Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

CHP, ga­zi­ler ve şe­hit ai­le­le­ri!..

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun dün açık­la­dı­ğı se­çim bil­dir­ge­si, ge­nel ola­rak genç­le­ri, öğ­ret­men­le­ri, öğ­ren­ci­le­ri, me­mur­la­rı, emek­li­le­ri, iş­siz­le­ri, çift­çi­le­ri, top­lu­mun bü­tün ke­sim­le­ri­ni ku­cak­la­yan bir “re­fah va­adi­” ha­lin­dey­di…
Ama en önem­li­si ga­zi­le­ri­mi­ze ve şe­hit ai­le­le­ri­ne bu ül­ke­nin ve­fa bor­cu­nu ye­ri­ne ge­tir­me sö­züy­dü…

* * *

Kı­lıç­da­roğ­lu, ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit­le­ri­mi­zin ai­le­le­ri için şim­di­ye ka­dar hiç dü­şü­nül­me­miş bir ge­rek­li­li­ği se­çim bil­dir­ge­si­ne koy­du…
Ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit ai­le­le­ri sağ­lık hiz­met­le­rin­den ay­nen mil­let­ve­kil­le­ri gi­bi ya­rar­la­na­cak…
Yur­ti­çi ve yurt­dı­şı bü­tün sağ­lık hiz­met­le­ri­ni mil­let­ve­kil­le­ri gi­bi ala­cak­lar…
Ar­tık ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit ai­le­le­ri ka­pı ka­pı do­laş­ma­ya­cak…
Bu­nun ger­çek­leş­me­si için de Baş­ba­kan­lı­ğa bağ­lı “Şe­hit­ler ve Ga­zi­ler Yük­sek Ku­ru­lu­” ku­ru­la­cak…

* * *

Bu va­at be­ni duy­gu­lan­dır­dı…
Ül­ke­nin ha­li­ni gö­rü­yor­su­nuz…
Ön­ce­ki gün 2 po­li­si­mi­zin ce­na­ze­si kal­dı­rı­lır­ken, 2 as­ker ile 1 po­li­sin da­ha şe­hit düş­tü­ğü ha­be­ri gel­di…
Ev­le­re ateş dü­şü­yor, ana­lar, ba­ba­lar, eş­ler, ev­lat­lar kan ağ­lı­yor!..
Bu ül­ke için as­lan gi­bi ev­lat­la­rı­nı, eş­le­ri­ni, ba­ba­la­rı­nı şe­hit ve­ren­le­rin hak­kı öde­ne­bi­lir mi?..
Ya ga­zi­ler?..
Ha­ber­ler ge­li­yor, iki şe­hit se­kiz ya­ra­lı, 1 şe­hit 10 ya­ra­lı…
O ya­ra­lı­la­rın son­ra­ki du­ru­mu­nu bi­len var mı?..
Ki­mi­nin ba­ca­ğı, ki­min ko­lu kop­muş, ki­mi gö­zü­nü kay­bet­miş, ki­mi­nin yü­zü­nün ya­rı­sı yok ol­muş…
Bu­nun dün­ya yü­zün­de be­de­li var mı?..

* * *

Ba­zen GA­TA'da te­da­vi gö­ren ga­zi­le­ri­miz TV ek­ran­la­rı­na ge­li­yor, göz­le­ri­miz­den yaş bo­şa­lı­yor…
Tak­ma ba­cak, tak­ma kol­la ha­yat­la­rı­nı de­vam et­tir­me­ye ça­lı­şan ga­zi­le­ri­miz…
Te­ker­lek­li is­kem­le­ye mah­kum ga­zi­le­ri­miz…
Ama ba­kı­yo­ruz, baş ta­cı edil­me­si ge­re­ken ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit ai­le­le­ri hem top­lum­dan, hem dev­let­ten ge­rek­li il­gi­yi gör­mü­yor­lar…
Oy­sa ya­şı 60'tan yu­ka­rı olan­lar bel­ki ha­tır­lar, es­ki­den oto­büs­ler­de ve tram­vay­lar­da ön sı­ra­lar on­la­ra ay­rı­lır, “Ma­lul ve Ga­zi­le­re mah­sus­tu­r” ta­be­la­la­rı bu­lu­nur­du…
Şim­di ise oto­büs­te, met­ro­da, met­ro­büs­te kal­kıp yer ve­ren bi­le yok!..
Ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit ai­le­le­ri için ne ya­pıl­sa az­dır!..
Ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit ai­le­le­ri her tür­lü ver­gi­den mu­af tu­tul­ma­lı, elek­trik, su, do­ğal­gaz in­di­rim­li ve­ril­me­li­dir…
İs­te­yen ye­şil pa­sa­port da ala­bil­me­li­dir…

* * *

CHP'­nin se­çim bil­dir­ge­sin­de yer alan “YÖK be­la­sı­nı­n” kal­dı­rıl­ma­sı üni­ver­si­te­le­ri, yüz­de 10 se­çim ba­ra­jı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ise si­ya­se­ti hu­zu­ra ka­vuş­tu­ra­cak­tır…
“İ­nanç ve et­nik kim­lik üze­rin­den si­ya­set ya­pan­lar bö­lü­cü­dü­r” di­yen Kı­lıç­da­roğ­lu'nun bu ko­nu­da gös­ter­di­ği ad­res­ler bel­li­dir!..
Do­lu, do­lu bir bil­dir­ge din­le­dik…
Tür­ki­ye AK­P'­ye mah­kum de­ğil­dir!..
Tür­ki­ye tek par­ti ve tek adam re­ji­mi­ne la­yık de­ğil­dir!..
Tür­ki­ye'nin 1 Ka­sı­m'­da öz­gür­leş­me­si ge­re­ki­yor!..

CNN Türk!..

Ön­ce­ki ak­şam yi­ne bir tar­tış­ma prog­ra­mı var­dı; ya­rar­lı da olu­yor…
An­cak…
Ko­nu se­çim san­dık­la­rı­nın ta­şın­ma­sı­na ge­lin­ce ora­da­ki ko­nuk­la­rın bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dan fi­kir sa­hi­bi ol­duk­la­rı or­ta­ya çık­tı…
Hep­si san­dık­la­rın ta­şın­ma­sı­na Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu'nun (YSK) ka­rar ver­di­ği­ni söy­le­di­ler ve tar­tış­ma öy­le de de­vam et­ti…
Prog­ra­mı yö­ne­ten ve ço­ğu za­man tak­dir­le iz­le­di­ği­miz Şi­rin Pay­zın da bil­mi­yor ol­ma­lıy­dı ki dü­zelt­me ih­ti­ya­cı duy­ma­dan ve tek­rar ede­rek prog­ra­mı sür­dür­dü…
Oy­sa şu an­da san­dık­la­rın ta­şın­ma­sı ka­rar­la­rı il­çe se­çim ku­rul­la­rı­na bi­le ait de­ğil­di… Ka­rar­la­rı, il­çe se­çim ku­rul­la­rı baş­ka­nı yar­gıç­lar tek ba­şı­na al­mış­tı…
YSK, bu ko­nu­da ya­pı­lan iti­raz­la­rı he­nüz gö­rüş­me­miş­ti bi­le…
Du­rum böy­le olun­ca, ko­nuk­la­rın “çok cid­di­” söz­le­ri de ha­liy­le cid­di­ye­ti­ni kay­be­di­yor!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more