Böyle zenciliğe can kurban!..

Sa­ra­y'­da­ki yu­var­lak if­tar sof­ra­sı hak­kın­da­ki tar­tış­ma­lar Tay­yip
Be­y'­i si­nir­len­dir­miş, ma­li­ye­ti hak­kın­da açık­la­ma­lar ya­pı­yor…
Ama ko­nu ma­sa­nın ma­li­ye­tin­den çok bü­yük­lü­ğü…
Ni­te­kim sos­yal med­ya­da da bü­yük­lü­ğü ko­nu ol­du:
“Sa­at aç­san bir uç­tan öbü­rü­ne 10 li­ra ya­za­r”
“Bir uç­ta if­tar ya­pı­lır­ken, di­ğer uç­ta sa­hur… Sa­at far­kın­da­n”
An­cak, Tay­yip Bey kalk­tı ko­nu­yu “Zen­ci Türk­lü­ğe­” ka­dar ge­tir­di…
“Zen­ci Tür­k” ol­mak­tan şe­ref du­yar­mış!..

* * *

Muh­tar­la­ra ver­di­ği if­tar ye­me­ğin­de söy­le­dik­le­ri ay­nen şöy­le:
“Cum­hur­baş­ka­nı hal­kıy­la na­sıl bü­tün­le­şir, on­la­rı bu ra­hat­sız edi­yor. Biz bu­ra­da mil­let­le ku­cak­laş­mak ye­ri­ne bel­li ke­sim­le­ri ağır­la­yıp, ha­ni bun­la­rın ‘Be­yaz Türk­le­ri' var ya, on­la­rı ağır­la­say­dık böy­le sal­dı­rı­ya ma­ruz kal­maz­dık. On­lar si­ze bi­ze ‘Zen­ci Tür­k' di­yor­lar. Ben de öy­le zen­ci Türk ol­mak­tan şe­ref du­ya­rı­m”
Val­la böy­le zen­ci ol­mak­tan ben de şe­ref du­ya­rım…
Ama hiç kim­se bu ar­ka­daş­la­ra ve Ana­do­lu in­sa­nı­na “zen­ci Tür­k” de­me­di…
Ak­si­ne bu AKP çev­re­le­ri çı­kar­dı, yan­daş ya­zar­lar da “Biz Tür­ki­ye'nin zen­ci­le­ri­yi­z” la­fı­nı bı­kıp usan­ma­dan ça­la­ka­lem yaz­dı…

* * *

Ne­dir zen­ci­lik?..
AB­D'­de ırk­çı­lı­ğın ha­kim ol­du­ğu dö­nem­de be­yaz­la­rın zen­ci­le­ri aşa­ğı­la­ma­sı ve yap­tık­la­rı mu­ame­le…
Zen­ci­le­rin oto­bü­sün en ar­ka­sı­na otur­tul­ma­sı, lo­kan­ta­la­ra, bar­la­ra alın­ma­ma­sı, hat­ta ka­pı­ya “Kö­pek­ler ve zen­ci­ler gi­re­me­z” lev­ha­sı­nın asıl­ma­sı gi­bi…
Tür­ki­ye ile hiç il­gi­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men, kim­se kim­se­yi aşa­ğı­la­maz­ken “Biz Tür­ki­ye'nin zen­ci­le­ri­yi­z” la­fı­nı ken­di­le­ri ya­ra­tıp mağ­dur­la­rı oy­na­ya­rak si­ya­si rant el­de et­me­ye ça­lış­tı­lar…
Üs­te­lik “Biz­den olan­lar-biz­den ol­ma­yan­la­r” öte­ki­leş­tir­me­si­ni de yer­leş­ti­re­rek…

* * *

Tay­yip Bey “Zen­ci Tür­k” ol­mak­tan şe­ref du­yar­mış…
Val­la ben de Tay­yip Bey gi­bi ol­sam ben de şe­ref du­ya­rım!..
13 yıl­dır bu ül­ke­de ik­ti­dar­da…
12 yıl bu ül­ke­nin baş­ba­kan­lı­ğı­nı yap­tı…
1 yıl­dır Cum­hur­baş­ka­nı…
Ay­rı­ca…
As­rın li­de­ri…
Sev­gi ada­mı…
Med­ya pat­ro­nu ona aşık…
Ba­zı­la­rı­na gö­re ona do­kun­mak iba­det…
Her eleş­ti­ren da­va­lık…
Bu na­sıl zen­ci­lik?..

* * *

1 mil­yar do­lar­lık (ken­di ifa­de­si) 1150 oda­lı sa­ray­da otu­ru­yor…
Sa­ra­y'­ın ya­nın­da ken­di­si­ne ko­nut ya­pı­lı­yor…
Al­tın­da sı­ra sı­ra Mer­ce­des­ler, cip­ler…
En ye­ni­sin­den, en lük­sün­den uçak em­rin­de, he­li­kop­ter­ler onu bek­li­yor…
Yüz­ler­ce ko­ru­ma…
Emi­na­nım first ley­di, mah­dum­lar ge­mi iş­let­me­ci­si, da­mat mil­let­ve­ki­li…

* * *

Ya­hu kar­de­şim bu na­sıl bir zen­ci­lik?..
Al­lah bi­ze de böy­le zen­ci­lik na­sip et­sin, biz de şe­ref du­ya­lım!..

Bay­kal ya­kı­şır

De­niz Bay­ka­l'­ın Tay­yip Be­y'­le gö­rüş­me­si­ni ya­dır­ga­mış ve eleş­tir­miş­tik…
An­cak, CHP ta­ra­fın­dan Mec­lis Baş­kan­lı­ğı'na aday gös­te­ril­me­si ay­rı bir ko­nu­dur…
Bay­kal bu­na la­yık­tır…
Aday­lar ara­sın­da Mec­lis Baş­kan­lı­ğı'na en çok ya­kı­şa­cak isim Bay­ka­l'­dır…
Si­ya­set­te­ki de­ne­yi­mi, bi­ri­ki­mi hiç kim­sey­le mu­ka­ye­se edi­le­me­ye­cek ka­dar de­rin­dir…
Cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­na, ül­ke­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne, Ata­türk il­ke ve dev­rim­le­ri­ne bağ­lı­lı­ğı tar­tı­şıl­maz…
Çok uzun si­ya­si ya­şa­mın­da ba­kan­lık­lar­da bu­lun­muş, CHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı yap­mış, çe­şit­li ba­di­re­ler at­lat­mış bir­si­ya­set­çi­dir…
Si­ya­si bi­ri­ki­mi, kül­tü­rü, hu­kuk­çu kim­li­ği ve say­gın­lı­ğıy­la Mec­lis Baş­kan­lı­ğı'na da­ha da say­gın­lık ka­zan­dı­ra­ca­ğı kuş­ku­suz­dur…

Loading...