Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Hangisinde uzlaşacaksınız?!.

27 Haziran 2015

Tür­ki­ye 8 Ha­zi­ran sa­ba­hı sa­vaş­tan çık­mış gi­biy­di…
Tam 13 yıl­lık tek par­ti, tek adam re­ji­mi 7 Ha­zi­ran gü­nü yı­kıl­dı…
Yol­suz­luk­lar, rüş­vet, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma id­di­ala­rı…
Ben­den olan­lar- ben­den ol­ma­yan­lar ay­rım­cı­lı­ğı…
Va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nün teh­li­ke­ye düş­me­si…
Bir ge­ce­de çı­kan tor­ba ya­sa­lar­la ağır bir bas­kı or­ta­mı…
Dev­le­tin bir baş­ka ya­pıy­la bö­lü­şül­me­si…
Bal­yoz-Er­ge­ne­kon gi­bi da­va­lar­la baş­la­yan ve sü­rüp gi­den tu­tuk­la­ma dal­ga­la­rı…
Da­ha son­ra yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı­nın bü­yük öl­çü­de ör­se­len­me­si…
Hal­kı­mız yor­gun düş­tü!..

* * *

Mil­le­tin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı so­nuç üze­ri­ne, “Şim­di uz­laş­ma za­ma­nı­” di­yor­lar…
Tür­ki­ye'de el­bet­te uz­laş­ma kül­tü­rü­nün yer­leş­me­si ge­re­ki­yor…
Ama han­gi­sin­de uz­la­şı­la­cak ve bu uz­laş­ma tek ta­raf­lı mı ola­cak?..
13 yıl­da uz­laş­maz tu­tu­mu ve “de­di­ğim de­di­k” an­la­yı­şıy­la ül­ke­yi yö­ne­ten, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne en kü­çük söz hak­kı ta­nı­ma­yan ve git­tik­çe oto­ri­ter­le­şen bir ik­ti­dar­la han­gi ko­nu­lar­da uz­la­şa­cak­sı­nız?..

* * *

De­mok­ra­si­nin ır­zı­na ge­çen ya­sa­lar­la mı?..
Ül­ke­yi ba­ta­ğa sü­rük­le­yen dış po­li­ti­kay­la mı?..
Yar­gı­nın ba­ğım­lı ha­le ge­ti­ril­me­siy­le mi?..
Eği­ti­min imam­laş­tı­rıl­ma­sıy­la mı?..
Ba­sı­na ge­ti­ri­len ağır bas­kı­lar, ga­ze­te­ci­le­re açı­lan ce­za da­va­la­rı ko­nu­sun­da mı?..
17-25 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı dos­ya­la­rı­nın ar­tık açıl­ma­ma­sıy­la mı?..
Cum­hur­baş­ka­nı'nın ana­ya­sal sı­nır­lar dı­şı­na taş­ma­sı, es­ki­si gi­bi ha­re­ket et­me­siy­le mi?..
Cum­hur­baş­ka­nı'nın 1150 oda­lı sa­ra­yın­da otur­ma­sıy­la mı?..
Yok­su­lun da­ha yok­sul, zen­gi­nin da­ha zen­gin­leş­me­siy­le mi uz­la­şa­cak­sı­nız?…

* * *

Dı­şa­rı­dan HDP des­tek­li CHP-MHP koa­lis­yo­nu­nun ku­ru­la­ma­ya­ca­ğı, Bah­çe­li'nin bü­tün ka­pı­la­rı ka­pa­tan ka­tı tu­tu­mun­dan an­la­şı­lı­yor…
Ge­ri­ye CHP-AKP ve­ya AKP-MHP koa­lis­yon­la­rı ih­ti­ma­li ka­lı­yor…
Bu du­rum­da Kı­lıç­da­roğ­lu ve Bah­çe­li se­çim me­yan­la­rın­da söy­le­dik­le­ri­nin hep­si­ni ya­la­yıp yu­ta­cak mı?..
Mil­let, AK­P'­yi ik­ti­dar­dan de­vir­me ira­de­si­ni gös­ter­di…
Bun­lar “uz­laş­ma­” di­ye­rek…
“Dev­ri sa­bık ya­rat­ma­ya­ca­ğı­z” di­ye­rek…
“Rö­van­şist ol­ma­ya­ca­ğı­z” di­ye­rek…
AK­P'­yi tek­rar ik­ti­da­ra ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar, adı­na da “uz­laş­ma­” di­yor­lar…

