Şanlı hezimet!..

Bi­rin­ci­si, “Sü­ley­man Şah ka­çı­şı­” 4 yıl­dır sür­dü­rü­len Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nın ik­ti­da­rın su­ra­tı­na in­dir­di­ği ok­ka­lı bir şa­mar­dır!..
İkin­ci­si, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nin 30 yıl­da 8 bi­ne ya­kın şe­hit ve­re­rek mü­ca­de­le et­ti­ği PKK-PYD ile yap­mak zo­run­da kal­dı­ğı iş­bir­li­ği­nin acı bir hi­ka­ye­si­dir!..
Üçün­cü­sü, bu ka­çış Tür­ki­ye'nin ar­tık hiç­bir cay­dı­rı­cı­lı­ğı­nın kal­ma­dı­ğı­nın bel­ge­si­dir!..
Tür­ki­ye, sı­nır­dan sa­de­ce Sö­ğüt­lü­çeş­me-Se­fa­köy met­ro­büs hat­tı ka­dar me­sa­fe­de­ki top­ra­ğı­nı ko­ru­ya­bi­le­cek ka­pa­si­te­de ol­ma­dı­ğı­nı bu şan­lı he­zi­met­le gös­ter­miş­tir!..

* * *

Bü­tün bun­la­ra kar­şı ik­ti­dar, he­zi­me­ti za­fe­re çe­vir­mek için al­gı ope­ras­yon­la­rıy­la hal­kı­mı­zı sa­lak ye­ri­ne koy­ma­ya ça­lış­tı…
He­zi­me­ti “za­fe­r” di­ye yut­tur­ma nu­ma­ra­la­rı­na yat­tı…
As­ker­le­ri­miz 30 ki­lo­met­re me­sa­fe­de­ki Sü­ley­man Şah Tür­be­si'ne gi­dip gel­di, et­raf­ta ne kurt ne kuş var­dı…
Sad­ra­zam Ah­met Pa­şa, “Kud­re­ti­mi­zi gös­ter­di­k” di­yor da…
Yol­da kud­re­ti­mi­zi gö­re­cek kim­se yok­tu!..
Pe­ki Tür­be ha­ni mu­ha­sa­ra al­tın­day­dı; ha­ni 8 ay­dır bu yüz­den nö­bet de­ği­şi­mi ya­pı­la­mı­yor­du; ha­ni ku­man­ya sı­kın­tı­sı var­dı?..

* * *

Son­ra, Sü­ley­man Şa­h'­a ve iki mu­ha­fı­zı­na ait ol­du­ğu söy­le­nen üç san­du­ka­yı alıp ge­tir­di­ler…
İçi­ne bak­sa­lar, san­du­ka­lar­da ne Sü­ley­man Şah var, ne de mu­ha­fız­lar…
Za­ten için­de bu­lun­ma­la­rı için fi­ra­vun­lar gi­bi üçü­nün de mum­ya­lan­mış ol­ma­sı ge­re­kir­di…
MHP Mil­let­ve­ki­li ta­rih­çi Yu­suf Ha­la­çoğ­lu “O­ra­dan tah­ta par­ça­la­rı ge­tir­di­le­r” di­yor…
Ama o tah­ta par­ça­la­rı üç ma­sa­nın üze­ri­ne ko­nul­du, ha­va­ya üç el ateş edil­di, say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du ve dua­lar okun­du…
Tah­ta­lar gel­di, Su­ri­ye'de­ki top­ra­ğı­mız git­ti…

* * *

Şim­di sı­nı­rı­mı­zın 180 met­re, ya­ni 180 adım öte­sin­de, da­ha doğ­ru­su sı­nı­rı­mı­zın di­bin­de…
Ve PKK-PYD kon­tro­lün­de­ki bu yer­de ye­ni Sü­ley­man Şah Tür­be­si­‘nin ya­pıl­ma­sı­na Sad­ra­zam Ah­met Pa­şa “Ta­ri­hi­miz­de ye­ni bir şan­lı say­fa aç­tı­k” di­yor!..
Hey as­la­nım hey!..
Ve­ri­len fo­toğ­raf­la­rın hep­si se­çi­me dö­nük, AKP pro­pa­gan­da­sı…
ABD-Ja­pon­ya ara­sın­da­ki İwo Ji­ma Mu­ha­re­be­si'n­de Ame­ri­ka­lı as­ker­le­rin bay­rak di­re­ği dik­me fo­toğ­ra­fı­nın tak­li­di ola­rak, as­ker­le­ri­mi­zin sı­nı­rı­mı­zın di­bi­ne bay­rak di­re­ği dik­me fo­toğ­ra­fı…

