Sözcü Plus Giriş
EGE CANSEN

Yeni özeldir Ye­ni bir yı­la gir­dik.

1 Ocak 2015

Mut­lu ve kut­lu ol­sun. Rek­lam­cı­lar “ye­ni­” söz­cü­ğü­nü çok se­ver. AKP de iyi rek­lam­cı­dır. Bu söz­cü­ğe de el koy­du­lar. Çün­kü ye­ni, olum­lu çağ­rı­şım ya­pan ke­li­me­le­rin ba­şın­da ge­lir. Ye­ni, ye­ni­lik, ye­ni­lik­çi­lik, ye­ni­den, yep­ye­ni, ye­ni­len­miş söz­cük­le­ri söy­le­mek de, duy­mak da in­sa­na in­şi­rah ve­rir. Şim­di bu “in­şi­ra­h” da ne­re­den çık­tı di­ye­cek­si­niz. Eh, bu yı­lın ye­ni­li­ği “es­ki­ye dön­me­k” ol­du­ğu­na gö­re ben de Os­man­lı­ca bir ke­li­me kul­la­na­yım de­dim. İn­şi­rah, “fe­ra­h”­tan ge­lir. Na­ne şe­ker emip ha­va­yı içi­ni­ze çek­ti­ği­niz­de ne­fe­si­ni­zin açıl­ma­sı gi­bi bir his­si an­la­tır in­şi­rah.

TÜR­Kİ­YE MİL­Lİ GE­LİR BÜ­YÜK­LÜ­ĞÜN­DE 19. SI­RA­YA DÜŞ­MÜŞ

İn­gil­te­re mer­kez­li CEBR (Cen­ter for Eco­no­mic and Bu­si­ness Re­se­arch) ya­ni “İk­ti­sa­di ve Ti­ca­ri Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi­”nin yap­tı­ğı he­sap­la­ra gö­re 2014 yı­lın­da Tür­ki­ye eko­no­mi­si, bü­yük­lük sı­ra­la­ma­sın­da, iki ba­sa­mak ge­ri­le­ye­rek 19'un­cu­lu­ğa ge­ri­le­miş. Dert de­ğil, Tür­ki­ye kırk yıl­dır 17'n­ci­lik do­la­yın­da ge­zi­nip du­ru­yor. Eko­no­mi mey­da­nı­nın caz­gı­rı ne de­miş:
“On al­tın­cı ol­dum di­ye ge­rin­me, on do­ku­zun­cu ol­dum di­ye ye­rin­me­”.
Bu bir is­ta­tis­tik cil­ve­si­dir. Dö­viz fi­yat­la­rı inip çık­tık­ça Türk eko­no­mi­si­nin bü­yük­lük sı­ra­sı da inip çı­kı­yor.
Ama Tür­ki­ye “Ge­liş­mek­te Olan Ül­ke­le­r” kü­me­sin­den çı­ka­mı­yor.

“T­HO­U SHALL NOT LET THE­E, MIS­LED BY AC­CO­UN­TIN­G” (MU­HA­SE­BE­NİN BE­Nİ
YA­NILT­MA­SI­NA İZİN VER­ME­YE­CE­ĞİM)

Penns­ylva­ni­a Üni­ver­si­te­si-Whar­ton Scho­ol'­da ya­rım yüz­yıl ön­ce mu­ha­se­be da­lın­da yaz­dı­ğım mas­tır te­zi­mi “Mu­ha­se­be­nin On Em­ri­” adı­nı ver­di­ğim bir me­tin­le bi­tir­miş­tim. Pa­rag­raf baş­lı­ğın­da yer alan İn­gi­liz­ce iba­re, bu­nun son sö­zü­dür. Esin kay­na­ğım da Hris­ti­yan­lı­k'ın ve Mu­se­vi­li­k'in esa­sı­nı teş­kil eden “On Emi­r” (Eva­mir-i Aşa­re) idi. Ana­di­li İn­gi­liz­ce olan H­ris­ti­yan­lar, Al­la­h'­ın söz­le­ri ola­rak ka­bul et­tik­le­ri İn­ci­l'­i İn­gi­liz­ce okur, an­lar ve zik­re­der­ler. An­cak İn­cil İn­gi­liz­ce­si, gü­nü­müz İn­gi­liz­ce­sin­den bi­raz fark­lı­dır. Ben de mu­ha­se­be­nin on em­ri­ni İn­cil İn­gi­liz­ce­si­ne ben­ze­te­rek ka­le­me al­mış­tım.

İK­Tİ­SA­Dİ SA­YI­LA­RIN Sİ­Zİ YA­NILT­MA­SI­NA İZİN VER­ME­YİN

Tüm sos­yal bi­lim­le­rin ve özel­lik­le he­sa­ba da­yan­dı­ğı­nı id­di­a eden ik­ti­sat bi­li­mi­nin en za­yıf yö­nü ölç­me­dir. Baş­ta, top­lam ve­ya ki­şi ba­şı­na mil­li ge­lir, bü­yü­me hı­zı, iş­siz­lik, enf­las­yon, ca­ri açık gi­bi ra­kam­lar ol­mak üze­re, ya­yım­la­nan her tür is­ta­tis­tik ve­ya he­sap­la­ma­dan, çap­raz de­net­le­me ya­pıl­ma­dan hü­küm çı­ka­rıl­ma­ma­lı­dır. Bu gö­rev de baş­ta ik­ti­sat ho­ca­la­rı­na ve yo­rum­cu­la­rı­na dü­şer. Ama on­lar ödev­le­ri­ni yap­ma­ya­bi­lir­ler.
Son söz: Oku­yan, ya­zan­dan arif ol­ma­lı­dır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more