* * *

Bir CHP-AKP koa­lis­yo­nu ku­rul­ma­sı ha­lin­de CHP ör­ne­ğin Dı­şiş­le­ri, İçiş­le­ri, Ada­let ve Mil­li Eği­tim ba­kan­lık­la­rı­nı ala­bi­le­cek mi?..
AKP il baş­ka­nı gi­bi ça­lı­şan va­li­le­ri mer­ke­ze yol­la­ya­bi­le­cek mi?..
AK­P'­ye hiz­met eden em­ni­yet mü­dür­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­le­cek mi?..
Ge­niş çap­ta bü­yü­kel­çi de­ği­şik­lik­le­ri ya­pa­bi­le­cek mi?..
Onur­lu bir dış po­li­ti­ka iz­le­yip ül­ke­yi Su­ri­ye ba­ta­ğın­dan çı­ka­ra­bi­le­cek mi?..
Uz­laş­ma na­sıl ola­cak?..

* * *

Eği­tim­de yap-boz sis­te­mi or­ta­dan kal­ka­cak mı?..
4+4+4 ga­ra­be­ti­ne son ve­ri­le­bi­le­cek mi?..
HSYK'­da ye­ni ya­pı­lan­dır­ma­ya gi­di­lip yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı sağ­la­ya­bi­le­cek mi?..
Uz­laş­ma bü­tün bun­la­rın OL­MA­MA­SI için mi ger­çek­le­şe­cek?..
Böy­le bir uz­laş­ma­ya da, uz­laş­ma kül­tü­rü­ne de bi­zim ih­ti­ya­cı­mız yok ar­ka­daş!..

TE­OG!..

Han­gi ül­ke sı­nav sis­tem­le­ri­ni yap-boz ha­li­ne ge­tir­me ve her sı­nav­da bir skan­dal ya­rat­ma ko­nu­sun­da bu ka­dar ba­şa­rı­lı (!) ola­bi­lir?..
Evi­re çe­vi­re, dön­dü­re dön­dü­re öğ­ren­ci­le­rin de ve­li­le­rin de ba­şı­nı dön­dür­dü­ler…
Her sı­nav­da ay­rı bir fi­yas­ko, ay­rı bir skan­dal…
Şim­di de Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Sis­te­mi (TE­OG) sı­na­vın­da bir so­ru­nun yan­lış ol­du­ğu yo­lun­da da­va açıl­dı ve mah­ke­me­den ka­rar bek­le­ni­yor…
Ko­lej­ler­de ka­yıt­lar dur­du, ai­le­le­rin bü­tün prog­ram­la­rı al­tüst odu, öğ­ren­ci­ler be­lir­siz­lik içi­ne düş­tü…
Es­ki Maa­rif Ve­ki­li­nin “Şu mek­tep­ler ol­ma­sa ma­ari­fi ida­re et­mek ne ka­dar ko­la­y” de­di­ği gi­bi bir ha­le düş­tü­ler, ama Ba­kan bey gö­re­vi­nin ba­şın­da…
Eği­tim sis­te­mi de­ği­şi­yor, sı­nav sis­te­mi de­ği­şi­yor, skan­dal­lar­dan kur­tu­la­mı­yo­ruz…
Bu na­sıl bir ba­kan­lık­tır, bu na­sıl bir eği­tim ba­ka­nı­dır?!.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more