Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

AKP yaptı da neler yaptı?!.

6 Mayıs 2015 Yazarlar

Sad­ra­zam Ah­met mi­ting mey­dan­la­rın­da “On­lar ko­nu­şur, ak par­ti ya­pa­r” di­ye kük­rü­yor!..
İk­ti­da­rın rek­lam film­le­ri TV ka­nal­la­rın­da “On­lar ko­nu­şur ak par­ti ya­pa­r” di­ye dö­nü­yor…
Pe­ki, yap­tı da…
Ne­ler yap­tı aca­ba?..
Tür­ki­ye ta­ri­hin­de ilk de­fa ot-sa­man it­hal eden ül­ke ol­du…
Ül­ke­de kur­ban­lık kal­ma­dı An­gus ve ko­yun it­hal et­ti­ler…
Tür­ki­ye ha­len buğ­da­yı, mer­ci­me­ği, fa­sul­ye­yi, pi­rin­ci it­hal edi­yor…

* * *

Da­ha baş­ka ne­ler yap­tı­lar?..
İk­ti­dar, ül­ke­yi “ben­den olan­lar-ben­den ol­ma­yan­la­r” di­ye iki­ye böl­dü, hal­kı kes­kin hat­lar­la ku­tup­laş­tır­dı…
Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne şi­rin­lik ol­sun di­ye ta­be­la­lar­dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni tem­sil eden T.C'­yi kal­dı­rıl­dı­lar….
Ata­tür­k'­ü unut­tur­ma­ya, cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­nı yok et­me­ye ça­lış­tı­lar…
İn­san­la­rın ha­yat tar­zı­na ka­rış­tı­lar, ka­dın­la­rın kaç ço­cuk do­ğu­ra­ca­ğı­na ka­rar ver­di­ler, kür­ta­jı ci­na­yet say­dı­lar…
Eği­tim sis­te­mi ber­bat ol­du, eği­ti­mi imam­laş­tır­dı­lar…

* * *

Baş­ka, baş­ka?..
Te­rör­le mü­ca­de­le­yi bı­ra­kıp, te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­lar, Apo'yu mu­ha­tap alıp Dol­ma­bah­çe'de 10 mad­de­lik “mu­ta­ba­kat met­ni açık­la­dı­lar…
Bu­gün “te­rör ör­gü­tü­” de­dik­le­ri Fet­hul­lah­çı­lar­la or­tak­lık yap­tı­lar, dev­le­ti bö­lüş­tü­ler…
On­la­rın eliy­le Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon gi­bi da­va­lar­da kuv­vet ko­mu­tan­la­rı, ge­ne­ral­ler, ami­ral­ler, seç­kin su­bay­lar, bi­lim in­san­la­rı, si­ya­set­çi­ler, ga­ze­te­ci­ler içe­ri atı­lır­ken se­vinç­ten zıp zıp zıp­la­dı­lar…
“Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r” de­di­ler…
Şim­di açı­ğa alı­nıp da­va edi­len za­ma­nın deh­şe­ten­giz sav­cı­sı­nın al­tı­na baş­ba­ka­nın zırh­lı Mer­ce­de­s'­ini çek­ti­ler…
Son­ra da “Saf­lı­ğı­mı­za gel­di­”, “Al­da­tıl­dı­k” de­di­ler…

* * *

Baş­ka ne­ler yap­tı­lar?..
Kıb­rı­s'­ı çö­ze­cek­ler, Tür­ki­ye'yi AB'­ye so­ka­cak­lar­dı… Kıb­rıs Türk hal­kı­na An­nan pla­nı için “Yes be an­ne­m” de­dirt­ti­ler, Rum hal­kı ha­yır de­yin­ce… Rum­lar AB'­ye gir­di, Tür­ki­ye ka­pı­da kal­dı…
“Kom­şu­lar­la sı­fır so­ru­n” der­ken so­ru­nu­muz ol­ma­yan ül­ke bı­rak­ma­dı­lar, Ira­k'­ın, Su­ri­ye'nin, Lib­ya'nın, Mı­sı­r'­ın, Ye­me­n'­in içiş­le­ri­ne bu­run­la­rı­nı sok­tu­lar, hep­siy­le Tür­ki­ye'yi düş­man et­ti­ler…
“E­sad haf­ta­lar için­de gi­de­ce­k” de­di­ler, ra­di­kal İs­lam­cı­la­rı des­tek­le­di­ler, o za­man­dan bu za­ma­na ge­çen 3 yıl için­de 2 mil­yon Su­ri­ye­li Tür­ki­ye'ye da­ğıl­dı on­la­ra hal­kın ce­bin­den 5 mil­yar do­lar har­ca­dı­lar…
Yap­tı­lar…
Tür­ki­ye'nin bu­gün 7 ül­ke­de bü­yü­kel­çi­si yok!..

* * *

Evet yap­tı­lar…
Tay­yip Be­y'­e 1 kat­ril­yon 370 tril­yon li­ra­ya 1150 oda­lı sa­ray yap­tı­lar…
780 tril­yon­luk sü­per lüks uçak al­dı­lar…
Bu­na kar­şı­lık nü­fu­sun yüz­de 10'u­nu iş­siz, nü­fu­sun üç­te iki­si­ni yok­sul­luk ve aç­lık sı­nı­rın­da…
Evet yap­tı­lar…
Po­lis teş­ki­la­tı­nı da­ğıt­tı­lar, yar­gı­yı pa­ram­par­ça et­ti­ler…
De­mok­ra­si­nin, hu­ku­kun, öz­gür­lük­le­rin içi­ne yap­tı­lar…
Da­ha­sı var da, yer kal­ma­dı…

Kim ya­lan­cı?..

Dü­şü­nün, da­ha 10 ay ön­ce­si­ne ka­dar Cum­hur­baş­ka­nı olan AKP ku­ru­cu­su Ab­dul­lah Gül, gü­nü­mü­zün Baş­ba­ka­nı ve AKP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­me­t'­i “ya­lan­cı­” ya­pı­yor…
Dö­ne­min Cum­hur­baş­ka­nı ile Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı bir­bi­ri­ne dü­şü­yor…
Ola­yı bi­li­yor­su­nuz Ah­met, Pen­sil­van­-
ya'da Fet­hul­la­h'­ı zi­ya­ret et­ti­ği pat­la­yın­ca “Cum­hur­baş­ka­nı'nın bil­gi­si da­hi­lin­de
git­ti­m” de­miş, Ab­dul­lah Gül ise ha­be­ri ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş­ti…
Ah­met, “Be­nim zih­nim ber­ra­k” di­ye üs­te­le­miş, Gü­l'­ün zih­ni­nin ise ber­rak ol­ma­dı­ğı­nı ima et­miş­ti…
Ga­ze­te­ci Feh­mi Ko­ru'nun bu du­rum üze­ri­ne ko­nuş­tu­ğu Ab­dul­lah Gül, “Be­nim zih­nim de ber­ra­k” di­ye­rek, bir­lik­te New Yor­k'­ta ol­duk­la­rı­nı, ken­di­si Tür­ki­ye'ye dön­dük­ten son­ra Ah­me­t'­in Fet­hul­la­h'­a gi­di­şi­ni öğ­ren­di­ği­ni be­lir­ti­yor… Hat­ta Fet­hul­la­h'­a git­me­si­ne kız­mış ve bu kız­gın­lı­ğı­nı ba­zı si­ya­si­ler­le de pay­laş­mış…
Ha­di ko­nuş ba­ka­lım Ah­met, kim ya­lan­cı?..

YAZARIN TÜM YAZILARI