Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

İstanbul fethedilirken!..

28 Mayıs 2015 Yazarlar

Fa­tih Sul­tan Meh­met İs­tan­bu­l'­u 29 Ma­yıs 1453 ta­ri­hin­de fet­het­ti…
AKP ik­ti­da­rı ta­ri­hi de ken­di­ne uy­dur­du, fet­hi bir gün er­te­le­yip, 30 Ma­yı­s'­a al­dı…
Eğer ik­ti­dar­da ka­la­bi­lir­ler­se, se­ne­ye fe­tih, AK­P'­nin ik­ti­da­ra gel­di­ği 2002 yı­lı ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir…
As­lın­da doğ­ru­su da bu­dur…
AKP ik­ti­da­ra gel­dik­ten so­na İs­tan­bul on­lar­ca de­fa da­ha fet­he­dil­di ve ta­nın­maz ha­le gel­di!..

* * *

Ta­ri­hi de­ğiş­tir­me­le­ri­nin se­be­bi 30 Ma­yı­s'­ın cu­mar­te­si gü­nü­ne gel­me­siy­miş…
Cu­mar­te­si ta­til, adam top­la­mak da­ha ko­lay…
Ye­ni­ka­pı'ya 2-3 bin oto­büs, va­pur­lar, dol­muş mo­tor­la­rıy­la da­ha çok bin­di­ril­miş kı­ta­lar ta­şı­na­bi­lir, met­ro­büs, Mar­ma­ray, met­ro, tram­vay on­la­ra ça­lı­şır, fe­tih kut­la­ma­la­rı ba­ha­ne­siy­le se­çim mi­tin­gi in­san se­li ha­li­ne ge­le­bi­lir…
Ge­çen haf­ta­dan iti­ba­ren İs­tan­bu­l'­un bü­tün elek­trik di­rek­le­ri­ne Tay­yip Er­do­ğan pos­ter­le­ri asıl­dı, fe­tih gös­te­ri­le­ri­nin (se­çim mi­tin­gi­nin) kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı…
Üst­te Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ya­zı­sı ve for­su, alt­ta Tay­yip res­mi…

* * *

Fe­tih ba­ha­ne, Ye­ni­kapı'da se­çim mi­tin­gi şa­ha­ne!..
Bü­tün üst ge­çit­ler ve ana ar­ter­le­re as­tık­la­rı Tay­yip Bey ve Sad­ra­zam Ah­me­t'­in yan ya­na re­sim­le­ri­nin ol­du­ğu (Ah­met bi­raz ar­ka plan­da) mu­şam­ba­dan afiş­ler ve pan­kart­lar va­tan­da­şı Ye­ni­ka­pı'ya ça­ğı­rı­yor…
Afiş­le­rin üze­rin­de “Ye­ni­den di­ri­li­ş” ya­zı­yor…
De­mek bir öl­mü­şüz de ağ­la­ya­nı­mız yok­muş; ama 30 Ma­yı­s'­ta ye­ni­den di­ri­le­cek­mi­şiz!..
AKP ik­ti­da­rı gel­di­ğin­den be­ri za­ten ölüp ölüp di­ri­li­yo­ruz, bu ka­çın­cı di­ri­liş?!.

* * *

Fe­tih de si­ya­se­te mal­ze­me ol­du!..
Tay­yip Bey kür­sü­ye çı­ka­cak, yi­ne Kı­lıç­da­roğ­lu, Bah­çe­li, De­mir­ta­ş‘­a sal­vo­lar; ar­ka­dan dub­le yol­lar ve­sa­ire hi­ka­ye­le­ri…
Bu­nun si­ya­si bir or­ga­ni­zas­yon ol­du­ğu­nu es­ki Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül de söy­lü­yor ve kut­la­ma­la­ra (!) da­ve­ti ne­den ka­bul et­me­di­ği­ni şöy­le açık­lı­yor:
“Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı dev­ret­tik­ten son­ra ne bir si­ya­si top­lan­tı­ya, ne de mi­tin­ge ka­tıl­dım… Bu tu­tu­mu­mu de­vam et­ti­ri­yo­rum. Da­ve­ti ya­pan­la­ra ka­tıl­ma­ya­ca­ğı­mı bil­dir­di­m”

