Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Kuru gürültü!..

1 Temmuz 2015

Ha­ni Tay­yip Bey Su­ri­ye sı­nı­rı­mız­da bir Kürt Dev­le­ti ku­rul­ma­sı ko­nu­sun­da “Be­de­li ne olur­sa ol­sun mü­sa­ade et­me­yi­z” de­di ya…
Bi­zim de ak­lı­mı­za geç­miş­te­ki “As­la mü­sa­ade et­me­yi­z”, “Bi­zim kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­miz va­r” gi­bi mey­dan oku­ma­lar gel­di…
IŞİD git­ti, PYD gel­di, bi­zim­ki­ler coş­tu…
Aca­ba IŞİD kal­say­dı da PYD git­se da­ha mı iyi olur­du?..
Za­ten IŞİD Ko­ba­ni'den git­tiy­se, baş­ka yer­de ve tam kar­şı­mı­za bay­ra­ğı­nı dik­ti, bi­zim as­ker­ler sey­re­der­ken hen­dek ka­zıp ma­yın dö­şe­me­ye baş­la­dı, en­di­şe et­me­le­ri­ne ge­rek yok!!!

* * *

As­la ola­maz, ye­riz, bi­ti­ri­riz, toz ede­riz!..
Cart curt!..
İk­ti­dar, mey­dan oku­ma­da dün­ya şam­pi­yo­nu…
İs­ra­il'­e, Mı­sı­r'­a, Su­ri­ye'ye, Ira­k'­a, Lib­ya'ya, IŞİ­D'­e, PYD'­ye, AB'­ye sü­rek­li mey­dan oku­yan kes­kin sir­ke bir ik­ti­dar!..
So­nuç?.. Ku­ru gü­rül­tü!..
Tür­ki­ye'yi hiç­bir cay­dı­rı­cı­lı­ğı kal­ma­yan bir ül­ke ha­li­ne ge­tir­di­ler…

* * *

Ku­zey Ira­k'­ta Kürt Dev­le­ti ku­rul­ma­sı­na da as­la mü­sa­ade et­mi­yor­duk…
Ker­kük bi­zim­di, Mu­sul za­ten bi­zim­di…
As­la, as­la ola­maz­dı, ama ol­du!..
Adı şim­di­lik “Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi­” de ol­sa, ora­da bir Kürt Dev­le­ti ku­rul­du…
Baş­ka­nı da aşi­ret rei­si Bar­za­ni…
Ya­ni yıl­lar ön­ce Irak dı­şı­na çı­ka­bil­me­si için Tür­ki­ye'nin pa­sa­port ver­di­ği, sı­nır­da al­bay­dan yu­ka­rı­sıy­la gö­rü­şe­me­yen;
An­ka­ra'ya gel­di­ğin­de Dı­şiş­le­ri­nin bir dai­re baş­ka­nı, ha­di ha­di en çok Dı­şiş­le­ri müs­te­şa­rı ta­ra­fın­dan ka­bul edi­len Bar­za­ni…

* * *

Şim­di ora­da bir Kürt Mec­li­si var, Baş­ba­kan ve ba­kan­lar var ve Kürt Dev­le­ti bu ik­ti­dar­la can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sı…
Ker­kük ne ol­du?.. Nü­fus da­ire­si ta­lan edil­di, nü­fus ka­yıt­la­rı ya­kıl­dı, Türk nü­fus yok edil­di…
As­la, as­la, ha­yır ola­maz!..
Öy­le mi, şim­di Bar­za­ni'nin pet­ro­lü­nü biz alıp dün­ya­ya sa­tı­yo­ruz ve Irak yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan “kor­san­lık­la­” suç­la­nı­yo­ruz…
Bar­za­ni, AKP yan­da­şı iş adam­la­rı­na iha­le­ler ve­ri­yor, İb­ra­him Tat­lı­ses ile Öza­l'­ın kı­zı bi­le ora­da in­şa­at ya­pı­yor, gü­zel de pa­ra­lar ka­za­nı­lı­yor…

* * *

Bu ik­ti­da­rın K. Ira­k'­ta­ki kır­mı­zı çiz­gi­le­ri pem­be­le­şip no­noş ha­le ge­lir­ken, Bar­za­ni Tür­ki­ye'nin has ada­mı ol­du, dev­let baş­ka­nı mu­ame­le­si gö­rü­yor…
Tay­yip Bey Di­yar­ba­kı­r'­da Bar­za­ni ile bu­lu­şu­yor, Kürt sa­nat­çı Şi­van ile İb­ra­him Tat­lı­se­s'­le dü­et ya­pı­yor…
Ha­ni ol­maz­dı?.. Bun­la­rı unut­ma­ya­lım!..

* * *

Ön­ce­ki gün Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki ge­liş­me­le­ri ele alan MGK'­nın ya­yım­la­dı­ğı bil­di­ri­nin her cüm­le­si şöy­le bi­ti­yor:
……has­sa­si­yet­le de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
……al­tı çi­zil­miş­tir.
……di­le ge­ti­ril­miş­tir.
……ifa­de edil­miş­tir.
……de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
Ne­ti­ce, Ha­ti­ce!..

* * *

PKK te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lı­ğa otu­ran Tür­ki­ye'nin ka­de­ri­ni Kan­dil-An­ka­ra-İm­ra­lı Şey­tan Üç­ge­ni'ne hap­se­den zih­ni­yet, gün ge­lir PKK'­nın Su­ri­ye ko­lu PYD ile de mü­za­ke­re­le­re baş­lar…
PYD'­nin ba­şı Sa­lih Müs­lim An­ka­ra'ya de­fa­lar­ca ge­le­me­di mi?..
Ba­kar­sı­nız, Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de bir Kürt Dev­let ku­ru­lur, Sa­lih Müs­lim de Sa­ra­y'­da ağır­la­nır…
Ma­dem Da­vu­toğ­lu Ah­me­t'­in “de­rin­lik­li stra­te­ji­si var…
O de­rin­li­ğe K. Su­ri­ye Kürt Dev­le­ti de gi­rer!..
Me­rak et­me­yin bu ik­ti­dar­la her şey olur!..

Oy ma­ki­ne­si!..

Da­vu­toğ­lu Ah­met, dün­kü grup top­lan­tı­sın­da mil­let­ve­kil­le­ri­nin hiç­bir za­man
Mec­li­s'­te oy ma­ki­ne­si ola­rak gör­me­dik­le­ri­ni söy­le­yin­ce, be­ni bir gül­me tut­tu…
Geç­miş dö­nem­le­ri ha­tır­la­dım, par­mak kal­dır­ma ve­ya kal­dır­ma­ma ko­nu­sun­da ta­li­mat alan, oy­la­ma­lar­da grup baş­kan­ve­kil­le­ri­nin işa­re­ti­ne ba­kan, hiç fi­re ver­me­yen AKP gru­bu…
Yan­lış­lık­la CHP'­nin tek­li­fi­ne blok ha­lin­de kal­kan par­mak­lar…
Ah­met bu la­fı söy­ler­ken ge­çen dö­nem­den ge­len ve­kil­ler de gül­müş mü­dür
aca­ba?!.