Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Rusya’ya savaş ilan edelim!..

8 Aralık 2015

Biz adam­la­rın sa­vaş uça­ğı­nı dü­şür­mü­şüz, bir pi­lot­la­rı öl­müş;
Bo­ğa­z'­dan ge­çen Rus sa­vaş ge­mi­sin­de­ki as­ker om­zun­da fü­zey­le gü­ver­te­ye çı­kın­ca aya­ğa kal­kı­yo­ruz!..
Has­sa­si­ye­ti­miz 10 nu­ma­ra…
Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı “P­ro­vo­kas­yo­n” di­yor…
Tür­ki­ye “ka­bul edi­le­me­z” bu­lu­yor…
Emek­li as­ker­ler, “Gü­ver­te­ye si­lah­lı as­ke­rin çık­ma­sı gü­ven­li­ği­mi­zi teh­dit
ede­r” di­yor…

* * *

Oy­sa…
Bo­ğaz kı­yı­sın­da, ge­lip ge­çen sa­vaş ge­mi­le­ri­nin fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­me­yi adet ha­li­ne ge­ti­ren me­rak­lı ar­ka­daş o gün ök­sü­rük olup da sa­hi­le in­me­se…
Ne fo­toğ­ra­fı çe­ki­le­cek, ne de gü­ver­te­de om­zun­da fü­ze olan as­ker gö­rü­le­bi­le­cek­ti…
Üs­te­lik ge­çen tu­rist ge­mi­si de­ğil, sa­vaş ge­mi­si…
Top­la­rı­nın nam­lu­la­rı bi­zim her iki kı­yı­mı­za da dö­nük va­zi­yet­te…
Si­lah gös­ter­mek­se…
Nam­lu­la­rı­nın he­de­fin­de­yiz!..

* * *

Çok has­sa­sız!..
Gü­ven­li­ği­miz, top­rak bü­tün­lü­ğü­müz, ege­men­lik hak­la­rı­mız ve­sa­ire…
Ama bir gün için­de, Irak top­rak­la­rı­nın de­rin­lik­le­rin­de Mu­su­l'­un ya­nı ba­şın­da­ki Ba­şi­ka'ya çı­kar­ma ya­pı­yo­ruz… 1400 as­ke­ri­miz, 30 tank ve 150 zırh­lı ara­cı­mız­la ko­nuş­lan­mı­şız…
Ne se­bep­le?..
Mu­su­l'­u iş­gal al­tın­da tu­tan IŞİ­D'­e kar­şı Bar­za­ni'nin peş­mer­ge­si­ni eğit­mek üze­re…
Ira­k'­ın meş­ru hü­kü­me­ti bu­nu iş­gal sa­yı­yor…

* * *

Rus sa­vaş ge­mi­sin­de­ki fü­ze­li as­ke­re çok has­sa­sız ama Irak Baş­ba­ka­nı'nın ha­be­ri yok biz Ira­k'­ın için­de­yiz…
Irak Baş­ba­ka­nı ko­nu­yu Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi'ne gö­tü­re­ce­ği­ni bil­di­rin­ce de çark edi­yo­ruz, Da­vu­toğ­lu Ah­met mev­ki­da­şı­na mek­tup yaz­mak zo­run­da ka­lı­yor:
“I­rak Hü­kü­me­ti'nin has­sa­si­ye­ti gi­de­ri­lin­ce­ye ka­dar Ba­şi­ka'ya kuv­vet in­ti­ka­li ger­çek­leş­ti­ril­me­ye­ce­k”
Bu ara­da Oba­ma'nın IŞİ­D'­le Mü­ca­de­le Özel Tem­sil­ci­si McGurk açık­la­ma ya­pı­yor:
“I­ra­k'­ın içi­ne Irak Hü­kü­me­ti'nin ona­yı ol­ma­dan ya­pı­lan as­ke­ri ko­nuş­lan­dır­ma­yı ABD ka­bul et­mi­yo­r”

