Reklamsız Sözcü
DİNÇER GÜNER

Hayatına anlam kat

13 Aralık 2015

Jüpiter-güneş etkileşimiyle birlikte biraz sağlığımıza özen göstermemiz gerekecek…
Ayrıca Yeni Ay'ın getireceği enerjiyle hayatımıza anlamlar katabileceğimiz olaylar yaşanacak…

Ha­re­ket­li, ener­jik, güç­lü işa­ret­le­rin ol­du­ğu bir haf­ta­ya gi­riş ya­pı­yo­ruz. Bir yan­dan Yay Bur­cu'n­da­ki ye­ni ayın et­ki­le­ri bel­ki aca­ba ne­re­ye git­sem prog­ra­mı ya­par­ken di­ğer yan­dan Jü­pi­ter/Gü­neş et­ki­le­şi­mi ile bi­raz sağ­lı­ğı­mı­za ge­re­ken öze­ni gös­ter­me­miz ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lu­nur­ken di­ğer yan­dan ki­bir­den zin­har uzak dur­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne işa­ret et­mek­te. Haf­ta­nın ge­ne­lin­de hâ­kim ola­cak Mer­kür/Plu­to et­ki­le­şi­mi ise, de­rin dü­şün­ce­le­re da­la­ca­ğı­mız, aca­yip sır­lar öğ­re­ne­ce­ği­miz,
komp­lo te­ori­le­ri ile zih­ni­mi­zi za­man za­man meş­gul ede­ce­ği­miz bir haf­ta biz­leri bek­li­yor! Haf­ta­nın ge­ne­lin­de et­kin ola­cak olan Yay, ye­ni ayı ile, ha­ya­tı­mız­da yap­tı­ğı­mız her ey­le­min ar­tık bir an­la­mı ol­ma­sı­nı is­te­ye­ce­ği­miz, ha­ya­tı­mı­za çok­ça an­lam­lar ka­ta­bi­le­ce­ği­miz bir haf­ta. Da­ha ön­ce gör­me­di­ği­miz yer­le­re se­ya­hat et­mek, yurtdı­şı iş­le­ri­mi­zi hal­let­mek, ya­ban­cı dil eği­ti­mi­ne baş­la­mak, ken­di­mi­zi öz­gür­ce ifa­de et­mek için ha­ri­ka bir haf­ta. Ama pek ta­bi­i bu ka­dar güç­lü bir yay ener­ji­si ile, sa­kar­lık­la­ra, dik­kat­siz­lik yü­zün­den ka­za­la­ra da dik­kat edilmeli…

Koç ve yükselen Koç;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Yeni ay 9. evinizde gerçekleşiyor; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon vb… konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Yeni ay zamanı çıkacağınız seyahatler sizlerin sorumluluğunu artırıcı bir takım durumların olmasına da neden olabilir. Aceleci olmayın.

Boğa ve yükselen Boğa;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri vb… konular bu yeni ayın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Yeni ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider, bunu unutmayın.

İkizler ve yükselen İkizler;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye geçecek.

Yengeç ve yükselen Yengeç;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu yeni ay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu.

Aslan ve yükselen Aslan;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Bu yeni ay 5. evinizde gerçekleşiyor. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmalısınız.

Başak ve yükselen Başak;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Yeni ay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu yeni ay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi çekebilirsiniz.

Terazi ve yükselen Terazi;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Yeni ay sizlerin 3. evinde gerçekleşiyor. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu yeni ayın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama konularıyla ilgileneceksiniz.

Akrep ve yükselen Akrep;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Yeni ay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu yeni ay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu yeni ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Patronunuzla fazla takışmayın.

Yay ve yükselen Yay;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Bu yeni ay hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Yeni ay ile birlikte hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz özellikle sağlığınızla ilgili konularda. Bağımlı olduğunuz bir konu ile ilişkili; sigara gibi-alkol gibi vb… Profesyonel bir destek alın.

Oğlak ve yükselen Oğlak;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. Yeni ay 12. evinizde gerçekleşiyor. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni ay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu yeni ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Fazla sert olmayın…

Kova ve yükselen Kova;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Yeni ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade etmelisiniz.

