Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Hak, hukuk guguk!..

15 Mayıs 2015 Yazarlar

Tür­ki­ye'de hu­kuk, gi­de­rek gu­guk­la­şır­ken Sad­ra­zam Ah­met Yas­sı­ada'­da hak, hu­kuk, de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­le­ri an­la­tı­yor­du…
Yas­sı­ada ile Siv­ri­ada'­yı “de­mok­ra­si ve öz­gür­lük ada­la­rı” ya­pa­cak­lar­mış!!!
Ha­di Yas­sı­ada'yı bu ka­fa­ya gö­re an­la­dık di­ye­lim de, Siv­ri­ada ne­re­den çık­tı…
Yıl­lar­ca ba­şı­boş kö­pek­le­rin terk edil­di­ği Siv­ri­ada, ya­ni asıl bi­li­nen adıy­la HA­YIR­SIZ ADA her­hal­de “ha­yır­sız­lı­ğıy­la” bu ik­ti­da­rın ge­tir­di­ği de­mok­ra­si (!) ve öz­gür­lük­le­rin (!) sim­ge­si ola­cak, çok da ya­kı­şa­cak!.
Sad­ra­zam Ah­met, de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­ler ede­bi­ya­tı ya­par­ken, onun yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­can he­men ay­nı sa­at­ler­de Tür­ki­ye'de­ki hu­kuk­suz­luk fe­la­ke­ti­ni, bu gi­di­şin kö­tü­lü­ğü­nü an­la­tı­yor­du…

* * *

Ali Ba­ba­can tam da se­çim ari­fe­sin­de Tür­ki­ye'de za­yıf bir tab­lo ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor, “E­ğer bu za­yıf tab­lo de­vam eder­se, hem de­mok­ra­si­de hem de eko­no­mi­de gör­müş ol­du­ğu­muz za­yıf tab­lo­yu mum­la arar du­ru­ma ge­li­riz. Su ve ek­mek na­sıl ih­ti­yaç­sa hu­kuk da ay­nen öy­le bir ih­ti­yaç” di­ye­rek uyar­ma ih­ti­ya­cı du­yu­yor…
Tam 13 yıl­dır bu ik­ti­dar­da Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ya­pan ve Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ni yö­ne­ten Ba­ba­can, ge­li­nen ha­zin ve teh­li­ke­li du­ru­mu şöy­le an­la­tı­yor:
“E­ğer Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin bir hu­kuk dev­le­ti ol­ma­sıy­la cid­di so­ru işa­ret­le­ri oluş­tuy­sa bu eko­no­mi­miz açı­sın­dan da de­mok­ra­si­mi­zin iş­le­yi­şi açı­sın­dan da baş­lı ba­şı­na prob­lem…
Bir ül­ke­de de­mok­ra­si var an­cak hu­kuk ko­nu­sun­da so­run­lar var, di­yor­sa­nız, iş­te o ül­ke­de de­mok­ra­si­nin iş­le­me­si bir sü­re son­ra müm­kün ol­maz”
Bir Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı'nın ağ­zın­dan çı­kan bu söz­ler­le Tür­ki­ye'de­ki hu­kuk­suz­luk ve de­mok­ra­tik ol­ma­yan ya­pı bir kez da­ha göz­ler önü­ne se­ri­li­yor!

* * *

Ada­let­siz­lik ve hu­kuk­suz­luk ko­nu­sun­da Tür­ki­ye'de­ki ör­nek­ler, dün­ya re­kor­la­rı kı­rar…
Ba­kı­nız, bir Cum­hur­baş­ka­nı Mec­li­s'­te et­ti­ği ta­raf­sız­lık ye­mi­ni­ni hi­çe say­mak­la eleş­ti­ri­li­yor…
“Ben mil­le­ti­min ta­ra­fın­da­yım” di­ye­rek, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne ve li­der­le­ri­ne hü­cum edi­yor…
Gün­de üç pos­ta ko­nu­şa­rak Baş­kan­lık için oy is­ti­yor…
Ki­me is­ti­yor?.. Her­hal­de CHP'­ye, MHP'ye, HDP'­ye ve­ya Va­tan Par­ti­si'ne de­ğil…
HDP, dün Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu'na be­şin­ci de­fa bu du­ru­mu şi­ka­yet et­ti…
CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne baş­vu­ra­rak Tay­yip Er­do­ğan için “ted­bir” is­te­di…
Böy­le bir ül­ke­de hu­kuk­tan söz edi­le­bi­lir mi?..

* * *

Mec­lis Baş­kan­ve­ki­li ve MHP Mil­let­ve­ki­li ada­yı Me­ral Ak­şe­ne­r'­e çok iğ­renç bir ka­set sal­dı­rı­sı ya­pıl­dı…
Ak­şe­ner hu­kuk yol­la­rı­na baş­vu­ra­ca­ğı­nı açık­lar­ken şu­nu da söy­le­me ih­ti­ya­cı­nı duy­du:
“E­ğer hu­kuk gu­guk olur­sa, İs­la­mi şart­la­ra ba­ka­rız”
Ya­ni, kı­sa­sa kı­sas ve­ya ih­kak-ı hak…
Tür­ki­ye'nin bu ik­ti­dar dö­ne­min­de han­gi nok­ta­ya gel­di­ği­ne ba­kar mı­sı­nız?!.

* * *

Sad­ra­zam Ah­met Yas­sı­ada'­da hak, hu­kuk, de­mok­ra­si, öz­gür­lük­ler ede­bi­ya­tı ya­par­ken…
Ne­fes alı­na­maz ha­le ge­tir­di­ler ül­ke­yi…

Ya­zık­lar ol­sun!..

De­niz Fe­ne­ri ta­mam!..
De­niz Fe­ne­ri eV. da­va­sı Al­man­ya'da mah­ku­mi­yet, Tür­ki­ye'de be­ra­at­la so­nuç­lan­dı…
Hat­ta ba­zı sa­nık­la­ra, tu­tuk­lu kal­dık­la­rı sü­re için dev­let­ten taz­mi­nat al­ma hak­kı doğ­du!..
Film he­pi­mi­zin göz­le­ri­nin önün­den geç­ti…
Al­man Yar­gıç bu da­va için “As­rın do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı” de­miş­ti…
“As­rın do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı­nın” Tür­ki­ye aya­ğı için de so­ruş­tur­ma açıl­dı, so­ruş­tur­ma­nın son saf­ha­sın­da sav­cı­lar gö­rev­den alın­dı…
Hat­ta yar­gı­lan­dı­lar ve so­nuç­ta be­ra­at et­ti­ler…
Gö­rev­den alı­nan sav­cı­lar­dan Ab­dul­va­hap Ya­ren, “HIR­SIZ­LA­RIN İM­PA­RA­TO­RU”n­dan söz et­ti, ama en bü­yük HIR­SI­ZIN kim ol­du­ğu an­la­şı­la­ma­dı!!!
Yar­gı­la­ma so­nun­da, ara­la­rın­da bu ik­ti­da­ra ya­kın isim­le­rin de bu­lun­du­ğu sa­nık­la­rın hep­si be­ra­at et­ti…
Tür­ki­ye'de hu­ku­kun var­lı­ğı ve ada­le­tin tam gaz iş­le­di­ği böy­le­ce or­ta­ya çık­tı!..
Ya­şa­sın hu­kuk!..
Ya­şa­sın ada­let!..

YAZARIN TÜM YAZILARI