Sözcü Plus Giriş
DİNÇER GÜNER

Merkez Türkiye

24 Mayıs 2015 Yazarlar

Bu haf­ta Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu  “Yüz­yı­lın Pro­je­si­” adı al­tın­da “Mer­kez Tür­ki­ye­” he­de­fi­ni açık­la­dı. Pro­je­nin ne ka­dar ses ge­ti­re­ce­ği, pro­je­nin ne ka­dar ger­çek­çi ola­ca­ğı, ger­çek­ten ha­ya­ta ge­çip ge­çe­me­ye­ce­ği, pro­je­nin ba­şa­rı­lı olup ola­ma­ya­ca­ğı gi­bi so­ru­la­rın ce­vap­la­rı da el­bet­te as­tro­lo­ji­nin sem­bo­lik dün­ya­sı için­de sak­lı! Şim­di ya­za­cak­la­rı­mın hep­si, pro­je­nin açık­lan­dı­ğı ana iliş­kin oluş­tu­rul­muş gök­yü­zü ha­ri­ta­sı üze­rin­den ola­cak­tır.
Ön­ce­lik­le pro­je­nin açık­lan­dı­ğı ana göz at­tı­ğı­mız­da, her tür­lü bil­gi, ile­ti­şim, fi­kir, pro­je gi­bi te­ma­la­rı yö­ne­ten ge­ze­gen Mer­kür Ret­ro, ya­ni ge­ri ha­re­ket­te! Pro­je ilk go­lü as­lın­da bu­ra­dan ye­mek­te! Mer­kür Ret­ro­sunda baş­la­nan tüm iş­ler, ya­rım kal­ma­ya, mah­kum­dur zi­ra!  Keş­ke tüm si­ya­si­ler par­ti­le­ri ile il­gi­li ala­cak­la­rı önem­li ka­rar­la­rı, ata­cak­la­rı im­za­lar ya da ya­pa­cak­la­rı çok bom­ba açık­la­ma­la­rın za­ma­nı için uz­man as­tro­log­lar­dan gö­rüş al­sa­lar! Böy­le­si önem­li bir pro­je­nin açık­lan­ma­sı Mer­kü­r'­ün ge­ri git­ti­ği bir za­ma­na as­la bı­ra­kıl­ma­ma­lıy­dı!

 
KEŞ­KE 4-5 GÜN ÖN­CE­SİN­DEN AÇIK­LAN­SAY­DI
Keş­ke pro­je­le­ri­ni 4-5 gün ön­ce­sin­den hem Mer­kü­r'­ün ge­ri git­me­di­ği bir za­man­da açık­lan­say­dı pro­je­nin de­vam­lı­lı­ğı, is­tik­ra­rı, pro­je al­gı­sı­nı çok da­ha ko­lay bir şe­kil­de yö­ne­te­bi­lir­ler­di!
Şim­di açık­la­nan bir pro­je ol­du­ğun­dan do­la­yı, as­tro­lo­jik ola­rak ba­ka­ca­ğı­mız te­mel gös­ter­ge­ler, yük­se­len burç ve yö­ne­ti­ci­si, Gü­neş, Mer­kür ve Ay ola­cak­tır ilk etap­ta!
Gü­ne­ş'­in İkiz­ler Bur­cu'na ge­çiş yap­tı­ğı gün, tam da ula­şım-ak­tar­ma, ulus­larara­sı alan­da ile­ti­şim-ula­şım-ak­tar­ma­ya hiz­met eden bir pro­je­nin açık­lan­ma­sı bi­raz da ol­sa ar­tı pu­an ka­tan bir du­rum. Gü­ne­ş'­in do­ğum ha­ri­ta­sı­nın 10. Evin­de ya­ni en güç­lü ko­num­da yer al­ma­sı, pro­je­nin gü­cü­ne ve ka­ta­ca­ğı ola­sı fay­da­nın ne den­li bü­yük ola­ca­ğı­na işa­ret et­mek­te. Fa­kat Gü­ne­ş'­in Sa­tür­n'­den al­dı­ğı sert kon­tak bü­yük en­gel ve zor­luk­la­ra, Alc­yo­ne sa­bit yıl­dı­zı bü­yük if­ti­ra ve suç­la­ma­la­ra işa­ret et­mek­te! Ya da pro­je­nin ha­ya­ta ge­çe­me­ye­ce­ği­ne!

 
HALK, BU PRO­JE­Yİ SA­HİP­LE­NE­CEK
Ay'­ın Yen­ge­ç'­te ol­ma­sı ve Ve­nüs ile et­ki­le­şi­mi, pro­je­nin “Hal­k”­a çok ya­ra­ya­ca­ğı­nı, hat­ta hal­kın bu pro­je­yi sa­hip­le­ne­ce­ği, tak­dir ve sev­gi top­la­ya­ca­ğı­nın gös­ter­ge­si. Eğer ki ger­çek­ten böy­le bir he­def­le­ri var ise, CHP'­ye
ko­lay­lık­lar di­li­yo­rum. Ve ben­den CHP'­ye açık çek! Her tür­lü as­tro­lo­jik des­tek ko­nu­sun­da
so­nu­na ka­dar ya­nı­nız­da olu­rum!

YAZARIN TÜM YAZILARI