Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

12 mutlu (!) aile daha!..

20 Ağustos 2015

Ai­le­le­rin mut­lu­luk­la­rı (!) hiç bit­mi­yor!..
Ön­ce­ki gün Li­ce'den üç şe­hit ha­be­ri da­ha gel­di…
Ay­nı ça­tış­ma­da ya­ra­la­nan teğ­men de dün has­ta­ne­de şe­hit ol­du…
Yet­me­di, dün Si­ir­t'­te as­ke­ri ara­ca ya­pı­lan bom­ba­lı kah­pe sal­dı­rı­da se­kiz va­tan ev­la­dı da­ha şe­hit düş­tü!..
24 sa­at­te 12 şe­hit!..
Ev­le­ri­ne ateş dü­şen, yü­rek­le­ri kav­ru­lan12 “mut­lu­” ai­le da­ha!..
Ve dün Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız açık­la­dı:
“Be­nim ama­cım şe­hit ol­mak­tı­r”
De­mek Ta­ner Yıl­dız da ai­le­si­ni mut­lu (!) et­mek is­ti­yor!..

* * *

Bir eli­ni şe­hi­din ta­bu­tu­na ko­yan, öte­ki eli­ne de mik­ro­fo­nu alan Tay­yip Bey ca­mi av­lu­sun­da ne de­miş­ti?..
“Ne mut­lu onun ai­le­si­ne… Ne mut­lu onun tüm ya­kın­la­rı­na­”
Bu du­rum­da, şe­hit ana­la­rı “mut­lu­luk­ta­n” fer­yat edi­yor!..
13 yıl­lık ik­ti­dar kör­lü­ğü­nün, si­ya­set­te­ki ayak oyun­la­rı­nın…
Dış po­li­ti­ka­da Tür­ki­ye'nin bir ba­tak­lı­ğın içi­ne düş­me­si­nin…
De­ğer­li yal­nız­lı­ğın…
De­rin­lik­li stra­te­ji­nin…
Te­rö­rist­ler­le pa­zar­lı­ğın…
Be­de­li­ni gen­ce­cik va­tan ev­lat­la­rı ödü­yor!..

* * *

Dün şe­hit olan teğ­men kaç ya­şın­day­dı?..
Ol­sa ol­sa 21 ve­ya 22…
Di­ğer­le­ri de öy­le…
On­la­rın ana­la­rı, ba­ba­la­rı bu­gün aca­ba ne dü­şü­nü­yor­dur?..
Ki­me ah edi­yor­lar­dır?..
Sa­de­ce PKK'­lı te­rö­rist­le­re mi?..
Yok­sa te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­rup PKK'­nın güç­len­me­si­ne…
Tür­ki­ye'yi pat­la­yı­cı­lar ve si­lah­lar­la dol­dur­ma­sı­na…
Te­rör kar­şı­sın­da dev­let oto­ri­te­si­nin kay­be­dil­me­si­ne se­bep olan­la­ra mı?..

* * *

PKK göz gö­re gö­re genç­lik ya­pı­lan­ma­sı­nı ge­liş­tir­di…
Mah­ke­me­ler kur­du…
Ver­gi top­la­ma­ya baş­la­dı…
Ka­ra­yol­la­rı­nı kon­trol al­tı­na al­dı…
Te­rö­rist “şe­hit­lik­le­ri­ni­” tö­ren­le aç­tı…
PKK'­nın ku­ru­lu­şu­nu, Apo'­nun do­ğum gü­nü­nü, si­lah­lı te­rö­rist­le­rin çev­re ko­ru­ma­sın­da bü­yük bir şı­ma­rık­lık için­de şen­lik­ler­le kut­la­dı…
İk­ti­dar sey­ret­ti, be­de­li­ni gen­ce­cik fi­dan­lar öde­di, öde­me­ye de­vam edi­yor!..

* * *

“Kürt so­ru­nu var­dı­r” di­yen Tay­yip Bey 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne gi­der­ken pla­ğın ter­si­ni koy­du:
“Kürt so­ru­nu yok­tu­r”
Se­çim yak­la­şır­ken Dol­ma­bah­çe mu­ta­ba­ka­tı­nı ka­bul et­me­di­ği­ni, es­ki da­nış­ma­nı olan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ile es­ki müs­te­şa­rı olan İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın da yer al­dı­ğı fo­toğ­ra­fı da uy­gun bul­ma­dı­ğı­nı söy­le­di…
Oy­sa…
Se­çim­le­re çey­rek ka­la­ya ka­dar çö­züm de­dik­le­ri “çö­zül­me­” sü­re­ci için bal­dı­ran zeh­ri iç­me­ye ra­zıy­dı…
Sü­re­cin mi­ma­rıy­dı…
Ama HDP'­nin ba­ra­jı aş­ma ih­ti­ma­li be­li­rin­ce iş­ler de­ğiş­ti…

* * *

Mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na alan ik­ti­dar, MHP'­ye gi­den oy­la­rın önü­nü kes­mek, şim­di de gi­den oy­la­rı ge­ri al­mak için mil­li­yet­çi­li­ğin ipi­ne sa­rıl­dı…
İk­ti­dar bu­gün ye­ni­den se­çi­me şe­hit ede­bi­ya­tıy­la ha­zır­la­nı­yor…
Öy­le ki şe­hit ai­le­le­ri mut­lu!..
Öy­le ki ik­ti­da­rın ba­ka­nı şe­hit ol­mak is­ti­yor!..
Ey şe­hit­ler, ey yav­ru­cak­lar af­fe­din bi­zi!..
Biz adam ol­ma­yız!..

Du­va­ra tos­la­dık!.

Ta­bi­i ken­di ira­de­miz­le de­ğil, bi­zi du­va­ra bu ik­ti­dar tos­lat­tı!..
Do­lar 3 li­ra­ya da­yan­dı, Tür­ki­ye da­ha da fa­kir­leş­ti!..
Do­la­rı olan ik­ti­dar­da­ki muk­te­dir­ler ile pa­ra ba­ba­la­rı­na gö­re ha­va hoş, ke­yif­le­ri ye­rin­de…
Ama dar ve sa­bit ge­lir­li­ler du­va­ra tos­la­dı!..
Sa­ra­yın Baş­da­nış­ma­nı “K­riz yo­k” di­ye­rek her­hal­de sa­ray­da­ki ha­yat­tan söz edi­yor…
Eko­no­mi Ba­ka­nı Zey­bek­ci Ni­hat ise do­lar­da­ki ar­tış için “S­pe­kü­la­ti­f” di­yor…
Spe­kü­la­tif­se se­bep ne?..
13 yıl­lık ik­ti­da­rın if­la­sı!..
Hâ­lâ se­çim is­ti­yor­lar, hâ­lâ tek ba­şı­na ik­ti­dar pe­şin­de­ler; Al­la­h'­tan kor­kun be bi­ra­der!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more