* * *

Sad­ra­zam Ah­met Pa­şa or­ta­da, iki ya­nın­da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, Ka­ra ve Ha­va Kuv­vet­le­ri ko­mu­tan­la­rıy­la ha­re­kat mer­ke­zin­de sa­vaş yö­ne­ti­yor­muş ha­va­ların­da­ki fo­toğ­ra­fı…
TV ka­nal­la­rın­da bu fo­toğ­raf­lar iki gün­dür sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar dö­ne dö­ne gös­te­rim­de…
Gö­ren de Sad­ra­zam Ah­me­t'­in Nor­man­di­ya Çı­kar­ma­sı'nı ida­re et­ti­ği­ni zan­ne­der!..
Ora­da bir tek De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ek­sik kal­mış, ba­ri onu da ya­nı­na
al­say­dı!..

* * *

K. Ira­k'­ta ABD, as­ker­le­ri­mi­zin ba­şı­na çu­val ge­çir­di, bu utanç kar­şı­sın­da “AB­D'­ye no­ta ve­re­cek mi­si­niz?” di­ye so­ran genç ga­ze­te­ciy­le Tay­yip dal­ga­sı­nı geç­miş­ti:
“O se­nin de­di­ğin mü­zik no­ta­sı de­ği­l”
As­ker­le­ri­mi­zin ba­şı­na, do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye'nin ba­şı­na çu­val ge­çi­ril­me­sin­den bu ik­ti­dar hiç utan­ma­dı da, as­ker­le­rin ser­best bı­ra­kıl­ma­la­rı en bü­yük gu­rur kay­na­ğı ol­du…
Hâ­lâ an­la­tı­yor­lar, Tay­yip te­le­fon tra­fi­ği yap­mış da, fa­lan­mış fi­lan­mış, ne­ti­ce­de o kur­tar­mış!..

* * *

Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu­mu­zun ba­sıl­ma­sı, 49 kon­so­los­luk men­su­bu­nun re­hin alın­ma­sı, bay­ra­ğı­mı­zın in­di­ril­me­si, Tür­ki­ye top­ra­ğı sa­yı­lan bi­na ve ara­zi­nin IŞİD ta­ra­fın­dan iş­gal edil­me­si gu­rur­la­rı­na do­kun­ma­dı da…
Üç ay son­ra ser­best bı­ra­kıl­ma­la­rı “Za­fe­r”, “Bü­yük ba­şa­rı­” ol­du, ik­ti­dar hin­di gi­bi ka­bar­dı, mey­dan­la­rı coş­tur­du!..
Sı­nı­rı­mız­da bir ast­su­ba­yın IŞİD ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­ma­sın­dan kim­se utan­ma­dı da…
Ser­best kal­ma­sıy­la gu­rur­lan­dı­lar!

* * *

So­nuç­ta, ken­di top­ra­ğı­mız olan yer­den ta­sı ta­ra­ğı top­la­yıp kaç­ma­mız ül­ke­nin onu­ru­nu kır­ma­dı da…
30 ki­lo­met­re me­sa­fe­ye gi­dip gel­mek­le ta­ri­hi­mi­ze ye­ni bir “şan­lı say­fa­” ka­zan­dır­dı­lar!..
Bu ik­ti­da­rın des­tek­le­yip bü­yüt­tü­ğü IŞİD de­nen ra­di­kal İs­lam­cı vah­şi te­rör ör­gü­tü şim­di ay­nı ik­ti­da­rın diz­le­ri­ni tit­re­ti­yor…
Yuh ol­sun böy­le şa­na, şöh­re­te, za­fe­re…
He­zi­me­ti de “za­fe­r” di­ye yut­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar ya, ya­zık­lar ol­sun!..

Loading...