13 yılın hesabı yarın sorulacak!..

Bu ik­ti­da­rın he­sa­bı, ya­rın san­dık ba­şın­da gö­rü­le­cek!..
Ku­zey Ira­k'­ta as­ker­le­ri­mi­zin ka­fa­sı­na, da­ha doğ­ru­su Tür­ki­ye'nin ba­şı­na çu­val ge­çi­ril­me­si­nin…
“Çö­züm­süz­lük çö­züm de­ğil­di­r” di­ye hal­kı­mız al­da­tı­la­rak on­ca ta­viz ve­ril­me­si­ne rağ­men Kıb­rıs so­ru­nun bir kördü­ğüm ha­li­ne gel­me­si­nin…
“A­B'­ye gir­dik gi­ri­yo­ru­z” pa­lav­ra­la­rıy­la hal­kı­mız al­da­tı­lır­ken AB'­den ta­ma­men dış­lan­ma­mı­zın he­sa­bı ya­rın so­ru­la­cak!..

* * *

Tür­ki­ye'nin PKK te­rö­rü kar­şı­sın­da ezi­le­rek sı­ra sı­ra şe­hit ta­but­la­rı gel­me­si­nin…
Te­rör kar­şı­sın­da pes ede­rek Os­lo'da te­rö­rist­ler­le pa­zar­lı­ğa otur­ma­nın…
Tür­ki­ye'nin ka­de­ri­ni Kan­dil-An­ka­ra-İm­ra­lı Şey­tan Üç­ge­ni­ne hap­set­me­nin…
Ta­be­la­lar­dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yeti'nin sim­ge­si T.C. iba­re­si­nin si­lin­me­si­nin…
Ata­tür­k'­ün “Ne mut­lu Tür­küm di­ye­ne­” sö­zü­nün mey­dan­lar­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nın…
23 Ni­san ve 19 Ma­yıs tö­ren­le­ri­nin ip­tal edil­me­si­nin…
Ata­tür­k'­ün, il­ke ve dev­rim­le­ri­nin unut­tur­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı­nın he­sa­bı ya­rın so­ru­la­cak!..

* * *

Ge­zi olay­la­rı­nın…
Ölen, kör ka­lan genç­le­rin…
Ali İs­ma­il­le­rin, Ber­kin El­van­la­rın…
“Ca­mi­de iç­ki iç­ti­le­r” ya­la­nı­nın…
“Ka­ba­ta­ş'­ta ba­şör­tü­lü ba­cı­mı­za sal­dır­dı­lar, üze­ri­ne işe­di­le­r” if­ti­ra­sı­nın…
Adam boyu ka­sa­la­rın, ayak­ka­bı ku­tu­la­rı­nın, el­bi­se tor­ba­la­rı­nın, çi­ko­la­ta ku­tu­la­rı­nın…
Sı­fır­la­nan pa­ra­la­rın…
Mil­yon do­lar­la­rın, İran­lı ço­cu­ğun önü­ne ya­tan­la­rın he­sa­bı ya­rın so­ru­la­cak!..

* * *

Tür­ki­ye'nin dış po­li­ti­ka­sı­nın yer­le bir edil­me­si­nin…
Su­ri­ye ba­tak­lı­ğı­nın…
“De­ğer­li­” yal­nız­lı­ğın…
Tür­ki­ye'nin iti­ba­rı­nın sı­fır­la­na­rak dün­ya­da alay ko­nu­su ol­ma­sı­nın…
Ba­sın öz­gür­lü­ğü­nün yok edil­me­si­nin…
De­mok­ra­si­nin ır­zı­na ge­çil­me­si­nin…
Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nün, üs­tün­le­rin hu­ku­ku­na dö­nüş­me­si­nin…
Açı­lan da­va­lar­la kor­ku­ta­rak, sin­di­re­rek in­san­la­rı sus­tur­ma­ya ça­lış­ma­nın he­sa­bı ya­rın so­ru­la­cak!..

* * *

Şim­di “pa­ra­le­l” de­dik­le­ri es­ki or­tak­la­rıy­la dev­le­ti bö­lüş­me­le­ri­nin…
Zen­gin­le­şen yan­daş­la­rın, ku­pon ara­zi­le­rin…
Ya­lan do­lan, ta­la­nın he­sa­bı ya­rın san­dık ba­şın­da so­ru­la­cak!..

* * *
Yok­sa so­rul­ma­ya­cak mı?!

Ca­nım kar­de­şim!..

Gü­nü­mü­ze çok uy­gun… Na­zım Hik­me­t'­in anı­sı­na…

Ak­rep gi­bi­sin kar­de­şim, kor­kak bir ka­ran­lık için­de­sin ak­rep gi­bi.
Ser­çe gi­bi­sin kar­de­şim, ser­çe­nin te­la­şı için­de­sin.
Mid­ye gi­bi­sin kar­de­şim, mid­ye gi­bi ka­pa­lı, ra­hat.
Ve sön­müş bir ya­nar­dağ ağ­zı gi­bi kor­kunç­sun, kar­de­şim.
Bir de­ğil, beş de­ğil, yüz­mil­yon­lar­la­sın ma­ale­sef.
Ko­yun gi­bi­sin kar­de­şim, go­cuk­lu ce­lep kal­dı­rın­ca so­pa­sı­nı sü­rü­ye ka­tı­lı­ve­rir­sin he­men
ve ade­ta mağ­rur, ko­şar­sın sal­ha­ne­ye.
Dün­ya­nın en tu­haf mah­lu­ku­sun ya­ni, ha­ni şu der­ya iç­re olup der­ya­yı bil­me­yen ba­lık­tan da tu­haf.
Ve bu dün­ya­da, bu zu­lüm se­nin sa­yen­de.
Ve aç­sak, yor­gun­sak, al­kan için­dey­sek eğer
Ve hâ­lâ şa­ra­bı­mı­zı ver­mek için üzüm gi­bi ezi­li­yor­sak ka­ba­hat se­nin, -de­me­ye de di­lim var­mı­yor ama- ka­ba­ha­tin ço­ğu se­nin, ca­nım kar­de­şim!

Na­zım Hik­met 1947

Loading...