Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Eleştiri de yasaklandı!..

16 Ekim 2015

Ni­ha­yet bu­nu da gör­dük!..
O ya­sak, bu ya­sak!..
Tür­ki­ye “ya­sak­lar ül­ke­si­” ha­li­ne gel­di!..
Ül­ke­nin 13 yıl­dır ya­sak­lar­la yö­ne­til­me­si­ni AKP ik­ti­da­rı­nın si­ya­set ve de­mok­ra­si an­la­yı­şı açı­sın­dan do­ğal (!) kar­şı­la­sak da…
So­nun­da eleş­ti­ri ya­sa­ğı­nın da ge­le­ce­ği­ni hiç tah­min ede­mez­dik!..
Üs­te­lik bu ya­sak, An­ka­ra Baş­sav­cı­lı­ğı'nın ta­le­bi üze­ri­ne Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği, ya­ni yar­gı ta­ra­fın­dan ko­nul­du!..

* * *

An­ka­ra 6. Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği­nin An­ka­ra'da­ki kat­li­am so­ruş­tur­ma­sı­na iliş­kin ka­ra­rı şöyle:
“So­ruş­tur­ma ta­mam­la­nın­ca­ya ka­dar so­ruş­tur­ma kap­sa­mı hak­kın­da ya­zı­lı, gör­sel ve sos­yal med­ya ile in­ter­net or­ta­mın­da fa­ali­yet gös­te­ren med­ya­da her tür­lü ha­ber, rö­por­taj, eleş­ti­ri vb. ya­yın­la­rın ya­pıl­ma­sı­nın ya­sak­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­ti­r.”
Bun­ca yıl­lık ga­ze­te­ci­lik ha­ya­tım­da dos­ya kap­sa­mı için ya­sak ka­ra­rı ge­ti­ril­me­si­ni ilk de­fa gör­düm…
Zi­ra, ha­zır­lık so­ruş­tur­ma­sı za­ten giz­li­dir, bu­nun için ay­rı­ca ya­sak koy­ma ge­re­ği yok­tur!..

* * *

Pe­ki eleş­ti­ri?..
Bu­na ya­sak ka­ra­rı ve­ren ha­ki­min ce­vap ver­me­si ge­re­kir!..
Han­gi­si ya­sak?..
Ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­ya yö­ne­lik eleş­ti­ri mi; yok­sa An­ka­ra kat­li­amın­da gü­ven­lik za­fi­ye­ti­ne da­ir eleş­ti­ri­ler mi?..
Ya­ni bu ya­sak­la­may­la Baş­ba­kan, İçiş­le­ri Ba­ka­nı, MİT Müs­te­şa­rı ve gü­ven­lik güç­le­ri mi eleş­ti­ril­me­ye­cek?..
Ör­ne­ğin, bu ola­yın AKP ik­ti­da­rı­nın ba­ta­ğa sap­la­nan Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı yü­zün­den mey­da­na gel­di­ği­ni ya­za­rak ik­ti­da­rı eleş­tir­mek mi ya­sak?..
Bu­na mah­ke­me­nin açık­lık ge­tir­me­si ge­re­kir!..

* * *

Ha­zır­lık so­ruş­tur­ma­sı giz­li­dir, ya­yın­la­mak suç­tur!..
Ama bir ha­kim ba­sı­na eleş­ti­ri ya­sa­ğı da ge­ti­ri­yor­sa bu­nun so­nu yok­tur!..
Me­se­la Tay­yip Bey en ufak eleş­ti­ri­yi ha­ka­ret ola­rak ka­bul edip suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor; çe­şit­li plat­form­lar­da ken­di­si­ne ve ai­le­si­ne ha­ka­ret edil­di­ği­ni ile­ri sü­rü­yor…
Bu­nu ar­tık “e­leş­ti­ri­” mi, “ha­ka­re­t” mi di­ye tar­tış­ma­ya ge­rek kal­maz…
Tay­yip Bey de, Baş­ba­kan, ba­kan­lar, par­ti li­der­le­ri de sav­cı­lı­ğa baş­vur­sun, sav­cı sulh ce­za ha­kim­li­ği­ne git­sin ve “e­leş­ti­ri ya­sa­ğı­” ka­ra­rı al­sın…
Eleş­ti­ri de suç ol­sun!..
Böy­le­ce ha­ka­ret mi, eleş­ti­ri mi di­ye uzun uza­dı­ya id­di­ana­me tan­zim et­me­ye, sa­vun­ma yap­ma­ya ve mah­ke­me sü­re­ci­ne ge­rek kal­ma­sın!..

* * *

Tür­ki­ye'ye de­mok­ra­si az gel­di, bu ik­ti­dar ile­ri de­mok­ra­si­ye (!) geç­ti!..
Ül­ke­de ile­ri de­mok­ra­si var…
Ama ya­yın ya­sa­ğı ge­ti­ri­li­yor, şef­faf­lık yok!..
Ül­ke­de ile­ri de­mok­ra­si var…
Ama eleş­ti­ri hak­kı yok!..

* * *

Ör­ne­ğin bu bir eleş­ti­ri ya­zı­sı­dır…
Aca­ba bu da mı ya­sak?!..

Çev­re kat­li­amı ge­li­yor!..

Eğer ger­çek­le­şir­se tam bir do­ğa kat­li­amı­dır…
Ener­ji Ba­kan­lı­ğı nük­le­er san­tral için bu­la bu­la Tür­ki­ye'nin, hat­ta dün­ya­nın en ön­de ge­len eko­sis­te­mi­nin ol­du­ğu Kırk­la­re­li'ne bağ­lı İğ­ne­ada'­yı bul­muş… İs­tan­bu­l'­a 2 sa­at, Bul­ga­ris­ta­n'­a 15 da­ki­ka me­sa­fe­de­ki em­sal­siz or­man­la­rı, Ka­ra­de­niz kı­yı­sın­da em­sal­siz kum­sal­la­rıy­la bir do­ğa ha­ri­ka­sı olan böl­ge­ye nük­le­er san­tral ku­ru­la­cak, eko­sis­tem yok edi­le­cek…
Sa­hi­le li­man ya­pı­la­cak, or­man­lar ke­si­le­rek san­tra­le yol­lar açı­la­cak, do­ğa tah­rip edilecek…
Sin­cap­lar, til­ki­ler, kap­lum­ba­ğa­lar ko­vu­la­cak, bü­tün kuş tür­le­ri kış­kış­la­na­cak, kuş ve hay­van ya­şa­mı­na son ve­ri­le­cek…
Bu ka­ra­ra Or­man ve Su İş­le­ri Ba­ka­nı'nın di­ye­ce­ği bir şey yok mu; Çev­re Ba­ka­nı uyu­yor mu?..