Balık ve yükselen Balık;
Haftaya Yay Burcu'ndaki yeni ay etkileri ile başlıyoruz. 10. evinizde gerçekleşiyor. İş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticililerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gerekebilir…

Yay Burcu'nda yeni ay

11 Ara­lık sa­at 13.40'ta Yay Bur­cu'nun 19. De­re­ce­sin­de bir ye­ni ay mey­da­na ge­le­cek. Ye­ni ayın yö­ne­ti­ci­si olan Jü­pi­ter hem De­ne­bo­la yıl­dı­zı ile bir­lik­te ha­re­ket ede­cek hem de Gü­neş ile et­ki­le­şim­de ola­cak. Ye­ni ay or­ta­la­ma 10 gün ka­dar et­ki­li ola­cak.
Ye­ni ay Tür­ki­ye'nin 6. Evin­de ger­çek­le­şe­cek, si­vil hiz­met­ler, po­lis teş­ki­la­tı, iş­çi­ler, or­du, is­tih­dam, iş­çi üc­ret­le­ri, sen­di­ka­lar, has­ta­ne­ler, hem­şi­re­ler, diş­çi­ler, sağ­lık ba­kan­lı­ğı, sağ­lık sek­tö­rü ça­lı­şan­la­rı üze­rin­de et­ki­li ola­cak­tır. Bu ye­ni ay za­ma­nı URA­NÜS et­kin ola­ca­ğın­dan do­la­yı bu bir öz­gür­leş­me, öz­gür kal­ma gi­bi bir du­ru­mu gös­te­re­bi­lir. Ha­pis­ha­ne­den önem­li isim­ler çı­ka­bi­lir, öz­gür­lük­le­ri­ne ka­vu­şa­bi­lir. Pek ta­bi­i Yay ye­ni ayı, ba­sın-ya­yın-med­ya ko­nu­la­rı üze­rin­de ki ne­ga­tif et­ki­ler de­vam ede­cek­tir. Med­ya şir­ket­le­ri­ne bas­kın­lar, ma­ni­pü­le ede­cek gi­ri­şim­ler söz ko­nu­su­dur. Sağ­lık sek­tö­rü­ne iliş­kin ye­ni uy­gu­la­ma­lar, tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler, elek­tro­nik sis­tem­ler­de ye­ni ya­pı­lan­ma­lar­da ol­ma­sı muh­te­mel­dir. Yal­nız Gü­neş/Ura­nüs et­ki­le­şi­mi bir ke­sim ça­lı­şa­nın gre­ve git­me­si, iş bı­rak­ma­sı, iş ve ça­lış­ma ala­nın­da hak­la­rı­nı el­de et­mek için ey­lem­le­re baş­vur­ma­sı da ola­sı­dır. Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­rin gi­de­rek sert­le­şe­ce­ği bir 15 gün­lük sü­reç biz­le­ri bek­li­yor. Zi­ra ye­ni ayın ger­çek­leş­ti­ği gün gök­yü­zün­de bir ta­raf­tan da Mars /Ura­nüs et­ki­le­şi­mi ke­sin­le­şe­cek. Umu­yo­rum ki bir uçak fa­ci­ası ile kar­şı­laş­ma­yız ve­ya bir yer­ler­de fa­na­tizm yü­zün­den ölüm­ler, pat­la­ma­lar, IŞİD vb… ör­güt­le­rin bü­yük çap­lı bir ey­le­mi mey­da­na gel­mez. Ya da ulus­la­ra­ra­sı alan­da sa­va­şı bü­yü­te­cek bir adım oluş­maz. Ya da bir spor mer­ke­zin­de, sa­ha­sın­da bir olay mey­da­na gel­mez. Ma­lum Sa­türn Yay Bur­cu'n­da­ki se­ya­ha­ti­ne de­vam edi­yor, 2017 Ara­lık ayı­na ka­dar za­ten, ba­sın, ya­yın, med­ya, ulus­la­ra­ra­sı iş ya­pan fir­ma­lar, ha­va yol­la­rı, spor, eği­tim, üni­ver­si­te, tu­rizm, aka­de­mik çev­re ko­nu­sun­da sü­per zor­lu bir dö­nem­de ola­cak.
El­bet­te bu Ye­ni Ay di­ni ko­nu­la­rın alev­len­me­si an­la­mı­na da gel­mek­te. Ki bu en za­rar ve­ri­ci nok­ta ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Sev­gi­ler…

Dinçer GÜNER
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more