Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Kobani gibi!..

17 Aralık 2015

Sı­nı­rı­mız­dan Ko­ba­ni'de­ki ça­tış­ma­la­rı TV ka­nal­la­rın­dan iz­le­di­ği­miz gi­bi, şim­di de Ciz­re ve Si­lo­pi'de­ki “te­miz­lik ha­re­ka­tı­nı­n” ça­tış­ma­la­rı­nı iz­li­yo­ruz…
Se­ri atış­lar ya­pan si­lah ses­le­ri, pat­la­ma­lar, yük­se­len du­man­lar…
Ciz­re ve Si­lo­pi il­çe­le­ri tank­lar­la çem­be­re alın­mış du­rum­da…
Ha­bur sı­nır ka­pı­sı ka­pa­tıl­dı…
THY Şır­nak se­fer­le­ri­ni ip­tal et­ti…
As­ker kış­la­sın­dan çık­tı, so­ka­ğa in­di!..
Biz “ça­tış­ma­” di­yo­ruz, ama tam an­la­mıy­la “so­kak sa­vaş­la­rı­” ya­şa­nı­yor!..

* * *

Tür­ki­ye'nin gel­di­ği ha­le ba­kı­nız!..
Üç yıl­lık “çö­zül­me­” sü­re­ci­nin uyuk­la­ma dö­ne­min­de il­ler, il­çe­ler vah­şi te­rör ör­gü­tü PKK'­ya bı­ra­kıl­mış…
Yok­sa si­lah­la­rıy­la, pat­la­yı­cı­la­rıy­la ora­la­ra na­sıl yer­leş­miş ola­bi­lir­ler­di?..
Biz za­ma­nın­da bu­nun ay­maz­lık ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, bi­ri­le­ri­ne gö­re “ırk­çı­”, “kan­dan bes­le­nen­le­r” olu­yor­duk ve he­men la­fı ya­pış­tı­rı­yor­lar­dı:
“A­na­la­rın ağ­la­ma­sı­nı mı is­ti­yor­su­nuz?”
PKK, AKP ik­ti­da­rı­nı res­men tu­za­ğa dü­şür­dü, be­de­li­ni ora­da­ki halk ödü­yor!..
Ko­ba­ni'den Tür­ki­ye'ye na­sıl Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar ge­li­yor­sa…
Şim­di de Ciz­re, Si­lo­pi, Di­yar­ba­kır Sur il­çe­le­rin­de ya­şa­yan­la­rın du­ru­mu ay­nı…
Ya­ta­ğı­nı yor­ga­nı­nı yük­le­nen­ler ço­luk ço­cuk bu il­çe­ler­den ka­çı­yor­lar, baş­ka yer­ler­de sı­ğın­ma­cı olu­yor­lar!.

* * *

Ar­tık so­ka­ğa çık­ma ya­sak­la­rı 10-15 gün sü­rü­yor…
Ön­ce­ki ak­şam baş­la­tı­lan ope­ras­yon­la­ra 10 bin ci­va­rın­da Jan­dar­ma-po­lis ka­tı­lı­yor…
Ba­zı yer­le­re as­ker de gir­di, tank­lar çev­re gü­ven­li­ği al­dı…
Ge­rek­ti­ğin­de Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nin özel bir­li­ği “bor­do be­re­li­le­r” des­tek ve­re­cek…
Ar­tık oku­du­ğu­muz ha­ber­le­re ba­kı­nız:
“Şır­na­k'­ın Ciz­re ve Si­lo­pi il­çe­le­rin­de ön­ce­ki ge­ce 23.00'ten iti­ba­ren so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı baş­la­dı. Ciz­re'ye ha­kim te­pe­ler­de zırh­lı araç­lar ko­nuş­lan­dı­rıl­dı… Her iki il­çe­den ge­çen İpek Yo­lu tra­fi­ğe ka­pa­tıl­dı. Şır­nak Ha­vali­ma­nı'na as­ke­ri kar­go uçak­la­rıy­la ge­len özel ha­re­kat po­lis­le­ri ve as­ker­ler Ciz­re ve Si­lo­pi'ye sevk edil­di.­”
“Di­yar­ba­kı­r'­da Sur İl­çe­si'n­de­ki ope­ras­yon­la­ra 7'n­ci Ko­lor­du Ko­mu­tan­lı­ğı'na bağ­lı bir­lik­ler de ka­tıl­dı­”
Yu­ka­rı­da oku­du­ğu­nuz ha­ber­ler Su­ri­ye'de de­ğil, Tür­ki­ye'de ya­şa­nan­la­rı an­la­tı­yor…

