Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Darbe, kefen, Azrail, ölüm!..

20 Mayıs 2015 Yazarlar

Söy­le­ye­cek baş­ka söz­le­ri kal­ma­dı,13 yıl­lık te­ra­ne­ye sa­rıl­dı­lar…
Son kul­lan­ma ta­ri­hi çok­tan geç­miş, ay­nı ba­yat söz­ler:
Dar­be…
Ke­fen…
Az­ra­il…
Ölüm…
Mağ­du­ri­yet…
Yıl­lar­ca dar­be, mağ­du­ri­yet ede­bi­ya­tı ve din sö­mü­rü­sü yap­tı­lar…
Fre­ni pat­la­mış kam­yon gi­bi yo­kuş aşa­ğı gi­der­ken yi­ne ke­fen…
“Bi­iiz ke­fe­ni­mi­zi gi­yip de yo­la çık­tı­k”
Ya­hu sa­va­şa mı gi­di­yor­su­nuz, se­çi­me mi?..
AKP ha­len mağ­du­ri­yet ede­bi­ya­tı ya­par­ken, Sad­ra­zam Ah­met çık­mış, iki bi­na­sın­da bom­ba­lar pat­la­yan HDP'­ye “Mağ­du­ri­yet ede­bi­ya­tı yap­ma­sın­la­r” di­yor…
Pes val­la, ilk mek­tep ço­cuk­la­rı gi­bi…

* * *

Ma­dem ke­fe­ni­ni­zi giy­di­niz, ma­dem Az­ra­il gel­di­ği za­man “A­ley­küm­se­la­m” di­ye­cek­si­niz…
Ne­den o za­man yüz­ler­ce ko­ru­ma­nın ara­sın­da­sı­nız?..
Ür­kü­tü­cü cip­le­rin ka­pı­la­rın­dan sark­mış ko­ru­ma­lar, sin­yal ke­si­ci araç­lar, git­tik­le­ri yer­ler­de­ki dam­lar­da kes­kin ni­şan­cı­lar…
Ama ke­fen sırt­la­rın­da!..
Gö­ren de cep­he­ye ko­şu­yor­lar zan­ne­der…
Üzer­le­rin­de­ki ke­fen de ke­fen ha­ni…
İn­gi­liz ku­ma­şın­dan, ipek as­tar­lı, kol bo­yu uzun el­ler için­de kay­bo­lu­yor, pa­ça­lar akor­de­on…
Ke­fe­nin ren­gi de­ği­şe­bi­li­yor, ba­zı­la­rı ma­vi, ba­zı­la­rı la­ci­vert; boy­nun­da ipek kra­vat…

* * *

Ne ol­duk­la­rı­nı bi­li­yor­lar ve…
Kor­ku­yor­lar!..
Dar­be dö­nem­le­ri­ne da­ha ya­kın za­man­da ik­ti­da­ra ge­len­le­rin “dar­be­” di­ye tut­tur­duk­la­rı­nı duy­du­nuz mu?..
As­ker bit­ti, bu de­fa da es­ki or­tak­la­rı­nın “dar­be­si­ni­” dil­le­ri­ne do­la­dı­lar…
Na­sıl bir dar­bey­di o?..
Re­zi­dans­ta­ki adam bo­yu ka­sa­la­ra ve mil­yon li­ra­la­ra, ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan fış­kı­ran mil­yon do­lar­la­ra, çi­ko­la­ta ku­tu­la­rı­na, İran­lı ço­cu­ğun önü­ne ya­tan­la­ra, sı­fır­la­na­cak pa­ra­la­ra ya­pı­lan dar­be!..

* * *

Se­çim­le­re gi­den sü­reç­te duy­du­ğu­muz en ko­mik laf da mu­ha­le­fe­tin “pa­ra­le­l” Fet­hul­lah­çı­lar­la iş­bir­li­ği yap­tı­ğı id­di­ası…
Ya­hu kar­de­şim, siz o “dar­be­ci­” Fet­hul­lah­çı­lar­la koa­lis­yon ya­pa­rak ik­ti­da­ra gel­di­niz, 12 yıl bo­yun­ca or­tak­tı­nız…
Ne is­te­di­ler­se ver­di­niz, dev­le­ti, po­li­si, yar­gı­yı bö­lüş­tü­nüz…
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı­na dar­be ge­lin­ce de 180 de­re­ce dö­nüp, “Saf­lı­ğı­mı­za gel­di­” di­ye­rek sıy­rıl­ma­ya ça­lış­tı­nız…
Ül­ke­yi on­la­ra tes­lim et­ti­niz, şim­di pa­ra­lel­den mağ­du­ri­yet çı­kar­ma­ya uğ­ra­şı­yor­su­nuz…

* * *

Ba­na ba­kın!..
Ke­fen me­fen, dar­be mar­be ar­tık ba­yat­la­dı, çü­rü­dü, kok­tu…
Tem­cit pi­la­vı gi­bi şu Mur­si hi­ka­ye­si­ni de bı­ra­kın…
Dört par­mak, Ra­bi­a, “kı­zı­mız Es­ma­” da mi­ting mey­dan­la­rın­da ar­tık iş yap­mı­yor…
Ko­nuş­tuk­ça kay­be­di­yor­su­nuz!..

Mer­ce­des tut­ku­su!..

Tay­yip Be­y'­in ak­lı­na fe­na ta­kıl­dı…
Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı'nın 1 mil­yon­luk Mer­ce­de­s'­ini “ib­ret-i ale­m” için terk et­me­si Sam­su­n'­da top­lu açı­lış ba­ha­ne­siy­le ya­pı­lan se­çim mi­tin­gin­de yi­ne hort­la­dı…
Mer­ce­de­s'­in top­lu açı­lış ve­ya se­çim mi­tin­giy­le ne il­gi­si var?..
Yok, ama Tay­yip Bey kük­rü­yor:
“Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı'na bir Mer­ce­des hi­ka­ye­si tut­tur­ma­ya ça­lış­tı­lar. 1 mil­yon de­di­ler, ara­ba­nın be­de­li 330 bin li­ra. Bu­gün Mer­ce­de­s'­e bin­mek lüks ol­mak­tan çık­mış. O adam­la­rın hep­sin­de Mer­ce­des va­r”
İk­ti­dar­da­ki­ler için 330 bin li­ra leb­le­bi çe­kir­dek pa­ra­sı ola­bi­lir de…
Mer­ce­de­s'­e bin­mek lüks ol­mak­tan ki­me gö­re çık­mış?..
Emek­li Rı­za Be­y'­e, bak­kal Ah­met efen­di­ye, So­ma'da­ki kö­mür iş­çi­si Meh­me­t'­e, as­ga­ri üc­ret­li Mah­mu­t'­a mı lüks ol­mak­tan çık­mış?..
Ço­cuk­lu­ğun­da Ka­sım­pa­şa so­kak­la­rın­da ba­yat si­mit sa­tan Tay­yip Be­y'­e bu­gün 1 mil­yon­luk, 330 bin li­ra­lık Me­r­ce­des­ler ufak ge­li­yor…
1150 oda­lı sa­ray­da ya­şar­ken, bel­ki de Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı'nın şu “ib­ret-i
ale­m” la­fı hiç ak­lın­dan çık­mı­yor!..

YAZARIN TÜM YAZILARI