Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

İçte ve dışta savaştayız!..

25 Temmuz 2015

 

İçi­ne düş­tü­ğü­müz son du­rum, “Ye­ni Tür­ki­ye­”nin (!) en acık­lı ha­li­dir!..
“Ye­ni Tür­ki­ye­”, “İ­le­ri de­mok­ra­si­”, “Böl­ge­nin ağa­be­yi­”, “ Böl­ge­sin­de oyun ku­ru­cu­”, “A­rap so­kak­la­rın­da Tay­yi­p'­in pos­ter­le­ri­” der­ken…
Tür­ki­ye'nin dış po­li­ti­ka­sı bir en­kaz ha­li­ne gel­di!..

* * *

Türk F-16'la­rı dün sa­ba­ha kar­şı sı­nır­da­ki IŞİD mev­zi­le­ri­ni bom­ba­la­dı…
Ve dün 16 il­de eş za­man­lı ope­ras­yon­lar baş­la­dı…
251 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı, can­lı bom­ba ola­rak aran­dı­ğı bil­di­ri­len 1 ka­dın çı­kan ça­tış­ma­da öl­dü­rül­dü…

* * *

Şim­di so­ru­yo­rum:
Bü­tün bun­la­rın ya­pıl­ma­sı için…
Su­ru­ç'­ta 31 gen­cin par­ça­la­na­rak öl­me­si…
Adı­ya­ma­n'­da bir uz­man on­ba­şı­nın şe­hit edil­me­si…
Cey­lan­pı­na­r'­da iki genç po­li­sin şe­hit ol­ma­sı…
Di­yar­ba­kı­r'­da bir tra­fik po­li­si­nin şe­hit edil­me­si, bir tra­fik po­li­si­nin ya­ra­lan­ma­sı…
Ve ni­ha­yet IŞİD te­rö­rist­le­ri­nin aç­tı­ğı ateş so­nu­cu bir ast­su­ba­yı­mı­zın şe­hit düş­me­si, iki as­ke­ri­mi­zin de ya­ra­lan­ma­sı mı bek­len­di?..
Ak­lı­nız ne­re­dey­di?!.

* * *

Tür­ki­ye'yi bu du­ru­ma dü­şü­ren ik­ti­dar, 3 yıl ön­ce yap­ma­sı ge­re­ken­le­ri ya­rım ya­ma­lak bu­gün ya­pı­yor!..
Çe­şit­li yan­daş­lık ge­rek­le­ri ve gö­rül­me­miş bir ata­let­le;
Sırf Esad ta­kın­tı­sıy­la;
Din kar­deş­li­ği ve mez­hep­çi­lik kay­gı­sıy­la bu ik­ti­dar her şe­ye göz yum­du…
Bu du­ru­ma göz gö­re gö­re gel­dik!..
16 il­de ve İs­tan­bu­l'­un 26 il­çe­sin­de IŞİD, PKK'­nın şe­hir ya­pı­lan­ma­sı ve DHKP-C te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik bü­yük ope­ras­yon…
Ne­den dün?..
Ope­ras­yon ya­pı­la­cak yer­ler bi­li­ni­yor­du, ad­res­ler tes­pit­liy­di, ci­hat ça­ğ­rı­la­rı ya­pan­lar or­ta­day­dı, ne­yi bek­le­di­ler?..
İn­san­la­rın öl­me­si­ni, şe­hit­ler ve­ril­me­si­ni mi?..

* * *

Tür­ki­ye'de bu­gün yüz­ler­ce uyu­yan hüc­re var…
Tür­ki­ye'de on­lar­ca can­lı bom­ba ser­se­ri ma­yın gi­bi do­la­şı­yor…
Müt­hiş bir is­tih­ba­rat za­fi­ye­ti var!..
İs­tih­ba­rat ser­vis­le­ri ara­sın­da ko­or­di­nas­yon yok!..
Biz bu­gü­nü ko­nu­şu­yo­ruz; oy­sa dü­nü ko­nuş­ma­mız ge­re­ki­yor…
Dü­nü, ya­ni 3-4 yıl­dır ya­pı­lan ha­ta­la­rı, ba­si­ret­siz­li­ği, “de­ğer­li yal­nız­lı­k” abuk­lu­ğu­nu, ba­şı­mı­zı ku­ma gö­men “de­rin­lik­li stra­te­ji­yi­”, Esad hır­sıy­la ba­tak­lı­ğa sap­la­nan Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı ko­nu­şa­lım…
Asıl bun­lar­dır Tür­ki­ye'nin ba­şı­nı be­la­ya so­kan­lar!..

* * *

Ta­ma­men si­ya­si kay­gı­lar ve iç si­ya­se­te dö­nük çı­kar he­sap­la­rı Tür­ki­ye'yi mah­vet­ti!..
Tu­rizm can çe­ki­şi­yor, do­lar fır­la­dı, bü­yü­me dur­du ve ül­ke­de bü­tün in­san­lar sa­va­şı ko­nuş­ma­ya baş­la­dı…
Ço­ğu in­san­da pa­nik ha­va­sı var, AV­M'­le­re kor­kuy­la gi­ri­yor­lar!..
Tür­ki­ye'de can gü­ven­li­ği kal­ma­dı;
id­di­a edi­yo­rum, yüz­ler­ce ko­ru­may­la do­la­şan­la­rın bi­le gü­ven­li­ği yok…
Ül­ke­yi bu ha­le ge­ti­ren­ler­den he­sap so­rul­ma­dık­ça bi­ze hu­zur yok!..

İn­şa­at te­rö­rü (2)

“Kent­sel dö­nü­şü­m” nu­ma­ra­sıy­la baş­la­yan vah­şi yap-sat­çı­lık özel­lik­le de Ka­dı­kö­y'­ün ca­nı­na oku­du…
Adam ge­ce sa­at 20.00-20.30'da be­ton dö­kü­yor, en­gel­le­yen yok…
Be­ton kam­yon­la­rı sı­ra­ya gir­miş, cad­de­nin ya­rı­sı­nı tra­fi­ğe ka­pat­mış, “Sen ne ya­pı­yor­sun ar­ka­daş?” di­ye he­sap so­ran yok…
Sa­at 10.00 ile 16.00 ara­sın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken in­şa­at fa­ali­yet­le­ri sa­bah sa­at 08.00'de baş­lı­yor, ge­ce 21.00'e 22.00'ye ka­dar de­vam edi­yor, ön­le­yen yok…
Bun­lar kim­den, kim­ler­den tor­pil­li; bun­lar ki­me kim­le­re sır­tı­nı da­ya­mış?..
“Sen bu cad­de­nin ya­rı­sı­nı tra­fi­ğin en yo­ğun ak­şam sa­at­le­rin­de na­sıl ka­pa­tır­sın, in­şa­at­tan çı­kan su­la­rı cad­de­le­re, so­kak­la­ra na­sıl bo­şal­tır­sın, her ta­ra­fı toz top­rak, ça­mur için­de na­sıl bı­ra­kır­sın, sen eş­kı­ya mı­sın?” di­ye­cek bir ba­ba­yi­ğit kal­ma­dı mı bu şe­hir­de?..
Tam bir cur­cu­na…
Tam bir ya­sadı­şı­lık…
Tam bir ba­şı­boş­luk…
(Ya­rın de­vam ede­riz)