Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

La­fı bı­ra­kın he­sap ve­rin!..

22 Temmuz 2015

Su­ru­ç'­ta­ki kah­pe sal­dı­rı, Tür­ki­ye'de ar­tık hiç kim­se­nin can gü­ven­li­ği­nin kal­ma­dı­ğı­nı çok acı bir bi­çim­de or­ta­ya koy­muş­tur!..
Bun­lar, Esa­d'­ı de­vi­rip Su­ri­ye'ye de­mok­ra­si (!) ge­ti­re­cek­ler­di…
Ve haf­ta­lar için­de Şa­m'­a gi­dip na­maz kı­la­cak­lar­dı!..
Ken­di hal­le­ri­ne bak­ma­dan, ken­di­le­ri­ni dev ay­na­sın­da gö­rüp, ki­bir abi­de­si gi­bi or­ta­lık­la do­la­nan­lar böl­ge­de oyun ku­ru­cu ola­cak­lar­dı ki…
Ken­di­le­ri te­rör ör­güt­le­ri­nin oyun­ca­ğı ol­du­lar!..

* * *

Su­ru­ç'­ta gen­ce­cik in­san­la­rın par­ça­la­na­rak can ver­me­si Tür­ki­ye'nin yü­re­ği­ni yak­tı, bun­lar sa­de­ce ko­nu­şu­yor­lar…
Tay­yip Er­do­ğan: “Bu vah­şe­ti iş­le­yen­le­ri şah­sım ve mil­le­tim adı­na (mil­le­tin ne ka­dar?) kı­nı­yo­rum. Te­rö­rün di­ni yok­tur, ır­kı yok­tur, mil­le­ti yok­tur, va­ta­nı yok­tu­r” (Her te­rör ola­yın­dan son­ra söy­le­di­ği kli­şe söz­ler)
Ah­met Da­vu­toğ­lu: “Bu sal­dı­rı kar­şı­sın­da her­ke­sin omuz omu­za ver­me­si ge­re­ken bir an­da­yız. Dört ge­nel baş­kan bir ara­ya ge­lip or­tak bir dek­la­ras­yo­na im­za at­ma­sı la­zı­m”
(Omuz omu­za ve­re­cek in­san mı bı­rak­tı­nız? Or­tak dek­la­ras­yo­na im­za atın­ca te­rör şıp di­ye ke­si­le­cek mi?)
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı: “Ül­ke­mi­zin bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­nü he­def alan bu sal­dı­rı kar­şı­sın­da her­ke­si ke­net­len­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.” (İk­ti­da­rın ben­den olan­lar-ol­ma­yan­lar ve öte­ki­leş­tir­me po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den ke­net­le­ne­cek in­san mı kal­dı?)

* * *

Laf, laf, laf…
Hep­si kla­sik laf­lar…
Siz­ler la­fı bı­ra­kın he­sap ve­rin!..
Tür­ki­ye'de is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri de­rin uy­ku­lar­da…
Po­lis is­tih­ba­ra­tı, Jan­dar­ma İs­tih­ba­ra­tı, Ge­nel­kur­may İs­tih­ba­ra­tı ve MİT…
Ba­kı­yor­su­nuz, ada­mı, ka­dı­nı Ata­türk Ha­va Li­ma­nı'n­dan An­tak­ya'ya ka­dar ta­kip edi­yor­lar, ora­da IŞİ­D'­e gi­der­ken ya­ka­lı­yor­lar…
Su­ru­ç'­a gi­den ve kat­li­ama uğ­ra­yan genç­le­ri di­dik di­dik arı­yor­lar…
“Şan­lı­ur­fa'da IŞİD mi­li­tan­la­rı var mı?” di­ye so­ran ga­ze­te­ci­ler için va­li bey “Bun­la­rı alı­n” di­ye po­lis ağ­zıy­la ta­li­mat ve­ri­yor…
Ama et­ra­fı du­var­la çev­ri­li bel­li bir alan­da ya­pı­lan top­lan­tı­ya can­lı bom­ba­nın gir­me­si­ni ve ken­di­ni pat­lat­ma­sı­nı en­gel­le­ye­mi­yor­lar!..

* * *

MİT, re­hin alı­nan Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu ele­man­la­rı­nı IŞİ­D'­in elin­den alı­yor, se­vinç­ten yer ye­rin­den oy­nu­yor…
Ka­çı­rı­lar ast­su­bay IŞİD ta­ra­fın­dan Mİ­T'­e tes­lim edi­li­yor, za­fer na­ra­la­rı atı­lı­yor…
Ama MİT, Su­ru­ç'­ta­ki IŞİD mi­li­tan­la­rı­nı tes­pit ede­mi­yor, can­lı bom­ba­la­rı iz­le­ye­mi­yor…
Şan­lı­ur­fa ve Su­ruç Em­ni­ye­ti IŞİD is­tih­ba­ra­tı ya­pa­mı­yor ve Tür­ki­ye kel­le ke­sen IŞİD te­rö­rü­ne tes­lim olu­yor!..
Bey­ler de çı­kıp laf ebe­li­ği ya­pı­yor…

* * *

MİT TI­R'­la­rı me­se­le­si ay­dın­la­tı­la­ma­dı…
Tür­ki­ye'nin El Nus­ra'yı do­la­yı­sıy­la baş­lan­gıç­ta IŞİ­D'­i des­tek­le­di­ği id­di­ala­rı çü­rü­tü­le­me­di…
Ve bey­ler Esa­d'­ı de­vi­rip Şa­m'­da na­maz kı­la­cak­ken…
Sı­nı­rı­mız de­lik de­şik ol­du, yol­ge­çen ha­nı­na dön­dü, bü­tün te­rö­rist un­sur­lar içi­mi­ze gir­di…
Böy­le bir aciz­lik…
Fi­yas­koy­la so­nuç­la­nan, skan­dal­lar­la sar­sı­lan böy­le bir dış po­li­ti­ka…
Ve bu ka­dar bü­yük gaf­let için­de olan böy­le bir ik­ti­dar gö­rül­me­di…
Dün iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye'de hiç kim­se­nin gü­ven­li­ği­nin ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tır!..
Bu­nun he­sa­bı so­rul­ma­lı­dır!..
Bu­nun he­sa­bı­nı ver­me­li­dir­ler!..

Bir şe­hit da­ha!..

İk­ti­da­rın açı­lım sa­çı­lı­mın­dan, Tay­yip Be­y'­in akil­le­rin­den ha­ber var mı?..
İk­ti­dar, te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du, Tür­ki­ye “çö­zül­me­” sü­re­ci­ne gir­di ve Adı­ya-
ma­n'­dan bir şe­hit da­ha gel­di…
Jan­dar­ma Uz­man On­ba­şı Mü­sel­lim, İm­ra­lı-An­ka­ra-Kan­dil Şey­tan Üç­ge­ni'ne hap­se­di­len Tür­ki­ye'nin bir kır­sa­lın­da ter­te­miz ka­nı­nı ül­ke­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü uğ­ru­na akıt­tı!..
O şe­hit ol­du, Da­vu­toğ­lu Ah­me­t'­e de Adı­ya­ma­n'­da nu­tuk at­mak düş­tü!..
Bir ta­raf­ta kel­le ke­sen IŞİD be­la­sı, di­ğer yan­da PKK be­la­sı…
Ve on­la­rın or­ta­sın­da dans eden bir ik­ti­dar!..
İs­ya­nı­mı na­sıl an­lat­sam
bil­mem ki!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more