yın­da esir düş­müş­tü…
Sa­de­ce İs­tan­bul de­ğil, yur­dun dört bir ya­nı İn­gi­liz, Fran­sız, Yu­nan, İtal­yan iş­ga­li al­tın­day­dı…
Mil­li Mü­ca­de­le me­şa­le­si­ni ya­kan yi­ne Ata­türk ol­du…
Kur­tu­luş Sa­va­şı Türk Ulu­su­nun di­ri­li­şiy­di…
Ana­do­lu top­rak­la­rı iş­gal­den kur­ta­rıl­dı, Yu­nan İz­mi­r'­de de­ni­ze dö­kül­dü…
Tay­yip ve Ah­me­t'­in ec­da­dın­dan Vah­det­tin, İn­gi­liz zırh­lı­sı­na bi­ne­rek kaç­tı, son­ra da İn­gi­liz­ler kıç­la­rı­na ba­ka ba­ka İs­tan­bu­l'­u terk et­ti­ler…

* * *

Ça­nak­ka­le'yi ge­çe­me­yen İn­gi­liz ve Fran­sız zırh­lı­la­rı ban­do mı­zı­kay­la Dol­ma­bah­çe ön­le­ri­ne de­mir­le­di­ğin­de, “Gel­dik­le­ri gi­bi gi­der­le­r” di­yen, da­ha ana­la­rı bi­le doğ­ma­mış Tay­yi­p'­le Ah­met de­ğil, Mus­ta­fa Ke­ma­l'­di…
Şim­di unut­tu­ra­cak­lar­mış,,,
Bu ik­ti­dar da, bu ik­ti­da­rın Di­ya­net İş­le­ri de av­cu­nu ya­lar!..

* * *

Sad­ra­zam Ah­met dün Ça­nak­ka­le'de kük­rü­yor­du!!!..
Gö­ren de Ça­nak­ka­le Sa­va­şı'nın mu­zaf­fer ko­mu­ta­nı zan­ne­der…
O ta­rih­te Os­man­lı tek­no­lo­ji­ye ayak uy­du­ra­ma­mış, ama bu­gün “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­” ile bir­lik­te sa­vaş sa­na­yi­ini ge­liş­ti­ri­yor­lar­mış; o ta­rih­te Os­man­lı as­ke­ri­nin at­tı­ğı her kur­şun için Dü­yu­nu Umu­mi­ye borç­la­nı­yor­lar­mış ama şim­di IM­F'­ye bor­cu­mu­zu öde­mi­şiz!..
Ye­ni Tür­ki­ye na­mer­de muh­taç ol­mu­yor­muş!..
Bu şa­hıs çık­mış, her iki cüm­le­nin ara­sı­na “Sa­yın cum­hur­baş­ka­nı­mı­z” la­fı­nı so­ka­rak, Ça­nak­ka­le Za­fe­ri kut­la­ma­la­rın­da bi­le AKP pro­pa­gan­da­sı ya­pı­yor…
İşin ko­mik ta­ra­fı, “ec­dat ec­da­t” di­ye pek övün­dük­le­ri Os­man­lı'yı kü­çük dü­şü­rü­yor…
Ben uyar­mış ola­yım, bu ec­dat me­se­le­sin­de Tay­yi­p'­ten laf işi­te­bi­lir…

* * *

Di­ya­net İş­le­ri Ata­tür­k'­ün adı­nı hut­be­den çı­kar­mış ha?..
Ne müt­hiş bir za­val­lı­lık!..
Siz hut­be­den çı­kar­a­bi­lir­si­niz ama Türk Mil­le­ti'nin yü­re­ğin­den sö­küp ata­maz­sı­nız!..
Bu ik­ti­dar 13 yıl bo­yun­ca her tür­lü at­rak­si­yon­la bü­tün gü­cü­nü kul­la­na­rak Ata­tür­k'­ü unut­tur­ma­ya ça­lış­tı, ba­şa­ra­ma­dı…
Çün­kü o ma­vi göz­ler­de­ki ateş, Türk Mil­le­ti'nin kal­bin­de alev alev yan­ma­ya de­vam edi­yor…

Had­din de­ğil!..

Bun­lar ar­tık ken­di­le­ri­ni ilah zan­net­me­ye baş­la­dı­lar ga­li­ba…
13 yıl­dır tek par­ti ik­ti­da­rı ol­ma­nın ver­di­ği ki­bir­le ha­re­ket et­me­yi ken­di­le­ri­ne hak ola­rak gör­me­ye baş­la­dı­lar…
Sad­ra­zam Ah­met çık­mış, tür­ban­lı Mer­ve Ka­vak­çı'yı, da­ha doğ­ru­su tür­ba­nı­nı sa­vun­mak için rah­met­li Ece­vi­t'­e dil uza­tı­yor, onun adı­na özür di­li­yor…
AKP ka­dın kol­la­rı top­lan­tı­sın­da, “Bu ka­dı­na had­di­ni bil­di­rin, di­yen bir baş­ba­ka­nın bu top­rak­lar­da hük­met­me­si do­la­yı­sıy­la bü­tün ka­dın­lar­dan özür di­li­yo­rum. Onun adı­na da özür di­li­yo­ru­m” di­yor…
Sen kim­sin ki Ece­vi­t'­in adı­na özür di­li­yor­sun?..
Ni­te­kim eşi Rah­şan Ece­vit “Kim­se­nin ha­yat­ta ol­ma­yan eşi­min adı­na özür di­le­me hak­kı yok­tu­r” di­ye­rek ge­re­ken ce­va­bı ver­di…
Ah­me­t'­in hak­kı da yok­tur, had­di de de­ğil­dir…
Sen ken­di cum­hur­baş­ka­nı­na bak, özür di­le­ye­cek­sen asıl onun adı­na ka­dın­lar­dan on­lar­ca de­fa özür di­le…