Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Herkes layığını bulur!..

20 Ocak 2015

Üç gün ön­ce AKP Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri­ni 1150 oda­lı sa­ra­yı­na ça­ğır­dı…
Dün de AK­P'­nin ba­kan­la­rı­nı 1 kat­ril­yon 370 tril­yon­luk sa­ra­yın­da top­la­dı!..
Ga­ze­te­ci­le­ri ça­ğı­rı­yor, hep­si AKP yan­da­şı!..
Te­mas et­ti­ği bü­tün si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı AK­P'­ye ça­lı­şı­yor!..
Son­ra da “Ben her­ke­sin Cum­hur­baş­ka­nı­yı­m” di­yor…
Se­çil­di­ği gün söy­le­miş­tik, şim­di de söy­lü­yo­ruz:
“Sen her­ke­sin Cum­hur­baş­ka­nı ola­maz­sın!”

* * * *

Ana­ya­sa­ya gö­re, cum­hur­baş­kan­la­rı “ge­rek­ti­ğin­de­” ba­kan­lar ku­ru­lu­na baş­kan­lık eder…
Tay­yip Ba­kan­lar Ku­ru­lu'nu dün han­gi ge­rek­li­lik­le top­la­dı?..
“Sa­vaş ha­li­”, “e­ko­no­mik kri­z”, “do­ğal afet-bü­yük yı­kı­m”, “bü­yük sal­gın has­ta­lı­k” gi­bi bir du­rum mu var­dı?..
Yo­oo, şim­di­ki uy­gu­la­ma Tay­yi­p'­in “ka­fa­sı­na gö­re­” ge­rek­li­lik…

* * * *

Tay­yip dün bü­yük ih­ti­mal­le Sad­ra­zam Ah­met ile na­zır­la­ra ayar ver­di!..
Çün­kü bun­la­rın ken­di baş­la­rı­na iş yap­ma­la­rı­na si­nir­le­ni­yor!..
Ör­ne­ğin, çı­kıp Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı'na fa­iz­le­ri dü­şür­me­di­ği için giy­di­ri­yor, “Sen ba­ğım­sız­san, ben de ba­ğım­sı­zı­m” di­ye an­lam­sız bir laf edi­yor;
Er­te­si gün Eko­no­mi­den So­rum­lu Sad­ra­zam mu­avi­ni Ali, “Biz Mer­kez Ban­ka­sı'na ka­rı­şa­ma­yız. Mer­kez Ban­ka­sı'na ne yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­mek doğ­ru de­ği­l” de­yip Tay­yi­p'­in te­pe­si­ni at­tı­rı­yor!..
Ola­cak iş mi ya­ni?..

* * * *

Me­se­la Sad­ra­zam Ah­met du­rup du­rur­ken, üs­te­lik gu­rur­la “Şef­faf­lık Ya­sa­sı­” ta­sa­rı­sı­nı açık­lı­yor, ön­ce­ki gün yaz­dı­ğı­mız gi­bi Tay­yi­p'­i hırs­lan­dı­rı­yor…
Mal bil­di­ri­mi­ne par­ti il ve il­çe baş­kan­la­rı­nın da­hil edil­me­si­ne bo­zu­lu­yor, “Son­ra il, il­çe baş­kan­lı­ğı ya­pa­cak adam bu­la­maz­sı­nı­z” di­yor…
Ne­den bu­la­maz­lar­mış?..
İl ve il­çe baş­kan­la­rı (ta­bi­i ik­ti­dar par­ti­sin­den) o gö­re­ve ma­lı gö­tür­mek için mi ge­li­yor­lar?..
Öy­le ol­ma­lı ki Tay­yip on­la­ra mal be­ya­nın­da bu­lun­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­me­si­ne si­nir­le­ni­yor!..

* * * *

Sad­ra­zam Ah­met her ne ka­dar abi­si­nin yo­lun­dan git­se de, ha­ya­li düş­man­lar ya­ra­tıp on­lar­la kav­ga et­me­ye baş­la­sa da ya­ra­na­mı­yor…
Her ko­nuş­ma­sın­da Tay­yi­p'­in adı­nı an­ma­sı da yet­mi­yor…
Tay­yip ne di­yor?..
“Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ile hü­kü­met ara­sın­da is­ti­şa­re-da­nış­ma me­ka­niz­ma­sı iş­le­mi­yo­r”
Bu­nun Os­man­lı­ca­sı, “At­tı­ğı­nız her adı­mı ba­na so­ra­cak­sı­nız… Ya­pa­ca­ğı­nız her ko­nuş­ma­dan ha­be­rim ola­cak. Ben­den ha­ber­siz kuş uç­ma­ya­cak. Siz kim­si­niz, ya­hu si­zi ora­ya ben ge­tir­di­m” de­mek­tir!..

* * * *

Val­la doğ­ru­ya doğ­ru!..
O yan­daş ku­ru­luş ga­ze­te­le­re ver­di­ği tam say­fa ilan­da bun­la­rın “si­ya­si ka­ri­yer­le­ri­ni ve ka­za­nım­la­rı­nı Sağ­lam İra­de­nin göl­ge­si­ne borç­lu ol­duk­la­rı­nı­” söy­le­di­ğin­de bi­ri bi­le ses çı­kara­bil­di mi?..
Her­kes la­yı­ğı­nı bu­lur!..
Hal­kı­mı­zın AK­P'­ye oy ve­ren yüz­de 41'i de…
Tay­yi­p'­in ül­ke­yi ka­fa­sı­na gö­re yö­net­me­si­ne;
Yol­suz­luk­la­ra, yok­sul­lu­ğa, de­mok­ra­si­ye zin­cir vu­rul­ma­sı­na la­yık­tır!..

Ge­ri vi­tes­te!..

Bun­lar “Çağ­daş uy­gar­lık se­vi­ye­si­”, “AB he­de­fi­” fi­lan der­ken de as­lın­da ge­ri vi­tes­tey­di­ler…
Şim­di ge­ri vi­tes­te ga­zı kök­le­di­ler…
Av­ru­pa Par­la­men­to­su (AP), ba­sın öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­da Tür­ki­ye'yi kı­na­ma ka­ra­rı al­dı…
Bu­yu­run si­ze Sad­ra­zam Ah­me­t'­in ce­va­bı:
“Ka­rar bi­ze gel­di­ğin­de, dip­lo­ma­tik no­ta ile ia­de ede­ce­ğiz… Gel­di­ği gi­bi ge­ri gi­de­ce­k”
Pe­ki ge­ri gön­der­mek ne işe ya­ra­ya­cak, Tür­ki­ye'de “ba­sın öz­gür­lü­ğü­” ol­du­ğu­nu mu ka­nıt­la­ya­cak?..
Ego­su şi­şik bü­yük dev­let­lu ya bun­lar, ka­ra­rı el­le­ri­nin ter­siy­le iter­ler, AP'­ye pos­ta ko­yar­lar!..
Tay­yip sağ­da sol­da ba­ğı­rı­yor­du, “Ben me­de­ni­yet­ler it­ti­fa­kı­nın İs­pan­ya ile eş­baş­ka­nı­yı­m”
İs­pan­ya ön­ce­ki gün me­de­ni­yet­ler it­ti­fa­kı pro­je­si­ni ra­fa kal­dır­dı­ğı­nı açık­la­dı, ar­tık öy­le bir şey yok!..
“De­ğer­li yal­nız­lık­ta­” bü­yük me­sa­fe kat et­ti­ler, ma­şal­lah de­vam da edi­yor­lar; ne ka­dar kut­la­sak az­dır!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more