Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Korku ve panik!..

26 Mayıs 2015 Yazarlar

Bun­ca yıl se­çim­le­ri ve İnö­nü, Ece­vit, De­mi­re­l'­in se­çim mi­ting­le­ri­ni iz­le­dik…
Ama böy­le­si­ni gör­me­dik…
İk­ti­dar pa­ti­si­nin mu­ha­le­fe­te ha­ka­ret­le­ri­ni, ik­ti­dar­da­ki li­der­le­rin mu­ha­le­fet li­der­le­ri­ne yö­ne­lik bu tip söz­le­ri­ni hiç duy­ma­dık…
Tay­yip Bey bir yan­dan, Da­vu­toğ­lu Ah­met di­ğer yan­dan…
Ama so­nun­cu­su deh­şet!..

* * *

Da­vu­toğ­lu Ah­met CHP, MHP, HDP ile Fet­hul­la­h'­ı, te­rör ör­gü­tü DHKP-C'­yi ve Kan­di­l'­i ay­nı ke­fe­ye ko­ya­rak, “Al­tı­lı çe­tey­le mü­ca­de­le edi­yo­ru­z” de­di…
Pa­nik­le­me­de son nok­ta…
7 Ha­zi­ran yak­la­şır­ken ik­ti­dar­da­ki kor­ku ve pa­nik ha­li ne söy­le­ye­cek­le­ri­ni şa­şırt­tı…
He­le Tay­yip Be­y'­in mey­dan­lar­da­ki dur­gun­lu­ğu ve se­çim­le­rin sür­priz­le­re ge­be ol­du­ğu­nu iti­raf et­me­si Da­vu­toğ­lu Ah­me­t'­te şok et­ki­si ya­rat­mış ol­ma­lı ki…
Ra­kip­le­ri olan CHP, MHP ve HDP'­yi “ÇE­TE­” yap­tı!..

* * *

Şu söz­le­re ba­kı­nız:
“HDP, MHP bir­bi­ri­ni pas­la­şa­rak des­tek­li­yor. Ge­çen gün Ada­na'da, Mer­si­n'­de HDP bi­na­la­rı­na sal­dı­rıl­dı. HDP ‘Bu­nu MHP'­nin yap­tı­ğı­na inan­mı­yo­ruz mut­la­ka AKP yap­tı' de­di. MHP to­pu al­dı, ‘Biz yap­ma­dık AKP yap­tı' de­di. Bir­den kar­şı­mız­da bir koa­lis­yon oluş­tu­”
Bu söz­ler­de bir man­tık var mı, ak­la zi­yan!..

*  * *

De­vam edi­yor:
“CHP pa­ra­lel­ler­le gö­rü­şü­yor. MHP, CHP, HDP le­gal gö­rü­nüm­lü üç par­ti. Pa­ra­lel çe­te, HDP'­ye ta­li­mat ve­ren Kan­dil ve tüm bu sal­dı­rı­la­rın ar­ka­sın­da olan DHKP-C. Üç il­le­gal te­rör ör­gü­tü ya­pı­lan­ma­sı bun­la­rı des­tek­li­yo­r”
Da­vu­toğ­lu Ah­met, MHP, CHP ve HDP'­yi “le­gal gö­rü­nüm­lü­” ola­rak ifa­de edi­yor…
Ya­ni as­lın­da üç par­ti de “il­le­ga­l” ya­ni ya­sa dı­şı; ama “le­ga­l” ya­ni ya­sal gö­rü­nüm­lü…
Ve bun­la­rın hep­si de al­tı­lı çe­te!..
Bu yak­la­şım, bu it­ham an­cak de­rin bir kor­ku­nun ve pa­nik­le­me­nin ese­ri ola­bi­lir!..
Baş­ka­sı söy­le­se, “Se­nin ağ­zın­dan çı­ka­nı ku­la­ğın du­yu­yor mu be adam?” de­nir!..

* * *

İk­ti­da­rın oy­la­rın­da­ki dü­şüş, HDP'­nin ba­ra­jı aş­ma ih­ti­ma­li­nin art­ma­sı, CHP ve MHP oy­la­rın­da­ki yük­sel­me bun­la­rı pa­nik­let­ti ve or­ta­ya ar­tık akıl dı­şı id­di­alar çık­ma­ya baş­la­dı…
Ama kur­tar­maz…
Ba­kar­sı­nız mey­dan­lar­da ba­ğır­ma­ya baş­lar­lar:
“CHP, MHP, HDP İs­ra­il'­le, Ese­d'­le, dar­be­ci Si­si'y­le çe­te kur­du­lar, Lib­ya'da­ki Tob­ruk Hü­kü­me­ti de bun­la­rı des­tek­li­yor… CHP ve MHP ile HDP'­ye oy ver­me­le­ri için IŞİD seç­me­ni teh­dit edi­yor… Dar­be­ci Si­si sah­te seç­men kart­la­rı da­ğıt­tı, yüz bin­ler­ce sah­te oy pu­su­la­sı bas­tı­rıp pa­ra­şüt­le Tür­ki­ye'ye at­tı­”

* * *

“Ol­ma­z” de­me­yin, bu­gü­ne ka­dar ak­lı­mız­la hep alay edil­me­di mi?..
Kar­şı­nız­da pa­nik atak nö­bet­le­ri ge­çi­ren bir ik­ti­dar var…
Kor­ku bü­tün hüc­re­le­ri­ni ele ge­çir­di…
Ar­tık şi­fa bu­la­maz­lar!..

Mer­ce­des sev­da­sı!..

Açı­lış­lar ba­ha­ne­siy­le mey­dan mi­ting­le­ri­ni sür­dü­ren Tay­yip Be­y'­in ak­lı Mer­ce­de­s'­e ta­kı­lı kal­dı…
Ge­rek­li, ge­rek­siz Mer­ce­de­s'­i sa­vun­ma­ya de­vam edi­yor, val­la boş ye­re si­nir­le­ni­yor!..
Tay­yip Bey, Şan­lı­ur­fa'da “Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı'nın ara­ba me­se­le­si ol­du ya, çık­mış Bah­çe­li ‘Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı ia­de et­me­li' di­yor. Sa­na mı so­ra­ca­ğım ya­aa, ni­ye ra­hat­sız ol­dun?” di­yor ve de­vam edi­yor:
“İs­la­m'­ın hü­küm­le­ri­ni açık­la­ma­sın­dan ra­hat­sız mı ol­dun?”
Şim­di şu Mer­ce­des hi­ka­ye­siy­le “İs­la­m'­ın hü­küm­le­ri­” ne ala­ka?..
İki­si­nin bir­bi­riy­le ne il­gi­si var?..
Asıl baş­ka il­ginç bir şey da­ha söy­lü­yor:
“Dün­ya­da di­ni tem­sil eden mer­ci­le­rin kul­lan­dık­la­rı araç­lar ge­reç­ler or­ta­da­”
Pa­pa'nın Tür­ki­ye zi­ya­re­ti­ni unut­tu…
Dün­ya­da bü­tün Ka­to­lik ale­mi­nin ru­ha­ni li­de­ri ve Va­ti­kan Dev­let Baş­ka­nı
Pa­pa, Tür­ki­ye'de o Mer­ce­de­s'­in fi­ya­tı­nın yir­mi­de bi­ri ka­dar fi­ya­tı olan ara­ca zor­la bin­di, son­ra Re­na­ult mar­ka araç­la­rın en kü­çük ti­pi­ne geç­ti…
Ya­hu bu da mı siz­le­re İB­RET ol­ma­dı?!..

YAZARIN TÜM YAZILARI