Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Gülünç olduk!..

14 Ocak 2015 Yazarlar

Os­man­lı­cı­lık…
Os­man­lı­ca me­ra­kı…
Arap­ça…
Her AK­P'­li be­le­di­ye­ye bir meh­ter ta­kı­mı…
Tak­ke, sa­rık, ka­vuk…
Tür­ban, çar­şaf, pe­çe…
Der­ken…
1 kat­ril­yon 370 tril­yon­luk 1150 oda­lı sa­ray­da film se­ti…
Kra­li­yet ai­le­le­ri­ne özen­ti de­sem ya­nı­na bi­le yak­la­şa­maz…
Mü­ze de­sen, kı­ya­fet­le­rin için­de­ki­ler can­lı; ya as­ker ya po­lis…
El ale­me gü­lünç ol­ma­ya mec­bur mu­yuz?!.

* * * *

Tay­yip Be­y'­in şa­şa­aya, deb­de­be­ye, gös­te­ri­şe düş­kün ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz…
Ne de ol­sa Os­man­lı to­ru­nu…
Ec­da­dı da deb­de­be için­de ya­şa­dı!..
Ama o za­man­lar Os­man­lı hiç de­ğil­se bir ci­han im­pa­ra­tor­lu­ğuy­du…
Bu­gün ise nü­fu­su­nun üç­te iki­si aç­lık ve yok­sul­luk sı­nı­rı için­de ya­şa­yan…
Emek­li­si­ne gün­de 80 ku­ruş zam ve­ren…
Hak, hu­kuk ma­fiş bir ül­ke…

* * * *

Sal­ta­nat gös­te­ri­si, ya­ban­cı dev­let baş­kan­la­rı­nın sü­va­ri bir­li­ği ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sıy­la baş­la­dı…
En lük­sün­den si­yah Mer­ce­de­s'­in et­ra­fın­da at­lı­lar…
Mer­ce­de­s'­in eg­zoz gü­rül­tü­süy­le nal ses­le­ri­nin bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­ğı muh­te­şem gös­te­ri!!!
Ma­dem kral­la­ra, kra­li­çe­le­re özen­ti…
O za­man ha­va ala­nı­na 6 atın çek­ti­ği sal­ta­nat ara­ba­sı yol­la­yın bi­ra­der!..

* * * *

İn­gil­te­re Kra­li­çe­si bi­zim Ab­dul­lah Be­y'i sal­ta­nat ara­ba­sıy­la sa­ra­ya al­dırt­mış­tı da AKP yan­daş­la­rı ve­ri­len bu öne­mi (!) gün­ler­ce dil­le­rin­den dü­şür­me­miş­ler­di…
Oy­sa Ho­tan­to dev­let baş­ka­nı da ay­nı sal­ta­nat ara­ba­sıy­la gi­der sa­ra­ya…
Bı­ra­kın dev­let baş­kan­la­rı­nı, iti­mat­na­me­si­ni su­na­cak bü­yü­kel­çi­ler bi­le sa­ra­ya sal­ta­nat ara­ba­sıy­la gi­der­ler…

* * * *

Ya Tür­ki­ye?..
Sul­tan­lık mı­dır, kral­lık mı­dır bel­li de­ğil…
Onun üze­ri­ne ye­ni bir kuş kon­dur­du­lar…
Tay­yi­p'­in muh­te­şem sa­ra­yı­nın, muh­te­şem mer­di­ven­le­ri­nin ba­sa­mak­la­rın­da 16 Türk Dev­le­ti'ni tem­sil eden kı­ya­fet­le­riy­le du­ran adam­lar…
Ne­re­sin­den bak­sa­nız ko­mik bir man­za­ra…

* * * *

Film se­ti ol­sa, kı­ya­fet­ler ta­mam ola­bi­lir de, me­kan uy­gun de­ğil…
Ol­sa ol­sa kö­tü bir Dis­ney­land tak­li­di gü­lünç bir gös­te­ri…
“Tür­ki­ye'nin haş­me­ti­ni gös­te­re­li­m” der­ken, özen­ti­mi­zi, tak­lit­çi­li­ği­mi­zi, komp­leks­le­ri­mi­zi ser­gi­le­yen bir fo­toğ­raf..
“Ko­nu­ğu et­ki­le­ye­li­m” der­ken, ko­nu­ğa ve­ri­len dal­ga geç­me fır­sa­tı!.
Ni­te­kim bu gös­te­riş me­ra­kı, Ba­tı ba­sı­nın­da alay ko­nu­su ol­du…
Gü­le­lim mi, ha­li­mi­ze ağ­la­ya­lım mı bi­le­me­dim!..
Bu şa­ta­fat, bu deb­de­be, bu gös­te­riş me­ra­kı Tay­yi­p'­le gel­di…
Ama gün ge­le­cek, Tay­yi­p'­le de gi­de­cek!..

Halk­tan bi­riy­miş!..

Ön­ce­ki gün yan­daş ga­ze­te­nin bi­rin­ci say­fa­sın­da gör­düm…
Tay­yip Bey ken­di mo­da­sı­nı ya­rat­mış!..
Ma­vi ve la­ci­vert renk­le­ri se­vi­yor­muş, ka­re­li ku­maş­la­rı ter­cih edi­yor­muş…
Ra­hat kı­ya­fet­ler­le halk­tan bi­ri ol­du­ğu me­sa­jı­nı ve­ri­yor­muş…
O ka­re­li ce­ket­ler hak­kın­da bir şey de­me­ye­ce­ğim, çün­kü alın­gan­lık ya­ra­tıp da­va ko­nu­su ola­bi­lir…
Tay­yip ra­hat kı­ya­fet­ler ter­cih ede­rek “halk­tan bi­ri­” me­sa­jı ve­rir­ken, 1 kat­ril­yon 370 tril­yon­luk sa­ray yap­tı­rı­yor…
Müt­hiş bir ko­ru­ma or­du­su ol­ma­dan dı­şa­rı adı­mı­nı ata­mı­yor…
Al­tın­da en lüks, en bü­yük uçak­lar, en lüks zırh­lı Mer­ce­des­ler…
Bu na­sıl halk­tan bi­ri olu­yor?..
Ma­vi ka­re­li ce­ket­ler­le mi?..

YAZARIN TÜM YAZILARI