Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Korkunun ecele faydası yok!..

24 Nisan 2015

Dik­kat et­miş­si­niz­dir, Kı­lıç­da­roğ­lu CHP'­nin se­çim be­yan­na­me­si­ni açık­lar­ken, “Tay­yi­p” ve “Ah­me­t” isim­le­ri hiç geç­me­di…
Tay­yip Be­y'­e de, Sad­ra­zam Ah­me­t'­e de bir tek eleş­ti­ri ge­tir­me­di, sa­de­ce ik­ti­da­ra gel­me­le­ri ha­lin­de ne­ler ya­pa­cak­la­rı­nı an­lat­tı…
Bu­na kar­şı­lık Sad­ra­zam Ah­met ile AK­P'­li­ler, o an­dan iti­ba­ren Kı­lıç­da­roğ­lu'nu dil­le­rin­den dü­şür­mez ol­du­lar, hü­cu­ma geç­ti­ler…
Çün­kü kork­tu­lar!..

* * *

Sad­ra­zam Ah­met ar­tık ken­di ya­pa­cak­la­rı­nı de­ğil, “CH­P'­nin ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı” an­la­tı­yor…
Şu söy­le­dik­le­ri­ne ba­kı­nız:
“Şim­di Ke­mal Der­viş ile ni­ye ko­nuş­tu­ğu­nu da iyi an­lı­yo­ruz. Çün­kü bi­zim bi­rik­tir­di­ği­miz ha­zi­ne­yi bo­şal­ta­cak, son­ra Der­vi­ş'­i ça­ğı­rıp IMF önün­de na­sıl borç di­le­ne­ce­ği­mi­zin he­sa­bı­nı ya­pa­cak.
Ben şöy­le bir psi­ko­lo­ji his­set­tim Kı­lıç­da­roğ­lu'n­da, er­gen psi­ko­lo­ji­si. Bir, ba­ba­ya ve an­ne­ye öy­kün­me. İkin­ci­si, ‘ah şu ai­le büt­çe­si elim­de ol­sa ben ne ka­dar gü­zel ida­re ede­rim… Ve­ya ne ka­dar is­te­dik­le­ri­mi ya­pa­rı­m' gi­bi bir yak­la­şım­dı­r”

* * *

Sad­ra­zam Ah­met, dü­ze­yi da­ha da dü­şü­re­rek söz­de dal­ga­sı­nı ge­çi­yor:
“Bi­zim To­ros­lar­da pa­lav­ra­cı­lar için söy­le­nen gü­zel bir de­yiş var­dır. Si­lif­ke tür­kü­sü­dür: ‘As­lı yok yay­la­sın­da bir sü­rü ko­yu­num var be­nim, her­kes ken­di ke­se­sin­den ye­sin iç­sin sal­ta­na­tım var be­ni­m'
Kı­lıç­da­roğ­lu as­lı yok yay­la­sın­dan tür­kü­ler söy­lü­yo­r”

* * *

Pe­ki “As­lı yok yay­la­sın­da­” 13 yıl­dır yi­yip içen ik­ti­da­rın şim­di­ki Sad­ra­za­mı Ah­met, CHP ile ne­den bu ka­dar il­gi­li?..
Çün­kü CHP se­çim be­yan­na­me­sin­de va­at edi­len­le­rin hep­si­nin ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni, uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor…
Ama ken­di­si­nin ger­çek­leş­ti­re­me­ye­ce­ği ba­zı şart­lar var:
1- Yol­suz­luk­la­rı ön­le­mek
2- Yan­daş­la­ra bal­lı iha­le­le­rin, çe­şit­li yol­lar­dan ak­ta­rı­lan tril­yon­la­rın; eş, dost, ak­ra­ba, ço­luk ço­cuk­la zen­gin­leş­me­nin önü­nü kes­mek
3- Dev­let­te­ki is­raf çıl­gın­lı­ğı­na son ver­mek
4- Sa­ray tah­si­sa­tı­nı, ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı­nı, cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­si­ni nor­mal dü­ze­ye in­dir­mek
Bu­nun gi­bi da­ha bir­çok ho­var­da­lık­lar, peş­keş­ler, be­lir­siz yer­le­re be­lir­siz mik­tar­da kay­nak ak­ta­rım­la­rı ön­len­di­ği tak­dir­de bu yok­sul hal­kın yü­zü­nü gül­dü­re­cek, ha­yats­tan­dar­dı­nı yük­sel­te­cek bü­tün va­at­ler ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bi­lir…

* * *

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek kork­tu, “Bu va­at­le­ri ye­ri­ne ge­tir­sin­ler oyu­mu CHP'­ye ve­ri­ri­m” de­di…
Ali Ba­ba­can kork­tu, “Ya­pa­maz­la­aaa­r” di­ye o da to­pa gir­di…
Sad­ra­zam Ah­me­t'­in bü­tün ener­ji­si­ni “CH­P'­nin ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­na­” ver­me­si de ik­ti­da­rı kay­bet­me kor­ku­sun­dan…
Es­ki­ler, “Kor­ku­nun ece­le fay­da­sı yo­k” der­ler…
Kor­ku­nun, ik­ti­da­rı kay­bet­me­ye de fay­da­sı yok!..

“Ya­ka­cak­lar Ül­ke­yi­”

Baş­lık­ta­ki söz, Rah­mi Tu­ra­n'­ın ye­ni ki­ta­bı­nın adı…
SÖZ­CÜ Baş­ya­za­rı Rah­mi Tu­ra­n'­ın “Tok­ma­k” kö­şe­sin­de­ki yaz­dık­la­rı, ki­ta­bın üst baş­lı­ğın­da “İn­di­ri­len TOK­MA­K'­la­r” ola­rak ifa­de edi­li­yor…
Rah­mi ağa­bey Tür­ki­ye'de “Ef­sa­ne Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni­” ola­rak ta­nım­la­nan tek ki­şi­dir…
Di­ğer bir adı da “Ti­raj­la­rın efen­di­si­”dir, çün­kü ge­nel ya­yın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı ve çı­kar­dı­ğı ga­ze­te­le­re Tür­ki­ye'de ti­raj re­kor­la­rı kır­dır­mış­tır…
Son za­man­lar­da “dua­yen ga­ze­te­ci­” sö­zü­nün bi­raz aya­ğa dü­şü­rül­dü­ğü or­tam­da ger­çek “Dua­yen Ga­ze­te­ci­” de hiç kuş­ku­suz Rah­mi Tu­ra­n'­dır.

* * *

Li­der­li­ği­ni yap­tı­ğı bü­tün ga­ze­te­ler­de yö­ne­tim ye­te­ne­ği, iyi­lik­le­ri, çe­le­bi­li­ği ve ça­lı­şan­la­ra sa­hip çık­ma özel­lik­le­riy­le ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nın sev­gi ve say­gı­sı­nı ka­zan­mış­tır.
Çe­şit­li ki­tap­la­rı­nın ya­nı sı­ra, ya­rat­tı­ğı “Ka­ra Mu­ra­t” ese­ri­nin film­le­ri ya­pıl­mış bir ga­ze­te­ci­dir Rah­mi Tu­ran.
To­ker Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­lan ye­ni ki­ta­bı Ya­ka­cak­lar Ül­ke­yi oku­duk­ça, ül­ke­nin na­sıl yö­ne­til­di­ği bir film şe­ri­di gi­bi göz­le­ri­ni­zin önün­den ge­çe­cek…
Bu ki­tap ta­ri­hi bir bel­ge­dir…