* * *

Olay 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den son­ra baş­la­dı…
An­cak te­rör ör­gü­tü PKK'­nın kent­le­re yer­leş­me­si, ik­ti­dar yan ge­lip ya­tar­ken ger­çek­leş­ti…
Tay­yip Bey bi­le söy­le­mek zo­run­da kal­mış­tı:
“PKK si­lah ve pat­la­yı­cı stok­la­mı­ş.”
Bu­gün ise ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı Da­vu­toğ­lu Ah­me­t'­in alay eder gi­bi söy­le­dik­le­ri­ne ba­kı­nız:
“İn­şal­lah Ciz­re ve Si­lo­pi'de gü­ven­lik or­ta­mı tam an­la­mıy­la te­sis edi­le­cek. Va­tan top­ra­ğı­nın her ka­rı­şı­nı bir hu­zur, is­tik­rar ve öz­gür­lük ala­nı ha­li­ne ge­ti­re­ce­ği­z.”
Du­yan ­da iş­gal kuv­vet­le­ri­ne kar­şı Kur­tu­luş Sa­va­şı ver­di­ği­mi­zi sa­na­cak!..
Her ka­rış top­ra­ğı­mız hu­zur, is­tik­rar ve öz­gür­lük ala­nı ola­cak­mış!..
Şa­ka gi­bi!..

* * *

Ya­zık et­ti­ler gü­ze­lim ül­ke­ye…
La­net ol­sun!..

Bık­tık şu ça­kar­lar­dan!..

Ne gör­gü­süz, ne komp­leks­li in­san­lar, ne ma­gan­da­lar ye­tiş­ti şu son yıl­lar­da…
Her ta­raf kır­mı­zı-ma­vi ça­kar­lı araç­lar­la dol­du…
Tra­fi­ğe çık­tı­ğı­nız­da sa­ğı­nız­dan so­lu­nuz­dan sü­rek­li kır­mı­zı-ma­vi tit­rek ışık­lı araç­lar ge­çi­yor, yol ver­mez­se­niz öküz bö­ğür­tü­sü­ne ben­zer kor­na se­siy­le ta­ciz edi­yor, par­mak sal­lı­yor…
Şe­rit ih­la­li, ma­kas at­ma, ta­kip me­sa­fe­si bı­rak­ma­ya­rak tam­po­nu­nu­za ya­pış­ma, em­ni­yet şe­ri­di­ni kul­lan­ma hep bu “im­ti­yaz­lı­” araç­lar­da!..
Dü­rüst, say­gı­lı olan­la­rı, ku­ral­la­ra uyan­la­rı ten­zih ede­rim, ama mil­let­ve­kil­le­ri­nin alt­la­rın­da­ki araç­lar, hat­ta on­la­rın ço­cuk­la­rı­nın kul­lan­dık­la­rı araç­lar ça­kar­lı ve öküz bö­ğür­tü­sü kor­na­lı…
Yal­nız on­lar ol­sa iyi, AKP il, il­çe yö­ne­ti­ci­le­ri­ni, bü­tün par­ti­le­rin be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­ni, on­la­rın ço­cuk­la­rı­nı kır­mı­zı-ma­vi ça­kar­lı araç­lar­dan aşa­ğı­sı kur­tar­mı­yor…
Gör­gü­süz­lük, gös­te­riş, ku­ral­sız­lık…
Bun­lar da son 13 yı­lın ara­ma­ğı­nı­dır!!!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more