* * *

IŞİ­D'­in per­so­ne­liy­le bir­lik­te 101 gün re­hin tut­tu­ğu es­ki Mu­sul Baş­kon­so­lo­su­muz, ye­ni CHP Mil­let­ve­ki­li Öz­türk Yıl­maz böl­ge­yi en iyi bi­len­ler­den ve şun­la­rı söy­lü­yor:
“Mu­sul kur­ta­rı­lır­sa IŞİ­D'­in ana da­ma­la­rın­dan bi­ri ke­sil­miş ola­cak… An­cak kur­ta­rıl­dık­tan son­ra ki­me bağ­lı ola­cak?.. Kürt­le­rin eli­ne ge­çe­cek­se, Kürt böl­ge­sel yö­ne­ti­mi­nin (Bar­za­ni'nin) sı­nır­la­rı bü­yük dev­le­te doğ­ru git­miş olu­yor. Su­ri­ye'de de PYD bü­yük bir ala­nı kon­trol edi­yor… O za­man baş­ka­la­rı­nın top­rak ge­niş­let­me­si­ne ze­min mi ha­zır­la­mış olu­yo­ruz?”

* * *

Rus sa­vaş uça­ğı­nı dü­şü­rü­yo­ruz, Ira­k'­ın içi­ne as­ker so­ku­yo­ruz, Su­ri­ye'nin içi­ni ka­rış­tı­rı­yo­ruz…
Ama Rus sa­vaş ge­mi­si Bo­ğa­z'­dan ge­çer­ken as­ker fü­zey­le gü­ver­te­ye çı­kın­ca, ne­re­dey­se Rus­ya'ya sa­vaş ilan ede­ce­ğiz…
“P­ro­vo­kas­yon!..”
“U­lu­sal gü­ven­li­ği­mi­zi teh­dit!..”
“Bu­nu yan­la­rın­da bı­rak­ma­yız!..”
Ya­hu ne ka­dar da has­sa­sız!..

Çi­çek me­ra­kı!..

İs­tan­bul Be­le­di­ye­si'nin ci­la yap­mak­ta, göz bo­ya­mak­ta üs­tü­ne yok, dağ ba­yır, be­ton du­var, re­füj, oto­yol ke­nar­la­rı­na mil­yon­lar­ca çi­çek…
Ay­ra­nı yok iç­me­ye tah­tı­re­van­la gi­der çi­çek­çi­ye!..
Üç gün­dür Fi­kir­te­pe be­ton is­ti­nat du­va­rı­nın çi­çek­len­dir­me ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor, yo­lun iki şe­rit­ten bi­ri TIR ve kam­yon­lar­la ka­pa­lı, tra­fik­te kuy­ruk 3-5 ki­lo­met­re…
Yap­tık­la­rı da so­luk renk­li, hiç­bir es­te­ti­ği ol­ma­yan ha­lı de­sen­li çi­çek­ten du­var kap­la­ma­sı…
Bun­lar yıl­da bir­kaç de­fa sö­kü­lüp tek­rar ya­pı­lı­yor, pa­ra­lar be­to­na gö­mü­lü­yor… Oto­yol ke­nar­la­rı çi­çek için­de… Çi­çek­ten ca­mi re­sim­le­ri, köp­rü re­sim­le­ri, tam bir gör­gü­süz­lük…
Siz hiç zen­gin uy­gar ül­ke­ler­de oto­yol ke­nar­la­rı, be­ton du­var­lar­da bu ka­dar is­raf gör­dü­nüz mü?.. Yol ke­nar­la­rı yem­ye­şil çim bı­ra­kı­lır, du­var­la­ra da son­ba­har­da renk cüm­bü­şü ha­li­ne ge­len sar­ma­şık­lar sar­dı­rı­lır…
“A­rap ya­ğı bol bul­du mu ba­şı­na sü­rer­mi­ş” der­ler, bun­lar da pa­ra­yı bol bul­du­lar top­ra­ğa gö­mü­yor­lar!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more