* * *

İs­tan­bul, AKP dö­ne­min­de yan­daş­la­ra rant ka­pı­sı ol­du, ko­ca şe­hir par­sel par­sel gök­de­len­ler kö­yü ha­li­ne ge­ti­ril­di…
Ye­şi­li yok edil­di, her ka­rış top­rak bü­yük bir iş­tah­la yu­tul­du, be­ton­laş­tı­rıl­dı…
Tril­yon­luk ku­pon ara­zi­ler peş­keş çe­kil­di; ta­ri­hi ya­rı­ma­da­nın ar­ka­sın­dan be­ton ku­le­ler yük­sel­di, İs­tan­bu­l'­un si­lu­eti bo­zul­du…

* * *

Fa­tih Sul­tan Meh­met ve bir fal­cı hi­ka­ye­si var­dır…
Fe­tih­ten son­ra Fa­tih Sul­tan Meh­me­t'in önü­ne bir ke­şiş ge­ti­rir­ler; o ke­şiş İs­tan­bu­l'­un fet­he­di­le­ce­ği­ni bil­di­ği için zin­da­na atıl­mış­tır…
Fa­tih, ke­şiş­ten İs­tan­bu­l'­un ken­di elin­den de çı­kıp çık­ma­ya­ca­ğı­na re­mil at­ma­sı­nı is­ter…
Ke­şiş re­mil atıp şöy­le der: “İs­tan­bul Türk­le­rin elin­den harp ve darp­la çık­ma­ya­cak. La­kin öy­le bir za­man ge­le­cek ki em­lak ve ara­zi­le­ri­niz sa­tı­la­cak, böy­le­ce Türk ol­mak­tan çıkacak”
Bü­yük üzün­tü du­yan Fa­tih el­le­ri­ni aça­rak, “İs­tan­bu­l'­da edin­di­ğim yer­le­ri ec­ne­bi­le­re sa­tan­lar Al­la­h'­ın ga­za­bı­na uğ­ra­sın­la­r” di­ye du­a eder…
562 yıl ön­ce Fa­ti­h'­in et­ti­ği dua­ya yü­rek­ten “a­mi­n” di­yo­ruz!..

Mer­ce­des yet­me­di!..

Ma­dem öy­le iş­te böy­le…
Ver­di­ği 3 mil­yon­luk Mer­ce­des yet­me­di, Tay­yip Bey “ib­ret-i ale­m” için Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı'nın al­tı­na uçak da çe­ki­yor…
An­cak ge­rek­çe­si il­ginç; di­yor ki:
“Meh­met Gör­mez sa­de­ce Tür­ki­ye'nin di­ni li­de­ri de­ğil İs­lam dün­ya­sı için­de bu coğ­raf­ya­nın say­gın bir di­ni li­de­ri. Bun­la­rın din­le di­ya­net­le ala­ka­sı ol­ma­dı­ğı için böy­le yak­la­şı­yor­lar. Va­ti­ka­n'­da di­ni li­de­rin özel uça­ğı, zırh­lı araç­la­rı var bun­la­rı gör­mü­yo­ru­z”
Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı ne­re­den “di­ni li­de­r” olu­yor?..
Atan­mış bir bü­rok­ra­tın di­ni li­der­lik­le ne il­gi­si var?..
Pa­pa Ka­to­lik­le­rin ru­ha­ni li­de­ri ve Va­ti­kan Dev­let Baş­ka­nı…
İs­la­mi­ye­t'­te ruh­ban sı­nı­fı var mı, Al­lah ile kul ara­sı­na kim gi­re­bi­lir?..
Tay­yip Bey şu­nu an­lat­sa da, biz de öğ­ren­sek!..

YAZARIN TÜM YAZILARI