Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Acılarla dolu bir yıl!..

31 Aralık 2015

2015 yı­lı­nı na­sıl ta­rif et­me­li­yiz?..
Hiç mut­lu ola­ma­dık ki!..
Ha­va­da­ki ölüm ve ba­rut ko­ku­su hiç din­me­di!..
Deh­şe­ti ya­şa­dık!..
Yü­re­ği­mi­zin kav­rul­du­ğu gün­ler ol­du!..
En us­ta se­nar­yo ya­za­rı bu ka­da­rı­nı ya­za­maz…
En us­ta bir yö­net­men bu ka­da­rı­nı ay­nı film için­de can­lan­dı­ra­maz­dı…
Ço­ğu za­man bo­ğa­zı­mı­zın sı­kıl­dı­ğı­nı his­set­tik…
Ne­fes ala­maz ha­le gel­dik!..
Uğur­suz bir yıl ve 2015'i uğur­suz ha­le ge­ti­ren­le­rin bü­yük gü­na­hı al­tın­da ezil­dik!..

* * *

Şe­hit­ler… Şe­hit­ler… Şe­hit­ler…
Fer­yat­lar ve sel olan göz­yaş­la­rı…
Ana­la­rın, ba­ba­la­rın, eş­le­rin yü­re­ği­ne bi­rer han­çer sap­lan­dı…
Göç fa­ci­ası…
Ay­lan be­bek…
Can hav­liy­le sa­vaş­tan ka­çıp, Ege De­ni­zi'n­de can ve­ren ma­sum in­san­la­rın, ço­cuk­la­rın dra­mı…
Ku­ca­ğın­da­ki be­be­ği­ne sa­rıl­mış va­zi­yet­te bo­ğu­lan an­ne…
Bun­la­rın hep­si bir­den o me­şum se­nar­yo­ya na­sıl sığ­dı?..

* * *

“İs­la­m” adı­na ka­fa ke­sen­ler…
Ke­sil­miş ka­fay­la maç ya­pan ca­na­var­lar…
Tür­ki­ye'ye gi­rip Su­ru­ç'­ta 33 gen­ci ha­va­ya uçu­ran­lar…
An­ka­ra'nın gö­be­ğin­de ken­di­le­ri­ni pat­la­tıp 103 ma­sum in­sa­nı par­ça par­ça eden­ler!..
Bun­la­rın hep­si bir yıl için­de ol­du…

* * *

Te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­rup çö­zül­me sü­re­ci­ni baş­la­tan­la­rın al­da­tıl­mış­lı­ğı­na şe­hit ver­di­ği­miz va­tan ev­lat­la­rı…
Ül­ke­yi yö­ne­ten­le­rin ko­lay­ca kan­dı­rıl­ma­sı so­nu­cu açı­lan hen­dek­ler ve gü­zel ül­ke­mi­zin bir böl­ge­sin­de kan gö­lü­ne dö­nen il­ler, il­çe­ler…
Mut­lu ola­bil­me­miz için hiç­bir se­bep yok­tu!..
Acı do­lu, deh­şet do­lu bir yıl ge­çir­dik…
Dev­le­tin bir pa­ra­lel ya­pıy­la na­sıl bö­lü­şül­dü­ğü­nü;
Dün can ci­ğer ku­zu sar­ma­sı olan in­san­la­rın na­sıl gırt­lak­laş­tık­la­rı­nı gör­dük…

* * *

Si­ya­set, bi­lim, sa­nat ve ba­sın dün­ya­sın­dan bu ka­dar de­ğe­ri kay­bet­ti­ği­miz bir yıl hiç ol­ma­dı…
Bir ef­sa­ne Sü­ley­man De­mi­rel…
Hâ­lâ ana­ya­sa­sı­nı de­ğiş­tir­me­ye uğ­raş­tık­la­rı 12 Ey­lül dar­be­si­nin li­de­ri Ke­nan Ev­ren…
Ba­sın dün­ya­sın­dan Çe­tin Al­tan, Ya­şar Ke­mal, Bed­ri Ko­ra­man, Ta­rık Dur­sun Ka­kınç, Ala­ed­din As­na, Ley­la Umar ve Ha­san Pu­lur…
Hep­si bir yıl için­de ka­yıp gi­den yıl­dız­lar­dı…

* * *

Ve si­ya­set…
Tek ba­şı­na ik­ti­da­rı kay­be­den bir par­ti­nin, MHP ta­ra­fın­dan 5 ay son­ra yi­ne tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­ti­ri­li­şi…
Ve so­nun­da Su­ri­ye, Irak, Mı­sır, İs­ra­il, Lib­ya'dan son­ra bir düş­ma­nı­mız da­ha ol­du…
Uça­ğı­nı dü­şür­dü­ğü­müz Rus­ya…
Bun­la­rın hep­si bir yıl için­de ol­du…
San­ma­yın ki ye­ni yıl da­ha iyi ola­cak…
2016 yı­lı­nın da­ha da acı­lı bir yıl ola­ca­ğı­nı söy­le­mek ke­ha­net de de­ğil, fe­la­ket tel­lal­lı­ğı da de­ğil!..
Tür­ki­ye ro­ta­sı­nı kay­bet­ti…
Ka­ram­sar­lı­ğı­mı af­fe­din, umut­lu de­ği­lim!..

Hay­ret!..

Ge­zi di­re­ni­şi­ne ka­tı­lan Be­şik­taş ta­raf­tar gru­bu Çar­şı üye­le­ri ön­ce­ki gün be­ra­at et­ti…
Öy­le de ol­ma­sı ge­re­kir­di, fa­kat…
Çar­şı gu­ru­bu üye­le­ri için “Hü­kü­me­ti de­vir­me­ye te­şeb­bü­s” id­di­asıy­la da­va açıl­mış­tı ve hak­la­rın­da ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı is­te­ni­yor­du…
Son du­ruş­ma­da sav­cı be­ra­at ta­lep et­ti, mah­ke­me be­ra­at ka­ra­rı ver­di…
Suç var­sa ve mü­eb­bet­lik­se, be­ra­at na­sıl olu­yor; be­ra­at ol­du­ğu­na gö­re “mü­eb­bet­lik su­ç” ne­re­de?..
Açı­lan da­va­nın ne ka­dar çü­rük bir te­me­le da­yan­dı­ğı, is­te­nen ce­za­nın ne ka­dar bü­yük abar­tı ol­du­ğu­nu gös­te­ren bir yar­gı ola­yı…
Hay­ret ki hay­ret!..
——­——­—­——­——­——­———­—-
Ye­ni yıl­da bü­tün olum­suz­luk­la­ra rağ­men mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum, sağ­lık­lı olun sağ­lık­lı kalın. (M.T.)

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more