Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Kan ve gözyaşı var, sorumlu yok!..

11 Eylül 2015

Ül­ke­nin Cum­hur­baş­ka­nı so­ru­yor:
“Böl­ge­de­ki il­çe­ler­de, ma­hal­le­ler­de hen­dek­ler, ka­nal­lar ka­zıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ben mi ver­dim?..
Bu dö­şe­nen ma­yın­lar kim­ler ta­ra­fın­dan ki­min ta­li­ma­tıy­la aca­ba dö­şe­ni­yor? Bun­la­rın ta­li­ma­tı­nı ben mi ve­ri­yo­rum?
Bun­lar ca­mi­le­ri­mi­zi ya­ka­cak ka­dar ile­ri gi­di­yor­lar… Bun­lar okul­la­rı­mı­zı ya­ka­cak ka­dar ile­ri git­miş­ler­dir… Bun­lar am­bu­lans­la­rı­mı­zı kur­şun­la­ya­cak ka­dar ile­ri git­miş­ler­dir… Bun­la­rın ta­li­ma­tı­nı Tay­yip Er­do­ğan mı ve­ri­yor?”

* * *

Bu­gü­ne ka­dar bü­tün bun­la­rın ta­li­ma­tı­nı Tay­yip Be­y'­in ver­di­ği­ne da­ir bir id­di­a duy­ma­dık…
Ne­den üze­ri­ne alı­nı­yor?..
El­bet­te o ta­li­mat­la­rı Tay­yip Bey ver­me­di…
An­cak…
Biz bu­nun he­sa­bı­nı kim­den, kim­ler­den so­ra­lım?..
Kan­di­l'­e gi­dip te­rör yu­va­sı­nı mı ba­sa­lım?..
İm­ra­lı'ya gi­dip be­bek ka­ti­li Apo'­nun ya­ka­sı­na mı ya­pı­şa­lım?..
Bu­gün ül­ke kan gö­lü­ne dön­müş­se, ana­lar kan ağ­lı­yor­sa, so­rum­lu­su kim­dir, kim­ler­dir?..
So­rum­lu bu ül­ke­yi yö­ne­ten­ler­dir!..
İk­ti­dar­dır!..

* * *

Tay­yip Bey ken­di söy­lü­yor:
“Bu­gün fii­li gü­cü olan bir Cum­hur­baş­ka­nı va­r”
Bu fii­li güç­ten, ül­ke­de oluk oluk kan ak­ma­sı­nı ön­le­me­si­ni, ana­la­rın göz­ya­şı­nı din­dir­me­si­ni bek­le­mek her­ke­sin en do­ğal hak­kı­dır!..

Kim­se so­rum­lu­luk­tan ka­ça­maz!..

13 yıl­dır ül­ke­yi tek ba­şı­na ik­ti­dar yö­net­ti!..
“Çö­züm sü­re­ci­” de­dik­le­ri “çö­zül­me­” sü­re­cin­de kim­ler ton­lar­ca pat­la­yı­cı­nın de­po­lan­ma­sı­na göz yum­muş­sa…
Yol­la­ra ma­yın­lar dö­şe­nir­ken re­ha­vet için­de kim­ler uyu­muş­sa…
El­bet­te on­lar­dan he­sap so­ru­la­cak­tır!..

* * *

“Ben mi ta­li­mat ver­di­m” di­yen Tay­yip Be­y'­in ken­di söy­lü­yor:
“Sü­reç­te si­lah stok­la­dı­la­r”
Si­lah sto­ku ya­pı­lır­ken dev­let ne­re­dey­di?..
Bu du­rum “al­da­tıl­dı­k” la­fıy­la ge­çiş­ti­ri­le­bi­lir mi?..
“A­man sü­reç bo­zul­ma­sın göz yu­ma­lı­m”
Hen­dek­le­rin ka­zıl­ma­sı, yo­lla­rın ke­sil­me­si ye­ni bir olay de­ğil ki…
Dol­ma­bah­çe mu­ta­ba­ka­tı­na, te­rö­rist­le­rin yol­la­rı ke­sip kim­lik kon­tro­lü yap­ma­sı, ver­gi top­la­ma­sı, söz­de mah­ke­me­ler kur­ma­sı, ha­raç alın­ma­sıy­la ge­lin­di…
Bü­tün bun­lar var­dı, ka­le­kol in­şa­at­la­rı bi­le dur­du­rul­du…
İş makineleri, kam­yon­lar ya­kıl­dı, iş­çi­ler ka­çı­rıl­dı, ba­raj ya­pım­la­rı en­gel­len­di…
Ama çö­zül­me sü­re­ci de­vam edi­yor­du…
So­nun­da pat­la­dı!.

* * *

Bu mil­let PKK'­ya oy ver­me­di…
Bu mil­let siz­le­re oy ver­di, “Tür­ki­ye'yi iyi yö­ne­ti­n” di­ye…
Şim­di “Ben mi yap­tım, ben mi ta­li­mat ver­dim?” di­ye­rek so­rum­lu­lu­ğu üze­ri­niz­den ata­maz­sı­nız!..
Ül­ke bu­gün alev alev ya­nı­yor, iç sa­vaş kay­gı­sı ya­şa­nı­yor, gen­ce­cik va­tan ev­lat­la­rı top­ra­ğa gi­ri­yor, ana­lar kan ağ­lı­yor, ama so­rum­lu yok!..
Ne ya­pa­lım?..
Kan­di­l'­i mi ba­sa­lım, İm­ra­lı'ya gi­dip ca­ni Apo'­nun ya­ka­sı­na mı ya­pı­şa­lım?..
Söy­le­yin ne ya­pa­lım?..

Kar­deş­lik bo­zul­ma­sın!..
Ül­ke­si­ni se­ven her­ke­sin bu­na çok dik­kat et­me­si, Türk-Kürt kar­deş­li­ği­nin bo­zul­ma­ma­sı için bü­yük ça­ba har­ca­ma­sı ge­re­kir…
Şe­hit­le­ri­mi­zin acı­sıy­la ora­ya bu­ra­ya sal­dır­ma­nın bir an­la­mı yok!..
Bu, için­de bu­lun­du­ğu­muz du­ru­mu da­ha da de­rin­leş­ti­rir…
Pro­vo­kas­yo­na gel­me­ye­lim, ak­lı­mı­zı ba­şı­mı­za ala­lım, son­ra bü­yük bir piş­man­lık içi­ne düş­me­ye­lim…
Tür­ki­ye Es­naf Der­nek­le­ri, 2 mil­yon pan­kart ha­zır­la­ya­rak bü­tün Tür­ki­ye'de­ki es­na­fa da­ğıt­tı…
Türk-Kürt yan ya­na ek­mek mü­ca­de­le­si ve­ren es­na­fın kar­deş­li­ği ha­tır­la­tıl­dı…
Ya­ban­cı ba­sın Tür­ki­ye için “İç sa­va­ş” baş­lık­la­rı atar­ken, bu gi­ri­şim çok önem­li­dir…
Bü­tün si­vil top­lum ör­güt­le­ri bü­yük has­sa­si­yet gös­te­re­rek, üze­ri­ne dü­şen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­li­dir…
İk­ti­da­rın ya­pa­ma­dı­ğı­nı, si­vil ini­si­ya­tif ger­çek­leş­tir­me­li­dir!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more