Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

İs­lam dün­ya­sı­nın ka­ra gü­nü!..

Ra­di­kal İs­lam­cı te­rö­rist­ler, dün Pa­ri­s'­in gö­be­ğin­de­ki bir mi­zah der­gi­si­ni ba­sa­rak 2'si po­lis 12 ki­şi­yi kat­let­ti­ler…
5 de ağır ya­ra­lı var!..
Bir­kaç yıl ön­ce Hz. Mu­ham­me­d'­in ka­ri­ka­tü­rü­nü ya­yım­la­yan der­gi­ye bas­kın ya­pan­la­rın acı­ma­sız­lı­ğı tüy­ler ür­per­ti­ciy­di…
Tek­bir­ler­le bi­na­dan çık­tık­tan son­ra ya­ra­la­dık­la­rı po­lis yer­dey­ken, gi­dip tek­rar ba­şı­na ateş ede­rek öl­dür­me­le­ri in­sa­nın ka­nı­nı don­du­ran gö­rün­tü­ler­di!..
Dün­ya­da, özel­lik­le de Av­ru­pa'da yük­se­len İs­la­mo­fo­bi­yi kış­kır­ta­cak olan bu kat­li­am bü­tün İs­lam dün­ya­sı için ka­ra bir gün­dür!..

* * * *

Her ba­kım­dan pro­fes­yo­nel­ce ha­zır­lan­mış bir deh­şet ey­le­mi…
Si­yah kı­ya­fet­li, kar mas­ke­li, uzun nam­lu­lu si­lah­lar ta­şı­yan te­rö­rist­ler…
Ey­le­me gel­dik­le­ri so­kak bom­boş…
İçe­ri ra­hat­lık­la gi­ri­yor­lar, ara­la­rın­da dün­ya­ca ün­lü 2 ka­ri­ka­tü­ris­tin de bu­lun­du­ğu ça­lı­şan­la­rı ta­rı­yor­lar ve Al­la­hu ek­ber di­ye ba­ğı­ra­rak dı­şa­rı çı­kıp ya­ra­lı po­li­si de öl­dür­dük­ten son­ra si­yah bir araç­la ka­çı­yor­lar…

* * * *

İs­la­mi­ye­t'­e en bü­yük kö­tü­lü­ğü ya­pan­lar, ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­güt­le­ri ve on­la­rı des­tek­le­yen dün­ya­da­ki ra­di­kal İs­lam­cı­lar ol­du!..
Ve ni­ha­yet, kel­le ke­sen kan içi­ci IŞİ­D'­i “Müs­lü­man ol­du­ğu içi­n” se­ven Tür­ki­ye'de­ki bir ta­kım grup­lar!..
Bü­tün dün­ya, IŞİ­D'­in kel­le kes­me ve top­lu kur­şu­na diz­me gö­rün­tü­le­ri­ni ay­lar­dır TV ve in­ter­net­ten iz­li­yor…
Bu gö­rün­tü­ler İs­la­mo­fo­bi için ye­ter­liy­ken…
Can­lı bom­ba­lar, kat­li­am­lar, esir alı­nan ve pa­zar­lar­da 50 li­ra­ya sa­tı­lan ka­dın­lar…
Ezi­di ka­dın­la­rın seks kö­le­si ola­rak kul­la­nıl­ma­sı…
Bun­lar İs­lam kar­şıt­lı­ğı­nın yük­sel­me­si için kor­kunç tah­rik­ler­di!..

* * * *

Tür­ki­ye'de­ki ik­ti­dar da sırf “Müs­lü­man kar­deş­li­ği­” için bun­la­rı des­tek­le­di…
Mı­sı­r'­da­ki ra­di­kal İs­lam­cı “Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü­”nü, onun Fi­lis­ti­n'­de­ki ko­lu Ha­ma­s'­ı kol­la­dı, on­la­ra ku­cak aç­tı…
Yi­ne sırf Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü için Dev­let Baş­ka­nı Si­si'yi “dar­be­ci­” ilan et­ti, Tür­ki­ye'nin Mı­sı­r'­la iliş­ki­si­ni kes­ti!..
Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Esa­d'­ı mez­hep­çi duy­gu­lar­la Tür­ki­ye'nin en bü­yük düş­ma­nı ha­li­ne ge­tir­di!.
Tür­ki­ye'yi Or­ta­do­ğu'da yal­nız­laş­tır­ma pa­ha­sı­na İs­lam­cı­lı­ğa oy­na­dı!..
Bu ik­ti­da­rın da İs­la­mo­fo­bi­nin yük­sel­me­sin­de bü­yük pa­yı ol­du!..

* * * *

Pa­ri­s'­te ya­pı­lan al­çak­ça sal­dı­rı, hiç­bir ma­ze­ret ile­ri sü­rül­mek­si­zin İs­lam Dün­ya­sı ta­ra­fın­dan en ağır bi­çim­de la­net­len­me­li­dir!..
Bu sal­dı­rı­yı ya­pan­lar, İs­la­mi­ye­t'­in kal­bi­ne kur­şun sık­mış­lar­dır!..
Müs­lü­man­la­rı bü­tün dün­ya­da töh­met al­tın­da bı­rak­mış­lar­dır!..
“Kül­li­ye­” pe­şin­de ko­şan Tay­yip şim­di çı­kıp bu kat­li­amı ya­pan­la­ra da hid­det­le ba­ğır­ma­ya baş­la­ma­lı­dır!..
Bel­ki kor­kar­lar da, ge­lip Os­man­lı'nın to­ru­nu Tay­yi­p'­ten özür di­ler­ler!..

Ko­mik ül­ke!..

Di­yar­ba­kı­r'­da Hol­lan­da­lı ka­dın ga­ze­te­ci “te­rör ör­gü­tü PKK pro­pa­gan­da­sı yap­mak­ta­n” gö­zal­tı­na alın­dı…
O sı­ra­da Hol­lan­da Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı da Tür­ki­ye'dey­di ve adam şo­ka gir­di!.
Apar to­par ser­best bı­ra­kı­lan Hol­lan­da­lı ga­ze­te­ci ne yap­mış bi­le­mem…
Ama bu ül­ke­de her gün sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar za­ten PKK pro­pa­gan­da­sı ya­pıl­mı­yor mu?..
Du­var­lar­da Apo pos­ter­le­ri…
Açı­lı­şı ya­pı­lan te­rö­rist me­zar­lık­la­rı…
Gü­ney­do­ğu'nun il ve il­çe­le­rin­de PKK bay­ra­ğı de­ni­len pa­çav­ra­lar, her top­lan­tı­da PKK ve Apo öv­gü­le­ri…
Hat­ta Mec­li­s'­te bi­le…
Kal­dı ki dev­let, te­rör ör­gü­tü­nün ba­şı ka­til­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­muş al-ver ya­pı­yor…
Dev­le­tin te­min et­ti­ği tek­ne­ler­le te­rör ör­gü­tü­nün uzan­tı­la­rı İm­ra­lı'ya gi­dip ge­li­yor…
Fa­kat…
Hol­lan­da­lı ga­ze­te­ci gö­zal­tı­na alı­nı­yor…
Tür­ki­ye ger­çek­ten ko­mik bir ül­ke ol­du!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more